Minister Janez Podobnik
Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska 48, Ljubljana
Ljubljana, 2. junij 2008

Zadeva: Svet za okolje, 5. junij 2008
 
       
Spoštovani minister Podobnik,

Svet za okolje bo na srečanju 5. junija razpravljal in sprejemal stališča do energetsko – podnebnega paketa ter smernice o CO2 in vozilih. S tem pismom vam želimo predstaviti nekaj ključnih stališč, za katere v Focus društvu za sonaraven razvoj menimo, da jih mora Evropska unija sprejeti, če resnično želi obdržati vodilno vlogo v boju proti vse bolj perečemu problemu podnebnih sprememb.

Podnebni cilj EU: 20 % zmanjšanja emisij do leta 2020 so nezadostna

Podnebno energetski paket predstavlja pomemben korak naprej v smeri resne evropske podnebne politike, ki lahko zagotovi bistvena zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, sproži začetek energetske revolucije, ki bo v ospredje postavila obnovljive vire energije, ter postavi pravo ceno ogljiku.

Vendar je 20 % cilj za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020 nezadosten: ne odraža sprejetih znanstvenih ugotovitev in je hkrati premalo ambiciozen za izpolnitev mednarodne zaveze EU, da se bo borila proti podnebnim spremembam. V praksi pomeni le 12 % zmanjšanje emisij EU od danes do leta 2020, saj so se evropske emisije od leta 1990 znižale že za okoli 8 %.

Ta šibek cilj je še dodatno oslabljen z dovoljevanjem doseganja ciljev z nakupi emisijskih kuponov v državah izven EU.

Focus društvo vas zato poziva, da se zavzemate za strožji, 30 % cilj zmanjšanja emisij do leta 2020 glede na leto 1990, ki mora biti dosežen znotraj EU. Sprejeti je potrebno tudi učinkovit in strog sistem za spremljanje izvajanja, ki bo zagotovil, da bodo cilji v resnici doseženi.

Prenova direktive o evropski shemi trgovanja z emisijami

Evropska shema trgovanja z emisijami (EU ETS) bo zagotovila okoli 65 % vseh zmanjšanj emisij toplogrednih plinov EU. Shema pokriva skoraj polovico evropskih emisij. Namen Evropske komisije je s prenovo direktive izboljšati okoljsko učinkovitost obstoječega sistema, vendar se lahko zgodi, da ta cilj ne bo dosežen v možni meri, če ne bodo odpravljene pomanjkljivosti predloga.

Pomanjkljivosti predloga so prenizek 21 % cilj zmanjšanja emisij glede na leto 2005, odlog 100 % avkcioniranja emisijskih kuponov do leta 2020, možnost, da onesnaževalci dosegajo zmanjšanja emisij s projekti izven EU ter predlog, da se za podnebne dejavnosti uporabi le 20 % prihodkov iz avkcij.

Focus društvo želi, da se direktiva okrepi z naslednjimi izboljšavami:
– EU ETS mora do leta 2020 doseči 36 % zmanjšanje emisij glede na leto 2005, temu cilju je potrebno prilagoditi letne cilje zmanjšanja;
– potrebno je avkcioniranje vseh emisijskih kuponov, za vse sektorje, in sicer takoj – to pomeni, da morajo kupone kupovati vsi onesnaževalci, pri čemer bodo imela koristi čistejša podjetja;
– vsi prihodki iz avkcioniranja naj bodo namenjeni podnebnim dejavnostim, pri čemer mora biti 50 % sredstev namenjenih za aktivnosti na področju podnebnih sprememb v državah v razvoju, preostalih 50 % pa za podnebne aktivnosti znotraj EU;
– zmanjšanja emisij zunaj EU so lahko le dodatna 30 % cilju EU.

Obnovljivi viri energije

Tudi predlog direktive o spodbujanju rabe obnovljivh virov energije, ki naj bi zagotovil, da bo do leta 2020 20 % energije v EU pridobljene iz obnovljivih virov, ima nekatere pomanjkljivosti. V Focusu pozdravljamo splošen namen EU, da gre v smer obnovljive in trajnostne energije, a smo hkrati zaskrbljeni zaradi možnosti, da države svoje cilje dosegajo s trgovanjem s potrdili o izvoru in zaradi 10 % cilja biogoriv v transportu do leta 2020.

Določena stopnja fleksibilnosti pri doseganju ciljev obnovljivih virov je lahko koristna, saj imajo nekatere države manj potenciala za razvoj obnovljivih virov kot druge. Vendar pa bi neomejeno trgovanje povzročilo zanemarjanje razvoja lastnih obnovljivih virov v nekaterih državah ter ogrozilo doseganje evropskega in nacionalnih ciljev. Prav tako bi nespodbudno delovalo na razvoj tehnologij, ki še niso povsem ‘dozorele’, ter na raznovrstnost obnovljivih virov energije, saj bi trg spodbujal razvoj le najcenejših tehnologij.

Zaradi potencialnih negativnih posledic doseganja cilja 10 % biogoriv v transportu do leta 2020 vas na tem mestu ponovno pozivamo, da se zavzemate za odpravo tega cilja.

Za izboljšanje direktive so potrebni vsaj naslednji popravki:
– trgovanje mora biti omejeno na trgovanje med državami, direktiva ne sme vključevati možnosti kupovanja certifikatov izven EU;
– zaradi trajnostnih, tehničnih in etičnih problemov, ki jih predstavlja 10 % cilj biogoriv v transportu, je potrebno ta cilj opustiti.

CO2 in vozila

19. decembra 2007 je Evropska komisija predstavila predlog evropske direktive, ki opredeljuje standarde izpustov CO2 za potniške avtomobile. Cilj predloga je doseči povprečno raven 130 g CO2 na kilometer za nova vozila do leta 2012, brez nadaljnjih ciljev. Predlog predvideva različne cilje za proizvajalce na osnovi teže vozil, kazni pa naj bi dosegle 95 EUR na gram CO2 za prodani avtomobil do leta 2015.

Okoljski ministri so 3. marca 2008 o predlogu direktive že izmenjali mnenja.

Izpusti toplogrednih plinov iz potniških vozil v EU vztrajno naraščajo. Učinkovitost vozil se izboljšuje zelo počasi, kljub dejstvu, da si EU prizadeva doseči napredek na tem področju že od leta 1994 naprej, ko so evropski okoljski ministri prvič zahtevali cilj 120 g CO2 na kilometer, ki naj bi bil dosežen v desetih letih. Dosega tega cilja je bila nekajkrat odložena, okoljski svet je ta cilj potrdil nazadnje 28. junija 2007.

Focus društvo za sonaraven razvoj zato poziva svet ministrov za okolje, da postavi ambiciozne standarde CO2 emisij, še posebej pa, da:
– obdrži leto 2012 za rok, do katerega mora biti dosežen cilj 120 g CO2/km za nova vozila;
– določi nadaljnje cilje: 80 g CO2/km do 2020 in vmesne cilje;
– zavrne t.i. integriran pristop (angl. integrated approach) in vključevanje biogoriv ter namesto tega zagovarja le tehnične rešitve;
– zavrne diferenciacijo na osnovi teže vozil ter sprejme alternativni parameter avtomobilskega ‘odtisa’;
– vključi stroge finančne sankcije v višini 150 EUR na presežen gram za prodan avtomobil in s tem zagotovi, da bodo proizvajalci spoštovali nove standarde.

Focus društvo za sonaraven razvoj vas poziva, da na Svetu za okolje izrabite možnost, ki jo imate kot predsedujoči Svetu, za izboljšanje omenjenih zakonodajnih predlogov, da bodo le-ti v resnici prispevali k doseganju evropskih podnebnih ciljev.

S spoštovanjem,

Lidija Živčič, Focus društvo za sonaraven razvoj

v vednost:
– mag. Radovan Tavzes, generalni direktor Direktorata za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor,
– mag. Darka Tea Glažar, vodja Sektorja za evropske zadeve, Ministrstvo za okollje in prostor,
– mag. Hinko Šolinc, vodja sektorja za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, MOP
– mag. Simona Novak, Kabinet predsednika Vlade RS
– mag. Matej Gasperič, vodja operativne skupine za energetsko-podnebni paket, Sektor za okoljske politike
– mag. Nives Nared, nosilka dosjeja revizija EU sheme trgovanja z emisijami, Sektor za okoljske politike
– mag. Robert Jerončič, nosilec dosjeja za znižanje emisij CO2 iz lažjih tovornih vozil, Ministrstvo za promet
– Jasmina Karba, Sektor za preprečevanje onesnaževanja okolja
– mediji