Predsednik vlade Janez Janša
Kabinet predsednika vlade RS
Gregorčičeva 20, 25
1000 Ljubljana

v vednost:
– Minister za okolje in prostor
– Minister za gospodarstvo
– Minister za promet
– mediji

Ljubljana, 10. marec 2008

Zadeva: Srečanje evropskega sveta, 13. – 14. marec 2008

EU JE LAHKO VZOR SVETU SAMO Z UKREPANJEM DOMA

Spoštovani predsednik vlade,

Evropski svet bo na srečanju 13. in 14. marca razpravljal in sprejemal stališča do energetsko – podnebnih vprašanj. S tem pismom vam želimo predstaviti nekaj ključnih stališč, za katere v Focus društvu za sonaraven razvoj menimo, da jih mora Evropska unija sprejeti, če resnično želi obdržati vodilno vlogo v boju proti vse bolj perečemu problemu podnebnih sprememb.

V Focusu pozdravljamo predlog zakonodajnega svežnja Evropske komisije za dosego evropskih podnebno – energetskih ciljev do leta 2020, ki so pomemben korak naprej v izvajanju in izboljšanju evropske podnebne politike. Vendar je predlog t.i. podnebno – energetskega paketa le prvi in hkrati nedosleden korak v izvajanju marca 2007 sprejetih ciljev EU do leta 2020. Evropska unija ima vlogo vodilne sile v boju proti podnebnim spremembam. Če želi obdržati kredibilnost, mora biti ta vloga v mednarodni sferi odražena v odločnih in ambicioznih domačih ukrepih. Zato pozivamo evropski svet, da okrepi in pomaga odpraviti pomankjivosti omenjenega svežnja zakonodajnih predpisov, da bodo le-ti v skladu z vlogo EU na mednarodni ravni.

Podnebno – energetski paket, ki ga je 23. januarja sprejela Evropska komisija ima nekaj ključnih pomanjkljivosti, ki jih želimo odpraviti.

1. Učinkovita raba energije
Ukrepi učinkovite rabe energije so najenostavnejši in najcenejši način zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, a kljub temu v podnebno – energetskem paketu niso zajeti. Ker vodje držav članic EU marca 2007 v oktobra 2006 sprejetem akcijskem načrtu za učinkovito rabo energije opredeljenem potencialu za 20 % povečanje energetske učinkovitosti do leta 2020 niso prelili v obvezujoč cilj EU, države članice ukrepe učinkovite rabe energije in svojih zavez, ki izhajajo iz omenjenega akcijskega načrta ne jemljejo resno. Z neupoštevanjem velikega potenciala učinkovite rabe energije EU ogroža doseganje tako podnebnega cilja kot cilja obnovljivh virov. Ukrepi učinkovite rabe energije morajo biti postavljeni v središče podnebno – energetske politike EU in cilj 20 % izboljšanja energetske učinkovitosti do leta 2020 mora postati zavezujoč.

2. Delitev evropske in globalne odgovornosti
Predlog delitve naporov med državami članicami je opredeljen z nezadostno ravnjo ambicioznosti za zmanjšanje emisij, ki je potrebna glede na znanstvene ugotovitve, predstavljene v lanskem poročilu mednarodnega panela za podnebne spremembe (IPCC) in za omejitev dviga povprečne globalne temperature pod 2 °C. Predlog za 20 % zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020 glede na leto 1990 ne zadostuje za preprečitev najhujših posledic podnebnih sprememb in je hkrati neskladen s stališčem EU na podnebnih pogajanjih na Baliju, kjer se je EU zavzemala za zmanjšanje emisij med 25 – 40 % v razvitih državah.

Poleg omenjene neambicioznosti in neskladnosti cilja, predlog državam članicam dovoljuje tudi, da ta cilj dosežejo z uporabo kreditov, pridobljenih v projektih zunaj EU. S tem so ukrepi za zmanjšanje emisij znotraj EU še nadalje omejeni in cilj omejiti dvig temperature pod 2 °C manj dosegljiv. Zato vas v Focusu pozivamo, da se zavzemate za 30 % zmanjšanje emisij znotraj EU do leta 2020 glede na leto 1990.

Res je, da vsebuje paket avtomatično prilagoditev vseh ciljev na – 30 % zmanjšanje emisij, vendar takšen sistem vsebuje veliko nejasnosti za evropska gospodarstva, razen tega pa ne odraža evropske globalne odgovornosti.

EU mora pokazati jasno namero podpiranja držav v razvoju pri njihovih naporih v boju proti podnebnim spremembam in doseganju trajnostnega razvoja. EU mora sprejeti cilje za zavezujoče, merljive in preverljive napore za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam v državah v razvoju. Sekretariat UNFCCC je v svojem poročilu ugotovil, da je za ukrepe blaženja podnebnih sprememb v državah v razvoju do leta 2030 potrebnih 69 milijard EUR. Ker je EU odgovorna za 30 % emisij razvitih držav v letu 1990, morajo ti napori, izraženi v denarju, znašati okoli 21 milijard EUR samo za blaženje podnebnih sprememb.

Omejeni predpisi za spremljanje izvajanja v predlogu o delitvi naporov za zmanjšanje emisij med državami članicami predstavljajo še nadaljno nevarnost doseganju ciljev zmanjšanja emiisj. Da bi zagotovili doseganje ciljev zmanjšanja emisij do leta 2020 v državah članicah, morajo biti za delitev naporov sprejeti ukrepi za doseganje ciljev in spremljanje izvajanja po strogosti primerljivi s pravili, ki veljajo za EU ETS. Predlog za delitev naporov mora vsebovati najstrožja orodja za dosego izvajanja, da bodo države članice v resnici dosegale predvidena linearna zmanjšanja emisij, ki jih predlog predvideva.

3. Evropska shema trgovanja z emisijami
V Focusu smo veseli izboljšav, ki jih v predlogu EU ETS predlaga komisija: omejitev količine kuponov na ravni EU in višja raven avkcioniranja kuponov, ki gre v smer uvajanja jasne cene ogljika skozi celotno proizvodno verigo. Vendar bo izključevanje nekaterih sektorjev iz 100 % avkcioniranja škodovalo okoljski integriteti EU ETS. Brez jasne cene ogljika bo EU zamudila razvoj in uvajanje tehnologij, ki jo lahko vodijo k potrebnemu zmanjšanju emisij do leta 2050. Odlašanje z uvajanjem 100 % avkcioniranja bo le povečalo stroške zmanjševanja emisij na dolgi rok, zaradi pomanjkanja vlaganj v raziskave in razvoj in tržnega uvajanja v EU razvitih tehnologij za blaženje podnebnih sprememb. Focus se zavzema za 100 % avkcioniranje v vseh sektorjih od leta 2013 naprej.

Zadnje poročilo IPCC ugotavlja, da podnebne spremembe že povzročajo bistvene stroške državam v razvoju. Ti stroški so okoljski, gospodarski in družbeni, povzročeni zaradi emisij razvitih držav, kot npr. držav članic EU. Ob upoštevanju načel pravičnosti in onesnaževalec plača, je jasno, da morajo države članice EU povrniti škodo, ki je zaradi podnebnih sprememb že povzročena državam v razvoju. Focus društvo vas poziva, da se zavzemate, da bo vsaj 50 % delež prihodkov iz avkcioniranja kuponov iz EU ETS porabljen za pomoč državam v razvoju pri njihovih naporih za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe skozi razvoj in prenost tehnologij, gradnjo zmogljivosti in podporo trajnostnim politikam in ukrepom. Preostalih 50 % prihodkov naj se uporabi za aktivnosti povezanimi s podnebnimi spremembami znotraj EU.

4. Obnovljivi viri energije
Focus društvo pozdravlja predlog smernice o obnovljivih virih energije, ki bo omogočila dosego 20 % cilja obnovljivih virov v končni rabi energije do leta 2020. Dosega tega cilja bo prispevala k boju proti podnebnim spremebam in varnosti oskrbe z energijo v EU. Opredelitev vmesnih ciljev je ključnega pomena za spodbuditev pravočasnih ukrepov, vendar morajo biti ti obvezujoče narave, če želimo, da bo končni cilj v resnici dosežen.

V smernici opredeljen cilj 10 % obnovljivih virov v transportu ima lahko resne okoljske in družbene posledice, če bo le ta dosežen z rabo biogorv v motornih vozilih. Cilj za povečano rabo biogoriv v transportu so vodje EU sprejeli ob predpostavki, da je cilj možno doseči na trajnosten način. Vse več dokazov je, da te predpostavke ni možno doseči. Prav tako je raba biomase bistveno bolj učinkovita v sektorjih proizvodnje električne energije in ogrevanja in hlajenja. Zato vas pozivamo, da se zavzemate, da cilj 10 % obnovljivh virov v transportu EU ovrže.

Predlog smernice predvideva fleksibilni mehanizem – trgovanje med državami članicami za dosego njihovih nacionalnih ciljev. Focus verjame, da lahko dobro zasnovan mehanizem podpira stabilen in stroškovno učinkovit okvir vlaganja v obnovljive vire, ob hkratnem dopuščanju nadaljnega izvajanja uspešnih nacionalnih podpornih shem v državah članicah. Možnosti in pogoji za dodaten fleksibilen mehanizem morajo biti v smernici dodatno opredeljene.

Po drugi strani pa bi moralo biti trgovanje s potrdili o izvoru na ravni podjetij izključeno iz smernice. Možnost trgovanja na ravni podjetij lahko ogrozi nacionalne podporne sheme in poveča stroške za podporo obnovljivim virom in s tem ogrozi dosego evropskega cilja.

S sprejetjem pravilnih odločitev na prihajajočem evropskem svetu lahko pomembno prispevate k boju EU proti podnebnim spremembam in hkrati utrdite vodilno vlogo EU v mednarodnih podnebnih pogajanjih. Upamo, da boste to priložnost izkoristili!

S spoštovanjem,

Lidija Živčič