Razpoložljivost energije je eden od ključnih pogojev za razvoj. V svetu, kjer so podnebne spremembe realnost, oskrba z energijo pa vse bolj vprašljiva, je promocija trajnostne proizvodnje in rabe energije pomembna za razvoj držav. Še posebej se morajo tega zavedati prihajajoče generacije, ki bodo probleme podnebja in energije tudi zares reševale.

Projekt Trajnostna energija za trajnosten razvoj je zato osredotočen na promocijo trajnostne energije med otroci in učitelji oz. upravljalci šol in sirotišnic. Vprašanje trajnostne energije projekt povezuje z vzgojo otrok, obenem pa tudi z razvojem lokalnih skupnosti, kjer so šole ali sirotišnice umeščene kot javni objekti. Projekt je skozi prenos izkušenj iz Slovenije na področju URE in OVE gradil sposobnost NVO iz Bosne, Makedonije in Ukrajine, da izvedejo pilotne dejavnosti na izbranih lokacijah in sicer tako ozaveščevalne, kot tudi praktične dejavnosti.

Projekt je potekal v dve delih. Prvi del je bil izveden v letu 2008, drugi pa v letu 2009.

Namen prvega dela projekta je bil spodbujati trajnosten razvoj skozi promocijo trajnostne proizvodnje in rabe energije v šolah in sirotišnicah v Bosni, Makedoniji in Ukrajini. Namen drugege dela projekta je bil ojačati vlogo trajnostne energije v politiki in izobraževanju ter tako prispevati k povečanju energetske varnosti, zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in izkoreninjenju energetske revščine v naštetih državah.

Namen je projekt dosegal skozi naslednje specifične cilje:
– prenesti dobre prakse iz Slovenije na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije  nevladnim organizacijam iz Bosne, Ukrajine in Makedonije skozi enodnevni seminar
– prenesti politične rešitve in praktične izkušnje s področja trajnostne energije iz Slovenije in EU na odločevalce in ostale zainteresirane javnosti iz partnerskih držav
– ustvariti platformo za razpravo o vlogi trajnostne energije v politiki in praksi
– izvesti pilotne projekte o ozaveščanju upravnikov javnih stavb, učiteljev in učencev v partnerskih državah ter s tem ozaveščati otroke o pomembnosti trajnostne energije in opremiti učitelje in ostale multiplikatorje z orodji in znanji za promocijo trajnostne energije
– izvesti praktične dejavnosti za učinkovito rabo in obnovljive vire energije v Bosni, Makedoniji in Ukrajini ter skozi primere dobre praksepokazati, da trajnostna energija lahko prihrani naravne vire, stroške in emisije

 

se for sd 2

 

Cilje smo dosegali skozi naslednje dejavnosti:

Prenos slovenskih izkušenj za URE in OVE

Na osnovi analize interesa in potreb smo sestavili program za seminar. Ta je obsegal naslednje vsebine: politike za URE in OVE v Sloveniji, primere dobre prakse, gradnja sončnih zbiralnikov in energetsko svetovanje. Seminarja so se udeležili predstavniki partnerjev in člani nekaterih drugih NVO iz srednje- in vzhodnoevropske regije.

Prenos politik in izkušenj iz Slovenije in EU

Pripravljeno je bilo ozadje o politikah za trajnostno energijo v Sloveniji in EU. Ozadje je namenjeno predvsem odločevalcem v partnerskih državah. V Bosni je bil dokument posredovan več kot 170 različnim deležnikom in več kot 150 organizacijam. V Makedoniji je bilo ozadje posredovano 12 odločevalcem in NVO. V Ukrajini je bil dokument posredovan več kot 50 odločevalcem, med drugim Ministrstvu za goriva in energijo ter Nacionalni agenciji za učinkovito rabo energije.

Platforma za razpravo o vlogi trajnostne energije

Platforma je bila oblikovana v obliki spletne razprave. Vabilo na razpravo smo vsi partnerji posredovali po svojih nacionalnih in mednarodnih kanalih. Skozi razpravo smo predstavili Slovenske in EU politike na področju trajnostne energije, razen tega pa smo naslovili tudi številne ovire, ki se pojavljajo na tem področju. Posnetek dogodka je dosegljiv na http://www.ourclimate.eu/userfiles/22october2009.vcr.

Pilotne dejavnosti v BiH

Partnerska organizacija CEETZ

V Bosni sta bila ozaveščanje in praktični prikaz  izvedena preko naslednjih dejavnosti v letu 2008:
– priprava materialov: Pripravljena je bila ena brošura o trajnostni energiji, razen tega pa še 3 različne predstavitve (ena za dijake, ena za učitelje in ena z detajli o praktični delavnici).
– izvedba delavnic: 18. septembra 2008 so potekale 3 delavnice za dijake 2. in 3. letnikov elektrotehnične srednje šole v Tuzli. Predstavljeni so bili koncepti trajnostne energije, nato pa je bil na voljo čas za razpravo z dijaki. 9. oktobra sta bili izvedeni še dve nenačrtovani delavnici za dijake 3. letnikov. 11. oktobra je potekala praktična delavnica za gradnjo sončnih kolektorjev, kjer so strokovnjaki iz partnerske organizacije skupaj z dijaki začeli izdelavo dveh sončnih kolektorjev. 18. oktobra je potekala druga praktična delavnica, kjer je bila gradnja obeh sončnih kolektorjev zaključena. 28. oktobra so potekala zaključna dela, kjer je bil manjši sončni kolektor pripravljen za razstavo.

V letu 2009 so potekale naslednje dejavnosti:
– izvedba okrogle mize in tiskovne konference: Okrogla miza je bila izvedena 23. oktobra na šoli, ki je gostila praktični del projekta. Okrogla miza je predstavila dosežke projekta, poudarek pa je bil na interdisciplinarni razpravi o energetski politiki in prenosu vsebin o trajnostni energiji v kurikulume šol.
– izobraževalni materiali za učitelje: Nastal je vodič za profesorje in učence, ki na 16 straneh predstavi trajnostno energijo. Izdanih je bilo 500 izvodov.
– izvedba seminarja za učitelje: Seminar je bil izveden 16. oktobra ne Elektro-tehnični srednji šoli v Tuzli. Učiteljem je posredoval znanje za poučevanje URE in OVE v njihovem pouku.
– izvedba dveh delavnic za dijake: Obe delavnici sta potekali 21. oktobra. Delavnici sta dijakom iz 2. in 3. letnika predstavili znanja o trajnostni energiji in trendih zaposlovanja na tem področju.
– delavnica za instalacijo fotovoltaičnega panela: Delavnica je potekala 3 dni. 13. oktobra so izdelali eksperimentalno fotovoltaično celico, 22. oktobra so začeli delati še 5 poskusnih fotovoltaičnih celic, 23. oktobra pa se je končala izdelava fotovoltaičnih celic in je bil narejen preizkus delovanja.

Pilotne dejavnosti v Makedoniji

Partnerska organizacija Proaktiva

Pilot v Makedoniji je promocijo trajnostne energije za trajnostni razvoj izvedel skozi naslednje dejavnosti v letu 2008:
– priprava materialov: Izdelani so bili 4 plakati formata A4 na teme energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije, fosilnih goriv in podnebnih sprememb. Natisnjen je bil tudi priročnik o energetski učinkovitosti za učitelje.
– izolacija oken na šoli: Za izolacijo so izbrali Osnovno šolo bratov Ramiza in Hamida v občini Suto Orizari, kjer je večina učencev iz Romske skupnosti. Na izbrani šoli je partnerska organizacija izolirala okna. Sedaj poteka monitoring rabe energije.
– tiskovna konferenca: Na tiskovni konferenci so predstavniki Proaktive predstavili projekt, gospodarski svetovalec iz slovenskega veleposlaništva pa je predstavil stališča Slovenije na področju učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije in podnebnih sprememb. Vabljeni so bili predstavniki lokalnih in nacionalnih medijev, NVO, ministrstva in občine, razen tega pa tudi zainteresirana širša javnost.
– izvedba delavnic: Na izbrani šoli so bile izvedene 4 delavnice. 20. oktobra 2008 je bila izvedena delavnica za 10 učiteljev, kjer so udeleženci s pomočjo predstavitev spoznali področja trajnostne energije. 29. in 30. oktobra 2008 so bile izvedene tri delavnice za učence, na katerih so učenci prejeli darilo (100 kompletov za slikanje). Na delavnici so jim bili predstavljeni koncepti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, nato pa so na igrači (solarnem modelu letala) otroci lahko tudi praktično spoznali potencial obnovljivih virov energije. Na koncu so učenci izdelali risbice o trajnostni energiji s pomočjo doniranih kompletov za slikanje. Kot dodatno dejavnost so partnerji iz Makedonije 31. oktobra 2008 izvedli delavnico o URE in OVE za 12 srednješolcev na Srednji šoli “Metodi Mitevski Brico”.

V letu 2009 so potekale naslednje dejavnosti:
– organizacija okrogle mize o energetski učinkovitosti: Dogodek je bil izveden 28. oktobra v centru British Council v Skopju. Udeleženci so razpravljali o pomenu trajnostne energije, možnostih za izboljšanje trenutne situacije v Makedoniji in podpori za učinkovito rabo in obnovljive vire energije.
– priprava materiala za otroke: Na osnovi materialov iz prvega dela projekta je bilo pripravljenih 200 setov posterjev o podnebju in energiji ter 100 setov za risanje.
– priprava materialov za učitelje: Pripravljena je bila brošura z informacijami in ozadjem za delo z učenci na temo trajnostne energije v 300 izvodih.
– izdelava zbirke pripomočkov za otroke in učitelje za trajnostno energijo: Zbirka obsega eno fotovoltaično celico, en univerzalen merilen instrument, en elektromotorček, 1 LED žarnica, 1 majhna navadna žarnica in izobraževalni materiali. Zbirke pripomočkov so bile razdeljene 10 učiteljem, da lahko z njimi o trajnostni energiji poučujejo ostale učence.
– izvedba seminarja za učitelje: 14. oktobra je bila izvedena teoretična delavnica za učitelje, kjer so bili le-ti usposobljeni za pokrivanje tem o trajnostni energiji. Učitelji so prejeli zbirke pripomočkov in materiale za delo z učenci.
– izvedba treh delavnic za otroke: 14. oktobra so bile na OŠ “Kiril i Metodi” izvedene 3 delavnice za učence 4. razredov. Delavnice so pokrile vse teme trajnostne energije, od učinkovite rabe energije do podnebnih sprememb, razen tega pa so obsegale še praktične demonstracije s pripomočki.
– izvedba dveh praktičnih delavnic: Prva delavnica je bila izolacija oken. 7., 8. in 9. avgusta je Proaktiva izvajala izolacijo oken na OŠ “Kiril i Metodi”. Druga delavnica je bila zamenjava 50 navadnih žarnic z učinkovitimi v isti osnovni šoli in sicer 10. avgusta.
– izvedba obiska dveh primerov dobre prakse: Obisk primerov dobre prakse je bil izveden 21. oktobra, ko so učenci in učitelji spoznali edino fotovoltaično elektrarno v Makedoniji ter vrtec “Snezana”, kjer vodo orgevajo s sončnimi kolektorji.
– delo z mediji: 9. oktobra je bila organizirana tiskovna konferenca v Info centru NVO, kjer je Proaktiva predstavila projekt, ekonomski svetovalec slovenskega veleposlaništva v Makedoniji pa je predstavil stališča Slovenije na področju trajnostne energije.

Pilotne dejavnosti v Ukrajini

Partnerska organizacija Ecoclub

V Ukrajini sta bila ozaveščanje in praktični prikaz  izvedena preko naslednjih dejavnosti v letu 2008:
– priprava brošure: Pripravljena je bila brošura o nizkocenovnih ukrepih za varčno rabo energije v šolah in ostalih javnih zgradbah. Brošura vsebuje tudi podrobnosti o izolaciji oken, razen tega pa pokriva teme kot so pomembnost učinkovite rabe energije, navodila za izloacijo in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ogrevanja in osvetlitve.
– delavnica za upravnike: S pomočjo lokalnega Oddelka za izobraževanje v mestu Rivne je Ecoclub pripravil seminar za upravnike šol in sirotišnic, ki se ga je udeležilo 43 upravnikov šol in sirotišnic iz regije. Razen predstavitev o pomenu učinkovite rabe energije so imeli udeleženci na voljo čas za pogovor o situaciji v financiranju javnih ustanov, gospodarskih ‘korenčkih’ za učinkovito rabo energije in predstavitev centrov za energijsko svetovanje. Na seminarju je bil objavljen tudi poziv za zbiranje interesa za izolacijo oken ene od šol ali sirotišnic.
– izloacija oken: Po dogovorih z upravniki, so se partnerji odločili za sodelovanje z učnim in rehabilitacijskim centrom za otroke s težavami pri učenju. Izlolacija oken je potekala med 15. in 22. oktobrom 2008, ko so osebje šole, strokovnjaki iz Ecocluba in nekaj prostovoljcev izolirali 70 oken v sobah, kjer otroci preživijo največ časa.
– tiskovna konferenca: Po koncu izloacije oken je bila pripravljena tiskovna konferenca, na kateri so medijem in širši javnosti predstavili projekt.

V letu 2009 so potekale naslednje dejavnosti:
– priprava brošure: Brošura ‘Praktični ukrepi za varčevanje z energijo in prednosti za institucije, ki se financirajo iz javnih sredstev’ je temeljila na lanski brošuri ‚Varčevanje z energijo v šolah’, nadgrajena pa je predvsem s priporočili za upravnike javnih stavb, kako znižati stroške upravljanja teh stavb skozi učinkovito rabo energije ter informacijami o sredstvih za financiranje ukrepov. Publikacija je izdana v 1000 izvodih.
– priprava knjižice za otroke: Knjižica ‘Kaj je energije in kako varčevati z njo? Preprosti nasveti za otroke’ na 20 straneh ponuja ilustriran pregled ukrepov za energetsko učinkovitost in nasvete. Ponuja tudi nekaj preprostih vaj, s pomočjo katerih se bodo učenci naučili varčevanja z energijo.
– izvedba seminarja za lokalne učitelje in predstavnike lokalnega oddelka za izobraževanje: Seminar je bil izveden na šoli, kjer so bila izolorana okna v okviru prvega dela projekta. Seminar je bil tako obenem tudi ogled primera dobre prakse. Seminar je podprl Regionalni oddelek za izobraževanje, pokril pa je teme: povezava med podnebnimi spremembami in energijo, možnosti financiranja ukrepov za institucije, ki se financirajo iz javnih sredstev, predstavitev brošure in knjižice, razprava o možnosti vključevanja energetske učinkovitosti v programe poučevanja.
– razdeljevanje brošure in knjižice za otroke: Obe publikaciji sta bili razdeljeni s pismom vsem šolam v mestu Rivne in okolici (717 šol).

Vsi partnerji projekta smo člani mreže Agree.net, skozi katero sodelujemo že pet let.

Projekt sta v letu 2008 finančno podprla Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za javno upravo.

mzz in mju-logo

V letu 2009 je projekt podprla Vlada Republike Slovenije

V projektu oblikovana gradiva in materiali izražajo mnenje avtorja in ne predstavljajo uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

tetr9 tetr8 tetr7 tetr6 tetr5 tetr4 tetr3 tetr2 tetr1