KAJ JE GLOBALNO UČENJE ?

Globalno učenje je izobraževalni pristop, namenjen ozaveščanju posameznikov in posameznic o medsebojni povezanosti in soodvisnosti ljudi in okolja ter spodbujanju odgovornega in aktivnega globalnega državljanstva. Spodbuja razvoj kompetenc in nas opremlja z znanjem, veščinami in vrednotami, ki jih kot državljani in državljanke sveta potrebujemo za soočanje z globalnimi izzivi. Lahko nam pomaga, da se naučimo prepoznati in izkoristiti prednosti ter zmanjšati škodljive posledice globalizacije. Pripravlja nas na vsakodnevne izzive in vprašanja, s katerimi se soočamo tako na lokalni kot na globalni ravni, ter nam pomaga razumeti, kako naše odločitve vplivajo na življenja drugih in na prihodnost našega planeta.

Globalno učenje nam nudi prostor za iskanje odgovorov na vprašanja, kot so: Kako je materialna blaginja v nekaterih delih sveta ustvarjena z revščino nekje drugje? Od kod prihaja ločitev med človekom in naravo? Kako je formalna izobrazba kolonizirala naša srca, um in ustvarjalnost s sporočili in potrebo po individualistični potrošniški družbi? Kako se pripraviti za soočanje z globalnimi izzivi in krizami pred nami?

Globalno učenje je opredeljeno kot »izobraževanje, ki ljudem odpira oči in um za resničnosti globaliziranega sveta ter jih prebuja, zato da bi bilo mogoče uresničiti pravičnejši svet, v katerem bi bilo več enakosti in človekovih pravic za vse« (Maastrichtska izjava, sprejeta na Vseevropskem kongresu globalnega izobraževanja v okviru Sveta Evrope, 2002).

Globalno učenje spada tudi med Cilje trajnostnega razvoja (CTR), k uresničevanju katerih se je zavezala tudi Slovenija: »Do leta 2030 poskrbeti, da bodo vsi učenci pridobili znanje in spretnosti, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, tudi z izobraževanjem o trajnostnem razvoju in trajnostnem načinu življenja, človekovih pravicah, enakosti spolov, spodbujanju kulture miru in nenasilja, državljanstvu sveta (t.j. global citizenship) ter spoštovanju kulturne raznolikosti in prispevka kulture k trajnostnemu razvoju« (CTR, podcilj 4.7).

ZAKAJ JE GLOBALNO UČENJE POMEMBNO?

• Naš svet postaja manjši.

Vsi ljudje, tako mladi kot odrasli, vplivamo na življenja drug drugega vsepovsod po svetu, ne glede na to, kje se nahajamo. Če želimo učinkovito delovati v tem prepletenem in povezanem svetu ter pozitivno oblikovati naš vpliv nanj, moramo razumeti procese, ki potekajo v ozadju tako imenovane »globalne vasi«.

• Globalno učenje ni zgolj pridobivanje znanja o globalnih izzivih,

ampak ponuja tudi dobro priložnost za razvoj veščin in stališč, ki so ključnega pomena za kakovostno izobraževanje. Te med drugim vključujejo kritično razmišljanje, izražanje stališč in skupinsko delo. Globalno učenje mlade pripravi na soočenje s sodobnimi izzivi, ki se porajajo iz globalnih kontekstov naših lokalnih življenj, ter na razvijanje veščin za primerno ukrepanje.

• Mladi pogosto dobivajo informacije o globalnih izzivih iz medijev.

Globalni izzivi, kot so na primer migracije, posledice podnebnih sprememb, mednarodna trgovina in drugi, jih zanimajo in jih zato želijo bolje razumeti. Globalno učenje ponuja priložnost za usmerjanje te radovednosti. Predstavitev novih tem ponuja priložnost za mlade, da postanejo aktivni, to velja tudi za tiste učence in učenke, ki do sedaj morda pri pouku niso aktivno sodelovali.

• V današnjem hitro spreminjajočem se svetu so mladim dostopne številne informacije, med katerimi pa je tudi veliko neresničnih.

Zaradi nepoznavanja in nerazumevanja širše slike lokalnih in globalnih izzivov so mladi lahka tarča populističnih politikov, ki neresnične in zavajajoče informacije lansirajo preko medijev in družbenih omrežij. Mladi so tako izpostavljeni številnim primerom netenja strahu, spodbujanja sovraštva, sovražnega govora in zavajanja glede ukrepov, ki bi bili nujno potrebni tako na lokalni kot na globalni ravni.

• Zaradi vedno bolj razširjene uporabe družbenih omrežij mladi vedno manj komunicirajo v živo.

Mnenje, strinjanje ali nasprotovanje je mnogo lažje izraziti z nekaj kratkimi besedami ali znaki kot pa se v živo pogovoriti z drugimi. Prav zato je še toliko bolj pomembno, da mladim nudimo varen prostor, v katerem imajo možnost in podporo pri oblikovanju in izražanju svojih mnenj, stališč in idej. V varnem okolju se lahko naučijo izražati svoja stališča, četudi so ta drugačna od večinskega mnenja, brez obsojanja drugih.

Focus deluje na tem področju večplastno: organizira delavnice za multuiplikatorje in učeče, sodeluje v okviru delovnega področja za globalno učenje v okviru Platforme Sloga, kjer prispeva k zagovorniškim aktivnostim na tem področju in je podpisnik etičnega kodeksa za organizacije, ki delujeo na področju globalnega učenja.

Več o globalnem učenju si lahko preberete na straneh partnerske organizacije Humanitas, ki je vodilna organizacija na tem področju v Sloveniji.