Spoštovani minister Podobnik,

Dnevni red prihajajočega sveta okoljskih ministrov vključuje tako podnebna pogajanja v Poznanu kot intenzivna pogajanja o evropskem podnebno – energetskem paketu. Obe točki sta med seboj tesno povezani in obe zahtevata vašo odločnost pri preprečevanju nevarnih podnebnih sprememb.

Podnebno – energetski paket predstavlja evropski prispevek k omejevanju dviga povprečne globalne temperature čim nižje pod 2 °C. Dobre rešitve znotraj paketa lahko Evropo postavijo v ospredje na področju tehnoloških inovacij, s posledičnimi ekonomskimi ugodnostmi. Nedavna študija ZN napoveduje, da lahko prenos subvencij iz fosilnih goriv na obnovljive vire energije v naslednjih nekaj desetletjih ustvari milijone novih delovnih mest po vsem svetu. [1] Prav tako je nedavna raziskava Evrobarometra jasno pokazala, da velika večina Evropejcev, od tega 75 % Slovencev meni, da EU ne stori dovolj za varovanje podnebja. [2]

Na mednarodni ravni sta naslednji dve konferenci pogodbenic evropski. Od vas osebno pričakujemo, da boste zagotovili, da bo EU pripravljena zagotoviti napredek pogajanj, ki je potreben za sprejem vseobsegajočega post 2012 dogovora v Copenhagnu leta 2009, ki bo v zadostni meri naslovil gromozanske izzive, ki jih predstavljajo podnebne spremembe.

– Post 2012 dogovor mora vsebovati cilje in orodja, ki bodo dvig povprečne globalne temperature omejili čim nižje pod 2 °C, glede na predindustrijsko raven. S samo 50 % verjetnostjo doseganja cilja 2 °C je raven koncentracije 450 ppm CO2 ek v atmosferi nesprejemljiv prevod tega cilja.

– EU bo lahko izpolnila svoj del pravičnega globalnega dogovora le, če se vnaprej zaveže k 30 % zmanjšanju emisij znotraj EU do leta 2020, glede na leto 1990.

– Za podporo prilagajanju in blaženju podnebnih sprememb v državah v razvoju, vključno z zmanjševanjem emisij, ki nastajajo pri sečnji gozdov in degradaciji gozdov, morajo biti zagotovljeni bistveni, predvidljivi, trajnostni in zadostni finančni viri.

– Prepričani smo, da sta avkcioniranje AAU-jev ter namenska raba na ta način zbranih sredstev za podporo držav v razvoju, ključna elementa post 2012 dogovora.

Sklad za prilagajanje mora čim prej popolnoma zaživeti.

– Za številne dejavnosti blaženja podnebnih sprememb v državah v razvoju, ki so predmet aktualnih razprav, je potrebna bistvena merljiva, poročljiva in preverljiva podpora pri gradnji zmogljivosti, prenosu tehnologij ter financiranju. Dogovor o teh ukrepih v Poznanu bo pripomogel pri vzpostavitvi zaupanja držav v razvoju ter omogočil, da bodo slednje sposobne primerno prispevati k blaženju podnebnih sprememb. Zato vas pozivamo, da podprete 100 % namensko rabo sredstev iz avkcioniranja iz prenovljene evropske sheme trgovanja z emisijami za aktivnosti blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe, od katere je potrebno 50 % sredstev nameniti državam v razvoju.

– Okoljska integriteta mora biti glavni steber post 2012 dogovora. CDM in JI morata biti izboljšana na način, ki bo zagotavljal resnično in dodatno zmanjšanja emisij: ‘offsetting’ ni več sprejemljiv. EU je največji kupec CDM kreditov in zato mora zagotoviti, da se lahko v EU vnašajo samo Gold standard ali tem ekvivalentni krediti. Poleg tega mora EU zagotoviti, da bodo zunanji krediti dodatni internim naporom zmanjšanja emisij za 30 % do leta 2020.

– Jedrska energija ostaja absolutno nesprejemljiva za CDM projekte, in je nesprejemljiva tudi drugod.

Pozivamo vas, da v okviru podnebno – energetskega paketa na evropski ravni podprete:

Močan mehanizem za spremljanje izvajanja in doseganja ciljev v okviru predloga o delitvi naporov držav članic – le močan mehanizem skladnosti, s strogimi sankcijami za države članice, ki ne dosegajo svojih letnih ciljev zmanjšanja emisij, bo svetovni javnosti pokazal, da je EU resnično zavezana k ciljem, ki si jih je postavila. Države članice, ki se bodo poskušale izogniti tem sankcijam, bodo izpostavljene kot države, ki niso pripravljene sprejeti ukrepov za zmanjšanje emisij.

Popolno avkcioniranje v okviru EU ETS – energetsko intenzivni sektorji predstavljajo 1 – 2 % evropskega gospodarstva. Če bi bila po sprejetju globalnega sporazuma konkurenčnost posameznih podjetij v resnici negativno prizadeta zaradi EU ETS, se za spopadanjem z omenjenim problemom lahko uporabijo nove smernice EU o državni pomoči, primerna raba strukturnih in kohezijskih skladov, kakor tudi neposredna vlaganja v energetsko učinkovitost in/ali obnovljive vire energije znotraj teh industrij.

Za preprečitev nevarnih podnebnih sprememb potrebujemo močan in pravičen globalni dogovor za obdobje po letu 2012, ki bo skladen z načelom skupne, vendar deljene odgovornosti. Za to sta potrebna post 2012 dogovor s potrebno stopnjo ambicioznosti ter EU podnebno – energetski paket, ki bo dokazal, da je EU pripravljena in sposobna prispevati svoj pravičen del. To je podnebni izziv.

Vaš izziv.

S spoštovanjem,

Barbara Kvac

Focus društvo za sonaraven razvoj[1] http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=545&ArticleID=5929&l=en

[2] http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#300