Agencija RS za energijo je na svoji spletni strani sporočila, da ”jo je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor obvestilo, da ni razpoložljivih sredstev za izvedbo prvega javnega poziva k prijavi projektov za proizvodne naprave na obnovljive vire energije in za soproizvodnjo z visokim izkoristkom za leto 2014. Zato agencija javnega poziva za leto 2014, ki bi ga morala po določbi drugega odstavka 534. člena EZ-1 objaviti do 22. avgusta 2014, ne bo izvedla.”

Kar pomeni, da v prihodnje, natančneje od 22. septembra dalje, ko se izteče veljavnost stare, ne bo več podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE. To je hud udarec za OVE, čeprav je k hiranju sektorja pripomogla že trenutno še veljavna podporna shema z zelo nizko odkupno ceno električne energije za energijo iz sončnih elektrarn. Slovenija bo tako ena izmed redkih držav EU, ki ne bo podpirala razvoja čiste, trajnostne in obnovljive energije in bo pustila, da perspektivni sektor (vsaj tako ga vidi velika večina drugih držav), ki bi med drugim omogočal zaposlitev visoko kvalificirane delovne sile z visoko dodano vrednostjo, propade.

Zadeva je zgolj del širšega konteksta odločitev v škodo razvoja sektorja OVE v Sloveniji.

Kadarkoli se pri nas pojavi kaj ambicioznega, inovativnega, modernega in perspektivnega, ki nekoliko zamaje trenutna razmerja v naši družbi (predvsem kar se tiče akterjev na pozicijah moči, bodisi v politični ali gospodarski areni), se to poskuša zatreti takoj, ko prične ogrožati ustaljeni ”dolgo priznani in z zgodovinsko pravico vzpostavljeni” red stvari.

Dokler so bili obnovljivi viri energije ‘nenevarni’, se jim ni dajalo pretirane pozornosti. Ko se je sektor pričel bolje razvijati in kazati uspehi, pa so se začeli sprejemati ukrepi, ki jih ustavljajo. To se je pričelo s hitrim in občutnim znižanjem odkupne cene za električno energijo, proizvedeno iz fotovoltaike, novembra 2012, ki je takoj ustavil razvoj novih projektov. Potem z odvzemom pokojnin malim imetnikom sončnih elektrarn in letošnjo spremembo Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah, ki ukinja proizvodnjo električne energije iz sončnega vira kot eno izmed dovoljenih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

Tako se z vsemi sredstvi zatira razvoj obnovljivih virov energije pri nas. Velika klasična energetska podjetja so dolgo in še sedaj govorijo, da so OVE zgolj dodatek in olepševanje klasične strukture proizvodnje električne energije, ki mora temeljiti na fosilnih in jedrskem viru. Vendar OVE v svetu predstavljajo vedno višji odstotek v proizvodni strukturi električne energije. Njihov razvoj je bliskovit, s čimer že ogrožajo klasično proizvodnjo. Velika energetska podjetja poskušajo sedaj na hitro uveljaviti moč, ki so si jo pridobila skozi nekaj desetletij hegemonije in prevlade pri proizvodnji električne energije. Pokazalo se je, da se ne bodo zlahka predali, upamo pa da na koncu ne bodo prevladali, ker bi to pomenilo poraz za celotno civilizacijo.