Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, sprejet s strani Ministrstva za okolje in prostor  RS septembra 2008, je verjetno prvi slovenski okoljski predpis, ki postavlja višje standarde od minimalnih standardov, zahtevanih s strani evropske zakonodaje. Pravilnik predpisuje strožje standarde energetske učinkovitosti stavb od veljavnih in hkrati zahteva, da mora 25 % energije, ki se uporablja v stavbah, izvirati iz obnovljivih virov energije. Sprejetje pravilnika smo v Focus društvu za sonaravni razvoj septembra 2008 pozdravili, kljub temu da je bil potreben popravkov, ki bi omogočili njegovo uporabo v praksi, saj so ukrepi učinkovite rabe energije v stavbah ekonomsko med najbolj pomembnimi za zmanjševaje emisij toplogrednih plinov. Zaradi potrebnih popravkov v novem pravilniku bi naj do junija 2009 veljal dualni sistem pravilnikov (tako stari kot novi).

Neprijetno pa nas je presenetila novica, da je Ministrstvo za okolje in prostor RS konec junija 2009 v Uradnem listu objavilo spremembo pravilnika in sicer, da bo ta stopil v veljavo šele sredi naslednjega leta (2010). Do sredi 2010 bosta tako v veljavi stari kot novi pravilnik in katerega bodo sledili, se investitorji odločijo po lastni volji.

Na ministrstvu navajajo kot glavni razlog za takšno spremembo pravilnika trenutno sprejemanje sprememb Evropske direktive o učinkoviti rabi energije v stavbah (EPBD). Po navedbah ministrstva bi naj bil pravilnik, sprejet septembra prejšnje leto, v prihodnjih mesecih, pred začetkom veljavnosti, usklajen s spremembami evropske zakonodaje, kar bi preprečilo prepogosto spreminjaje zakonodaje in nepotrebno zmedo med investitorji. Poleg tega naj bi si ministrstvo s tem zagotovilo tudi dovolj časa za odpravo trenutnih pomanjkljivosti pravilnika, ki onemogočajo njegovo dosledno izvajanje v praksi.

V Focus društvu za sonaravni razvoj argumentov, ki jih ponuja ministrstvo, ne moremo jemati resno. Od septembra 2008 do konca junija 2009 je minilo devet mesecev in to, da v tem času niso bili sposobni odpraviti pomankljivosti, kaže na izredno malomaren odnos ministrstva do področja učinkovite rabe energije.

Tudi argument, da prepogosto spreminjanje pravilnikov ustvarja zmedo med investitorji, ni prepričljiv. Investitor se mora držati standardov, ki jih zahteva zakonodaja v času, ko se loti del. Ker naša zakonodaja nima retroaktivne veljavnosti, so odveč tudi pomisleki o tem, kateri pravilnik je potrebno uporabiti, če se začne gradnja v času veljavnosti enega, končuje pa v času veljavnosti drugega pravilnika.

Z odložitvijo uveljavitve novega (strožjega) Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah Ministrstvo za okolje in prostor RS zamuja priložnost izrabe potenciala za povečanje energetske učinkovitosti in s tem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Skoraj neverjetno se nam zdi, da je bil ta odlog na ministrstvu odobren, saj se ravno sedaj to isto ministrstvo ukvarja s popravljanjem operativnega programa zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, ker Slovenija ne dosega kjotskega cilja in išče načine, s katerimi bi se še dalo doseči sprejete zaveze. Novi Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah bi bil korak v pravo smer.

***
Na sramotilnem stebru želimo izpostaviti posameznike, podjetja, institucije ali organizacije, ki s svojim delovanjem na kakršen koli način škodujejo okolju. S tem ne želimo žaliti nikogar; želimo le spodbuditi k okolju in družbi bolj odgovornemu ravnanju!