Zelena javnofinančna reforma

 

V današnjem svetu se spopadamo s problemi prekomerne onesnaženosti in uporabe naravnih virov ter krizami v družbi in gospodarstvu. Eden od razlogov za te težave je v netrajnostni proizvodnji in podtrošnji, ki nastaneta med drugim tudi zaradi nepravilne ocenjenosti uporabe naravnih virov. Nekateri stroški proizvodnje in potrošnje niso internalizirani. Poleg tega davčno breme pogosto ni pravilno alocirano. Človeški trud je močno obdavčen, uporaba naravnih virov pa le malo. Vse to vodi v situacijo, v kateri trg daje izkrivljene signale o ceni naravnih virov, kar stimulira nesonaravno rabo naravnih virov (nepotrebno potrošnjo in neučinkovito proizvodnjo).

Tako okoljevarstveniki kot tudi vlade nekaterih držav v EU in ekonomske institucije (npr. OECD) vidijo rešitev opisanih izzivov v t.i. pozelenitvi javnofinančnega sistema. Zelena davčna reforma v EU že dolgo ni nova zamisel in dejavnosti pozelenitve davčnih sistemov držav članic potekajo že dolgo. Podobni procesi se odvijajo tudi v nekaterih državah pristopnicah. V Sloveniji pa je na tem področju narejenega le malo in tudi naša vlada se premalo zaveda možnosti, ki niso izkoriščene zaradi tega. Zaradi tega smo skozi projekt Zelena javnofinančna reforma želeli slovensko vlado in javnost obvestiti o prednostih zelene davčne reforme in procesu takšne reforme v EU in njenih članicah.

Projekt je vključeval naslednje vrste aktivnosti:

diskusije med predstavniki NVO: predstavniki NVO, ki so sodelovale v projektu, so se sestali trikrat med potekom projekta. Namen diskusij je bil natančno določiti prioritete na področju zelene davčne reforme v Sloveniji, oblikovati vsebino brošure, pojasniti nejasna področja v tematiki ter definirati predstavitev brošure različnim javnostim.

priprava in izdaja publikacije (brošure): brošura Zelena javnofinančna reforma na 6 straneh opisuje zamisli zelene javnofinančne reforme, vzroke za nujnost in prednosti takšne reforme, izkušnje na ravni EU, izkušnje na ravni držav članic EU (primer Nemčije), nasvete za zasnovo zelene davčne reforme v Sloveniji v okviru pristopanja k EU in seznam zanimive literature in povezav.

predstavitev brošure vladi, NVO in ostali zainteresirani javnosti: predstavitev je potekala v Centru Evropa. Brošuro in tematiko so predstaviljali g. Erwan Fouere, vodja delegacije Evropske komisije v Sloveniji, mag. Nives Nared iz Ministrstva za okolje, prostor in energijo, mag. Bojan Radej, ki že vrsto let povezuje ekonomsko in okoljsko problematiko, in Lidija Živčič kot vodja projekta. Po predstavitvi je bilo na voljo nekaj časa za debato.

predstavitev brošure študentom ekonomije: Predstavitev sta organizirala Fokus in študentsko združenje oikos Ljubljana. Brošuro je predstavila Lidija Živčič, njen sogovornik v debati pa je bil asistent dr. Mitja Čok iz Ekonomske fakultere v Ljubljani. Po predstavitvi se je razvila zanimiva debata s prisotnimi študenti.

tiskovna konferenca: organizirana je bila v sodelovanju Fokusa in Umanotere v Centru Evropa. Brošuro sta predstavlili Lidija Živčič in Marjana Dermelj iz Umanotere.