Ljubljana, 30.11.2007

Stališča Focus društva za sonaraven razvoj o prihajajočem podnebno – energetskem paketu

Spoštovani vodje in člani delovne skupine za podnebno – energetski paket,

Focus društvo za sonaraven razvoj je okoljska nevladna organizacija, ki že pet let dela na področju podnebja, energije in prometa. Naše aktivnosti zajemajo tudi aktivno vključevanje v oblikovanje politik, tako na nacionalni kot na evropski ter mednarodni ravni. V pričujočem pismu vam želimo predstaviti naša stališča do nekaterih tem, za katere pričakujemo, da bodo urejene v pričakovanem podnebno – energetskem svežnju predlogov Evropske komisije.

Voditelji držav članic EU so na letošnjem spomladanskem Svetu EU sprejeli nove evropske podnebno – energetske cilje do leta 2020: zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 20 % do 2020 in 20 % obnovljivih virov do 2020. Podnebno – energetski paket, ki bo objavljen v začetku naslednjega leta, bo opredelil na kakšen način bo Evropska unija te cilje dosegla. Za preprečitev katastrofalnih posledic podnebnih sprememb je potrebno ukrepati nemudoma, zato je pomembno, da se podnebno – energetski paket sprejme čimprej.

Zaradi volitev v Evropski parlament v juniju 2009 je potrebno, da se podnebno – energetski paket sprejme najkasneje do konca leta 2008. Le tako bo EU lahko učinkovito in kredibilno nastopala v mednarodnih podnebnih pogajanjih o obdobju po letu 2012, ki se morajo končati do konca leta 2009. Pozivamo vas, da se zavzemate za čimprejšnjo objavo predloga paketa pri Evropski komisiji ter da delo na paketu postavite na najvišje prioritetno mesto v času slovenskega predsedovanja EU in tako pospešite razpravo na to temo.

V nadaljevanju vam posredujemo še nekaj vsebinskih stališč, vezanih na napovedan sveženj predlogov:

1. Evropa si mora zadati cilj zmanjšanja emisij doma za vsaj 30 % do leta 2020
IPCC je v letošnjem Četrtem poročilu o oceni stanja ugotovil, da bo razpon zmanjšanja emisij toplogrednih plinov med 25 – 40 %, o katerem se trenutno razpravlja v okviru UNFCCC, povzročil dvig povprečne globalne temperature med 2 – 2,4 °C. Hkrati si je Evropska unija zadala cilj omejiti dvig povprečne globalne temperature pod 2 °C, saj le tako lahko preprečimo nevarne posledice podnebnih sprememb. Jasno je torej, da trenutno sprejeti cilj zmanjšanja emisij za 20 % do leta 2020 ne zadostuje za dosego cilja 2 °C. EU si mora zato zadati cilj zmanjšanja emisij TGP za vsaj 30 % in ta zmanjšanja doseči doma. Za dosego cilja 2 °C pa bo potrebno še nadaljnje zmanjšanje, ki se lahko omejeno doseže skozi mednarodne mehanizme.

2. Nova smernica o obnovljivih virih energije mora podpirati države članice EU pri razvoju in rabi obnovljivih virov na nacionalni ravni
V okviru podnebno – energetskega paketa bo objavljen predlog nove direktive o obnovljivh virih energije, ki bo ključen za dosego cilja 20 % deleža OVE v končni rabi energije do leta 2020. Znano je, da Evropska komisija razmišlja o možnosti uvedbe sistema za virtualno trgovanje z električno energijo iz obnovljivih virov na podlagi potrdil o izvoru. V Focusu nas skrbi, da bi obvezen sistem virtualnega trgovanja za obnovljivo električno energijo ogrozil dosego 20 % cilja, konkurenčnost EU na področju tehnologije za obnovljive vire ter pripeljal do neupravičenih stroškov za podporo obnovljive eneregije. Zato se zavzemamo za ohranitev nacionalnih shem za podporo obnovljivim virom ter njihovo izboljšavo, kjer je to potrebno. V primeru, da se uvede sistem trgovanja, mora biti ta prostovoljen.

3. Jedrska energija ni obnovljiv vir energije
Nekatere države članice, med njimi po naših informacijah tudi Slovenija, zagovarjajo stališče, da se jim v delež obnovljih virov energije prišteje tudi delež jedrske energije. Focus takemu stališču močno nasprotuje. Jedrska energija ne more biti obnovljiva, saj se zaloge urana ne obnavljajo! Razen tega je jedrska energija že izdatno podprta s skritimi ali javnimi subvencijami, kar jo postavlja v prednostni položaj napram obnovljivim virom energije, medtem ko je eden od ciljev smernice EU spodbuditi rabo OVE.

4. Revizija evropske sheme za trgovanje z emisijami mora zagotoviti boljše učinke za podnebje
V prihodnjih obdobjih trgovanja z emisijami mora biti določena vseevropska zgornja omejitev emisij TGP. Tak pristop bi zmanjšal učinke distribucije, zagotovil večjo učinkovitost, transparentnost in pravičnost procesa. Raven potrebnega zmanjšanja emisij znotraj EU ETS v obdobju, ki se začenja z letom 2013 mora bit ambiciozna in se mora ujemati s 30 % ciljem zmanjšanja emisij do leta 2020.
Od leta 2013 naprej mora razdelitev pravic do emitiranja za nove in obstoječe objekte temeljiti na 100 % avkciji. Avkcija zagotavlja, da se v odločitve o investicijah vključijo polni stroški ogljika.
Revizija smernice mora prav tako omejiti možnost vnosa kreditov iz JI in CDM projektov v sistem, saj bi velike količine poceni kreditov lahko destimulirale vlaganja v razvoj čistih tehnologij v EU ter upočasnile inovacije, razen tega pa bi to bilo v nasprotju z načeli kjotskega protokola, ki pravi, da so prožni mehanizmi lahko zgolj dopolnilo domačim ukrepom za zmanjšanje emisij.

Pozivamo vas, da pri pripravi slovenski nacionalnih ciljev in stališč, ki jih boste pripravili do podnebno – energetskega paketa, v največji možni meri upoštevate naša zgoraj opisana stališča. Razen tega vas obveščamo, da imamo v društvu velik interes slediti delu vaše skupine in vas zato prosimo, da bodisi odprete vrata svojih srečanj tudi za predstavnike zainteresiranih nevladnih organizacij bodisi nas redno obveščate o delu in rezultatih dela vaše skupine.

S spoštovanjem,

Lidija Živčič
predsednica