Namen predstavljenega poročila je bil povzeto pregledati, kakšne so prakse v tujini ter analizirati interes in kapacitete slovenskih nevladnih organizacij za opravljanje določenih javnih funkcij. Poročilo vsebuje tudi nekaj priporočil, kako izboljšati pravno in programsko okolje za prenos izvajanja javnih nalog in pooblastil na področju trajnostnega razvoja in varovanja okolja na nevladne organizacije.

‘Nevladne organizacije opravljajo številne naloge, ki jih same ocenjujejo kot potrebne. Del teh nalog se pojavlja kot korektiven mehanizem za delovanje vlade in zato se pojavlja vprašanje, ali ne bi bilo smiselno vsaj nekatere vladne funkcije prenesti na nevladne organizacije, obenem pa jim zagotoviti stabilno okolje za delovanje. Tako bi lahko učinkovito opravljale tudi funkcije, ki morda niso del nalog vlade, vendar pa predstavljajo komplementarne in korektivne dejavnosti, s katerimi se vladne naloge dopolnjujejo in izboljšujejo,’ predlaga Lidija Živčič, predsednica Focus društva za sonaraven razvoj.

‘Okoljske organizacije ocenjujejo, da imajo zadostne kapacitete za delo na področjih informiranja in ozaveščanja javnosti o okoljskih vsebinah ter priprave strokovne literature, poročil, analiz ali izobraževalnih orodij. Zelo malo organizacij pa ima zadostne kapacitete za analiziranje izvajanj politike, postavljanje vsebin na politično agendo ter sooblikovanje okoljske zakonodaje,’ poroča Živčičeva ter obenem ponuja rešitev: ‘Vlogo NVO v postopkih odločanja je nujno treba pripoznati in sicer ne samo skozi pravno-formalne osnove, temveč tudi v praksi. Ključnega pomena je tudi to, da se oblikuje podporno okolje za sodelovanje NVO v procesih odločanja, tako v smislu gradnje kapacitet, kot v smislu financiranja.’

Za delovanje nevladnih organizacij je potrebno zagotoviti primerne finančne okvire, je pomembno priporočilo, ki izhaja iz predstavljenega poročila. Sredstva za delovanje okoljskih in naravovarstvenih organizacij se nenehno krčijo in posledica tega je, da namesto svojega vsebinskega dela, opravljajo predvsem delo na področju zbiranja sredstev in poročanja o rabi sredstev. Ustvarjanje virov za finančno podporo delovanja nevladnih organizacij je ključno strateško in razvojno vprašanje države, ki pa se ga v Sloveniji še vedno premalo zavedamo.


[1] Focus društvo za sonaraven razvoj je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki deluje na področju podnebnih sprememb. Focus društvo osredotoča svoje delo na teme podnebje, energija, mobilnost ter globalna odgovornost in protrošnja.

[2] Poročilo je dostopno na http://focus.si/files/Publikacije/prenos_NVO.pdf

***

KONTAKT: Anela Bešo, [email protected], 031 204 595
VEČ INFROMACIJ: Lidija Živčič, [email protected], 041 291 091

Sporočilo za javnost v pdf. obliki