Vsakič ko prižigate luč ali televizijo, verjetno ne pomislite, kakšne posledice ima proizvodnja elektrike za okolje. Vsakdo lahko omili posledice svojih vsakdanjih odločitev z izbiro t.i. zelene elektrike, ki je proizvedena iz okolju in družbi prijaznejših obnovljivih virov energije.

V Sloveniji večina dobaviteljev elektrike že ponuja zeleno elektriko, ki pa ni pri vseh dobaviteljih enako “zelena”. V društvu Focus smo že 2006 pripravili pregled “zelenosti” dobaviteljev in njihove elektrike. Spodnji podatki so iz leta 2013 in tako ne predstavljajo več aktualne slike.

Ker ima tudi proizvodnja zelene elektrike še vedno vplive na okolje, kot primarni ukrep svetujemo varčevanje z energijo. Najbolj zelena je namreč tista energija, ki je ne porabimo. Tako lahko pomagate ne le okolju, temveč tudi svoji denarnici.

Začetek: 2006

Konec: 2013

Kontakt: [email protected]

Kaj je zelena elektrika?

Večino elektrike danes proizvedemo iz premoga in urana. Oba vira sta neobnovljiva in imata številne negativne posledice za okolje. S pojmom »zelena elektrika« je poimenovana električna energija, proizvedena s pretvorbo obnovljivih virov energije. K takim virom prištevamo vodo, veter, sonce, biomaso in geotermalno energijo. Zelena elektrika je proizvedena na okolju prijaznejši način, razen tega pa temelji na obnovljivih virih.

Pri vašem dobavitelju električne energije se pozanimajte, ali nudijo zeleno elektriko. Če je temu tako, izpolnite pristopno izjavo za prehod iz Osnovne oskrbe poljubne stopnje na Zeleno oskrbo. Izjavo posredujte ponudniku in obveščeni boste, kdaj ste bili preklopljeni na zeleno, saj tega, razen po nekoliko višjem znesku na položnici, ne boste začutili.

V primeru, da vam sedanji ponudnik električne energije NE nudi ‘zelene’ alternative, ga lahko zamenjate z drugim. V Sloveniji lahko od 1. julija 2007 vsako gospodinjstvo izbira, pri komu kupuje elektriko. Sprememba dobavitelja, in s tem prehod na rabo čistejše elektrike, je zelo enostavna, informacije dobite pri vsakem dobavitelju.

Kateri dobavitelji električne energije so bolj ‘zeleni’? (podatki za 2013)

Slovenski dobavitelji ponujajo svojim ponudnikom različne proizvode in pakete storitev zagotavljanja električne energije. Nekateri med njimi ponujajo pakete zelene energije, drugi ne, prav tako so paketi pri dobaviteljih različno poimenovani. Zasledimo lahko:

Modro energijo, ki je električna energija, proizvedena iz velikih slovenskih hidroelektrarn. V sodelovanju s Holdingom Slovenske elektrarne d.o.o. je certificirana po strogih okoljskih kriterijih mednarodne organizacije Renewable Energy Certificate System. Ta elektrika je okolju prijaznejša kot elektrika iz premoga ali jedrske energije, vendar pa ima še vedno številne negativne učinke na okolje.

Zeleno energijo Elektro Energije, ki je pridobljena iz obnovljivih virov v malih hidroelektrarnah hčerinske družbe Elektro Ljubljana OVE d.o.o.. Takšne elektrarne ne zahtevajo velikih posegov v prostor.

Reenergijo Elektro Gorenjske, s ponudbo katere spodbujajo proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov in rabo obnovljivih virov energije.

Razvrščanje dobaviteljev

Ker smo želeli stvari poenostaviti, smo dobavitelje električne energije za gospodinjstva na slovenskem trgu primerjali in razvrstili na osnovi dveh kriterijev:

a) ponudba zelenega izdelka

b) delež obnovljivih virov energije v mešanici primarnih virov.

Podatke o deležu obnovljivih virov energije v mešanici primarnih virov smo dobili na spletni strani Javne agencije RS za energijo, podatke o dostopnih zelenih in modrih paketih za gospodinjstva pa na spletnih straneh dobaviteljev. Prišli smo do sledečih rezultatov:

a) glede na ponudbo zelenega izdelka

Prvi kriterij je, ali ima dobavitelj zelen izdelek v ponudbi ali ne. Štirje dobavitelji ponujajo t.i. modro energijo, ki pa ni nujno trajnostna, saj je proizvedena v velikih hidroelektrarnah, ki imajo lahko velike negativne vplive na okolje. Za zelen izdelek zato štejemo elektriko, ki je proizvedena iz malih hidroelektrarn in ostalih obnovljivih virov energije. Od tega kriterija je odvisno, ali se dobavitelj uvrsti na zeleni, modri ali rdeči seznam. Ponudniki zelenega izdelka so uvrščeni na zeleni seznam, ponudniki modre energije na modrega, ponudniki, ki ne ponujajo niti eno niti drugo, so na rdečem seznamu.

Dobavitelj Zeleni proizvod
Elektro Energija, d.o.o. da
Elektro Gorenjska Prodaja, d.o.o. da (tudi modra energija)
Elektro Celje Energija, d.o.o. ne (zgolj modra energija)
Elektro Maribor Energija plus, podjetje za trženje ne (zgolj modra energija)
E 3, d.o.o. ne (zgolj modra energija)
Petrol, d.d. ne
Petrol Energetika, d.o.o. ne
GEN-I, d.o.o. ne

b) glede na delež obnovljivih virov energije v mešanici primarnih virov

Dobavitelje smo nadalje klasificirali glede na delež obnovljivih virov energije v mešanici primarnih virov. Za primerjavo smo vzeli zadnje podatke, dostopne na spletni strani Agencije RS za energijo. Dve najbolj umazani obliki proizvodnje elektrike sta premog in jedrska energija, zato je prednost dana proizvodnji elektrike iz obnovljivih virov energije.

Rang Dobavitelj Obnovljivi viri Fosilni viri Jedrsko gorivo

1

Petrol, d.d. 36,00 % 43,00 % 21,00 %

2

Elektro Celje Energija, d.o.o. 24,03 % 50,20 % 25,77 %

3

Elektro Maribor Energija plus, podjetje za trženje 21,88 % 50,15 % 27,97 %

4

Elektro Energija, d.o.o. 21,17 % 55,92 % 22,91 %

5

Petrol Energetika, d.o.o. 21,00 % 56,00 % 23,00 %

6

GEN-I, d.o.o 18,65 % 22,70 % 58,65 %

7

E 3, d.o.o. 17,64 % 54,85 % 27,51 %

8

Elektro Gorenjska Prodaja, d.o.o. 8,59 % 69,51 % 21,90 %

Zelenost dobaviteljev smo ocenjevali maja 2013 na podlagi javno dostopnih podatkov, ki jih dobavitelji tudi sicer morajo posredovati svojim kupcem. Prvič smo takšno oceno naredili leta 2006, drugič pa 2009. Trenutno je 8 dobaviteljev električne energije, od teh zgolj 2 ponujata zeleno energijo, 4 med njimi pa modro. Niti zelene, niti modre ne ponujajo 3 ponudniki. Stanje je glede na leto 2009 nekoliko slabše, saj je v tem času 1 ponudnik odstranil ponudbo zelene energije in ponuja zgolj modro (Elektro Celje Energija) v EKO paketu. Za 3 ”najmlajše” ponudnike (GEN-I, Petrol in Petrol Energetika), ki nimajo zelenega ali modrega paketa, je očitno najpomembnejša komponenta trga z električno energijo ravno njena cena in ne ponujanje zelenih produktov ali storitev. Tudi delež obnovljivih virov energije v mešanici primarnih virov se je od zadnjega ocenjevanja leta 2009 spremenil in sicer se je delež pri vseh dobaviteljih zmanjšal.