PREJEMNIKI
Vlada Republike Slovenije

Ljubljana, 15. februar 2012

Odprta vprašanja v zvezi s TEŠ 6 je treba razrešiti

Spoštovani!

V koaliciji Ustavimo TEŠ 6 (www.ustavimotes6.si) smo obveščeni, da se boste na jutrišnji seji Vlade soočili s predlogom zakona o državnem poroštvu za projekt TEŠ 6 [1], ki je bil vložen v Državni zbor. To 440 milijonov EUR težko državno poroštvo se lahko spremeni v veliko proračunsko luknjo, saj gre pri projektu TEŠ 6 za izjemno tvegano naložbo.

Trditev, da bomo brez TEŠ 6 ostali brez elektrike, smo slišali že tolikokrat, da jo nekateri jemljejo kot gotovo dejstvo. Številke pa kljub temu kažejo drugače. Če si ogledate preglednico na strani 140 predloga Nacionalnega energetskega programa [2], lahko vidite, da oba scenarija razvoja slovenske energetike, ki sta brez projekta TEŠ 6, izkazujeta izvoz električne energije v tujino. To pomeni, da bi imeli tudi brez TEŠ 6 ne samo dovolj električne energije za Slovenijo, temveč celo za izvoz [3].

Konec prejšnjega leta je Evropska komisija predstavila Kažipot za energijo do 2050, ki z analizo različnih energetskih scenarijev za naslednjih 40 let ugotavlja, da Evropa lahko zadovolji svoje energetske potrebe brez premoga in jedrske energije, obenem pa predpostavlja 85-odstotno zmanjšanje izpustov v energetskem sektorju do leta 2050. S TEŠ 6 ciljev EU Kažipota za energijo ne bomo mogli dosegati [4]. Prav tako bo s TEŠ 6 težko dosegati cilje za učinkovito rabo in rabo obnovljivih virov energije, saj bomo morali dosegati večje prihranke in izkoriščati več obnovljivih virov energije; nasprotno pa je ravno doseganje teh ciljev pot do zanesljive oskrbe z energijo brez TEŠ 6 [5].

Investitorji ravno tako nenehno ponavljajo, da je projekt ekonomsko upravičen. Če je to res, se moramo vprašati, čemu potem projekt potrebuje državno poroštvo? Dobri in ekonomsko upravičeni projekti zmorejo brez davkoplačevalskega denarja, TEŠ 6 pa je celo za državno poroštvo preveč tvegan. Ekonomsko poročilo Kritičen pregled predloga investicije v 6. blok TEŠ, ki ga je pripravilo nizozemsko podjetje CE DELFT, namreč ugotavlja, da projekt ne dosega minimalne stopnje donosnosti, ki jo predpisuje Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l.60/2006) kot pogoj za državno poroštvo. Še manj projekt dosega stopnjo donosnosti, ki jo je za področje energetike predlagala vladna sektorska politika.  

V koalicijski pogodbi ste se zavezali, da bo vsak zakon ali drug predpis, ki pomembno posega v javne finance ali uresničevanje ciljev ekonomske politike, lahko sprejet le, če ga spremljajo simulacije pričakovanih učinkov, tako na javne finance kot na gospodarstvo. Simulacije pričakovanih učinkov naj bi bile tudi javno objavljene. Zavezali ste se tudi, da bo financiranje naložb iz domačih virov omejeno tako, da bo v skladu z načrti za zaustavitev naraščanja javnega dolga in upravljanja javnega finančnega primanjkljaja. Odločanje o državnem poroštvu mora biti, glede na te zaveze, premišljeno in narejeno na osnovi simulacij in načrtov, ki trenutno še ne obstajajo. Ključno vprašanje je, ali je v času dolžniške krize državno poroštvo za TEŠ 6 pametna poteza, ali pa poteza, ki utegne negativno vplivati na celotno gospodarstvo [6]. V interesu vseh nas je, vsaj po koalicijski pogodbi sodeč, da se na to vprašanje, pa tudi na ostala odprta vprašanja, odgovori čim bolj jasno.

V luči predstavljenih argumentov je državno poroštvo projektu TEŠ 6 izjemno tvegana ter razvojno, okoljsko in ekonomsko sporna odločitev. Tega so se zavedali že številni politiki pred vami, ki bodisi niso dali pobude za izdajo državnega poroštva bodisi takšne pobude niso podprli. Projektu TEŠ 6 pomemben del javnosti nasprotuje in številni glasovi opozarjajo na to, da je za projektom preveč odprtih vprašanj [7], da bi bilo vanj varno vložiti denar davkoplačevalcev v obliki državnega poroštva. Poleg okoljskih, družbenih [8] in ekonomskih vprašanj odstajajo odprta tudi številna vprašanja glede vodenja projekta [9] in upoštevanja predpisov (na primer pritožba Evropski komisiji zaradi neupoštevanja pravil o javnem naročanju in pritožba Komisiji glede pravil o zajemanju in skladiščenju ogljika).

Pozivamo vas, da zahtevate sprejetje takojšnjega šestmesečnega moratorija na odločanje o projektu TEŠ 6. Čas moratorija naj se izkoristi za to, da se objektivno pojasnijo odprta vprašanja glede projekta. Izognite se tveganju in pred odločanjem o tako pomembni zadevi, kot je državno poroštvo za ekonomsko tvegan in netransparentno voden projekt, zahtevajte jasne odgovore na ekonomska, okoljska in družbena vprašanja. To lahko izvedete tudi z imenovanjem strokovne, neodvisne skupine posameznikov, ki vam bodo v pomoč pri odločanju opravili pregled in predlagali nadaljnje korake.

Lep pozdrav,

Nina Štros, Greenpeace v Sloveniji, vodja
Vida Ogorelec, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, direktorica
Gorazd Marinček, Slovenski E-forum, društvo za ekonomiko energetike in ekologijo, predsednik
Petra Matos, Ekologi brez meja, predsednica
Živa Gobbo, Focus, društvo za sonaraven razvoj, predsednica
Vili Kovačič, Davkoplačevalci se ne damo
Manca Košir, Gibanje za trajnostni razvoj TRS, predsednica
Matjaž Hanžek, Stranka za trajnostni razvoj TRS, predsednik
Darko Krajnc, Stranka mladih – zeleni Evrope, predsednik
Gregor Golobič, Zares – socialno liberalni, predsednik
Jan Peloza, Mladinsko združenje Brez izgovora Slovenija
Senka Vrbica, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC
Matej Ogrin, Cipra Slovenija, društvo za varstvo Alp


Opombe:

[1] Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 milijonov evrov, ki ga najame Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. pri Evropski investicijski banki, za financiranje projekta postavitve
nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj
.
[2] Scenarija brez TEŠ 6 sta DOD JE in DOD PLIN.
[3] Seveda se na tem mestu postavlja vprašanje, ali je izvoz elektrike res najbolj primeren za Slovenijo, saj gre podobno, kot v primeru izvoza hlodovine, za izvoz izdelka z visoko intenzivnostjo črpanja naravnih virov in nizko dodano vrednostjo. 
[4] predvsem zadnj prosojnica
[5] Akcijska načrta za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije kažeta, da se projektu TEŠ 6 lahko izognemo s pomočjo izkoriščanja potencialov za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije.  Slovenija je še vedno za več kot 50 % energetsko bolj intenzivna kot je v povprečju EU, kar pomeni, da se v energetski neučinkovitosti skriva potencial za nadomeščanje potrebe po TEŠ 6 vsaj delno, če že ne v celoti. http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Porocila/AN_URE_2008-2016.pdf, http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Porocila/AN_OVE_2010-2020_final.pdf
[6] Pomembno vprašanje, na katerega še ni bilo odgovora, je, ali lahko podelitev državnega poroštva negativno vpliva na državne obveznice in s tem na rating Slovenije. Nujno je narediti makroekonomske analize, kako lahko poroštvo vpliva na bonitetno oceno Slovenije. 
[7] Več o projektu najdete v gradivih, zbranih na www.ustavimotes6.si.
[8] Večkrat smo slišali trditev, da bo projekt TEŠ 6 zagotovil tudi do 12 000 delovnih mest. Vendar številke zopet kažejo drugače. Tabela na strani 118 Noveliranega investicijskega programa 4 kaže, da bo TEŠ 6 ohranil le 200 delovnih mest. Po navedbah Premogovnika Velenje, naj bi dolgoročno ohranili 1250 delovnih mest. Tudi če vključimo posredna delovna mesta, je težko verjeti, da naj bi projekt zagotovil obljubljena delovna mesta. Glede na to, da študije in izkušnje iz tujine ugotavljajo, da za vsako izgubljeno delovno mesto v premogovniškem in jedrskem sektorju pridobimo sedem novih v sektorju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (http://www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/working-for-the-climate/), se zopet odpira vprašanje, ali se usmerjamo na pravo pot.
[9] Sum kaznivih dejanj v zvezi s projektom je več posameznikov in organizacij prijavilo na različne organe.