Ljubljana, 25. maj 2023 – Za uspešno reševanje vse bolj pereče problematike energetske revščine je nujno povezovanje politik in zagotavljanje skladnosti med njimi. To je eden izmed poudarkov priporočil za odločevalce, ki so nastala v okviru mednarodnega projekta EmpowerMed, katerega koordinator je okoljska organizacija Focus. Zajemajo tako priporočila glede strukturnih sprememb kot tudi priporočila na treh presečnih področjih projekta: ženske, zdravje in poletna energetska revščina.

Pod koordinacijo Focusa, društva za sonaraven razvoj, so v preteklih dveh letih v šestih sredozemskih državah potekale različne dejavnosti za naslavljanje energetske revščine v praksi. Pri tem so projektni partnerji v Španiji, Franciji, Italiji, Sloveniji, Albaniji in na Hrvaškem dobili dober vpogled v dejansko stanje in vzroke zanj, kar je omogočilo nastanek priporočil za odločevalce, kako oblikovati celostne politike in katere ukrepe je potrebno prioritetno zasnovati za uspešno naslovitev problematike.

Cilj projekta EmpowerMed je prispevati k zmanjšanju energetske revščine ter izboljšanju zdravja ljudi, ki so prizadeti zaradi energetske revščine v Sredozemlju, s posebnim poudarkom na ženskah. Zbirka priporočil obsega tako priporočila glede strukturnih sprememb kot tudi priporočila na treh presečnih področjih projekta: ženske, zdravje in poletna energetska revščina.

»S priporočili želimo odločevalcem in ključnim akterjem na področju energetske revščine prenesti sporočila o tem, kje je potrebno nadaljnje ukrepanje, da naslovimo strukturne vzroke energetske revščine, prioritetno zaščitimo ženske pred energetsko revščino, naslovimo zdravstvene probleme ljudi, ki jih pesti energetska revščina, in bolje naslovimo poletno energetsko revščino,« pojasnjuje Lidija Živčič iz organizacije Focus, koordinatorica projekta EmpowerMed.

Vzroki so strukturni

Energetska revščina ne predstavlja več izziva samo za gospodinjstva z nizkimi dohodki – energetska kriza, stanovanjska kriza, nezaposlenost in rastoči bivanjski stroški vodijo v razmere, v katerih bi se lahko z izzivom energetske revščine kmalu soočila tudi gospodinjstva s srednjimi dohodki.

Za uspešno spopadanje z energetsko revščino je potrebno spoznanje, da vzroki zanjo segajo precej globlje od triade »nizki dohodki – slaba energetska učinkovitost – visoki stroški«, ki predstavlja običajni okvir naslavljanja energetske revščine. »Vzroki energetske revščine so bolj strukturni; segajo vsaj na področja socialnih politik, politike enakosti spolov, politike dela, energetske, podnebne, davčne, socialne, stanovanjske in zdravstvene politike. Sektorsko zasnovane politike zmanjševanja in blaženja energetske revščine vsekakor pomenijo korak v pravo smer, a so še vedno nezadostne, zato je treba politike bolj povezovati in zagotavljati skladnost med njimi,« izpostavlja Lidija Živčič.

Energetski prehod je priložnost, da se odzovemo na izredne podnebne razmere in hkrati zagotovimo kakovostna delovna mesta v sektorjih, povezanih s prenovo stanovanj, javnim potniškim prometom, razvojem pametnih omrežij, rabo obnovljivih virov energije in energetskimi skupnostmi. Prav tako je treba poiskati priložnosti, da lahko damo prednost ranljivim ljudem in skupnostim, da bodo lahko ti izkoristili priložnosti, ki jih prinaša energetski prehod, na primer skozi poklicno usposabljanje ali prekvalifikacijo.

Prenos v zakonodajo in prakso

Konec marca so partnerji priporočila predstavili v Evropskem parlamentu ter spodbudili razpravo med evropskimi poslanci in poslankami, predstavniki Evropske komisije, raziskovalci, akademiki in nevladnimi organizacijami. Končala se je s sklepom, da so tovrstna priporočila dobrodošla in da bo veliko priporočil mogoče uresničiti skozi prenos najnovejše energetsko-okoljske zakonodaje (Fit for 55) v nacionalni pravni red.

V Sloveniji pa se trenutno prenavlja nacionalni energetski in podnebni načrt, v pripravi je tudi akcijski načrt za naslavljanje energetske revščine. Gre za dve pomembni priložnosti za vključevanje in uresničevanje priporočil.

V Focusu smo priporočila posredovali številnim deležnikom v Sloveniji – ključnim področnim ministrstvom (za okolje podnebje in energijo, za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za solidarno prihodnost in za zdravje), državnim ustanovam, kot sta Agencija za energijo in Eko sklad, socialnim akterjem, kot so centri za socialno delo, Karitas, Rdeči križ in Zveza prijateljev mladine Slovenije, raziskovalkam in raziskovalcem energetske revščine, regionalnim energetskim in razvojnim agencijam ter številnim ostalim.

 


EmpowerMed priporočila za odločevalce najdete tukaj.

Več o poletni energetski revščini si lahko preberete tukaj.

Nasveti za izboljšanje počutja v vašem domu so zbrani tukaj.

Vse informacije in gradiva iz projekta EmpowerMed najdete tukaj.


 

Več informacij:

Lidija Živčič, [email protected], 01 515 40 80

 Projekt EmpowerMed je financiran v okviru programa Evropske unije za raziskovanje in inovacije Obzorje 2020 v skladu s pogodbo št. 847052. Za vsebino tega dokumenta so odgovorni izključno avtorji. Vsebina ne odraža nujno mnenja Evropske unije. Niti agencija CINEA niti Evropska unija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje dokument.