V letih 2000/2001 je bil izdelan načrt za energetsko podobo občine Zreče in že v letu 2003 je bilo moč opaziti, da dosledno uresničevanje načrta predstavlja izzive. Zaradi nizke ozaveščenosti in informiranosti akterjev za izvedbo načrta prihaja v izvedbi do razkorakov, ki drago stanejo tako občino in njene občane, kot tudi okolje. Fokus društvo za sonaraven razvoj je v času od 2. aprila do 15. septembra 2003 izpeljal projekt ‘Učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije v občini Zreče’. Projekt se je osredotočal na razkorake med energetskimi načrti občine in njihovo uresničitvijo. Namen projekta je bil ozaveščati in informirati deležnike na področju uporabe biomase na Pohorju in plinifikacije v občini.

V fazi Uporaba biomase na Pohorju je bila najprej izdelana kratka brošura ‘Lesna biomasa – staro kurivo v sodobni in prijazni preobleki‘. Brošura je nastala v sodelovanju s Slovenskim E-Forumom in AURE, zajema pa naslednje teme: vzroki za uporabo lesne biomase, prednosti in tveganja uporabe lesne biomase, tehnologije za rabo lesne biomase, finančni pogled, dodatne informacije in učinkovita raba energije. Poleg brošure je bila v tem delu projekta organizirana in izvedena delavnica o uporabi lesne biomase na Pohorju. Delavnica je bila izvedena 23. maja 2003 in je bolj podrobno predstavila teme iz brošure. Poleg predstavitev so se na delavnici razvile tudi debate. V okviru delavnice je bil organiziran strokoven ogled praktičnega primera izrabe lesne biomase na Pohorju.

V fazi Izzivi plinifikacije v občini Zreče je bila organizirana okrogla miza, ki je predstavila vplive neučinkovite izrabe sistema na okolje ter nujnost zmanjševanja vplivov energetike na okolje, prednosti uporabe plina in priključitve na sistem, razloge za nizek odziv na priključitev v sistem in možnosti za financiranje opreme za priključitev in uporabo plina. Udeleženci so bili skozi kratke predstavitve panelistov obveščeni o razlogih in procesu izvedbe plinifikacije, značilnostih in uporabnosti plina, opremi za izrabo plina, konkretnih izkušnjah ob prehodu na uporabo plina. Udeleženci so bili vabljeni na okroglo mizo z dvema osebnima vabiloma. Za okroglo mizo je bil pripravljen majhen pamflet, ki je povzeto prikazal vsebino predstavitev na okrogli mizi. Občina je s spremnim dopisom s strani občine in društva Fokus preostale izvode pamfletov poslala gospodinjstvom, ki so bila na okroglo mizo vabljena, vendar se je niso udeležila. Ocenjujemo, da smo tako vsej delno uspeli obvestiti gospodinjstva, ki se na vabilo na okroglo mizo niso odzvala, o pomembnosti uporabe plina.