Slovenija trenutno pripravlja nov nacionalni energetski program, ki ga med številnimi drugimi dejavniki sooblikujejo tudi podnebno-energetske omejitve. V obstoječih razpravah se načelno izpostavlja pomen energetske učinkovitosti, vendar pa se le redko sliši tudi kaj o konkretnih ukrepih. Energetska učinkovitost ostaja močno zaželen cilj, za katerega pa nismo pripravljeni narediti veliko.
 
“Podnebno-energetske omejitve nas silijo v drugačen način razmišljanja o ravnanju z energijo. Zato je nujno resno razmisliti, kako lahko zmanjšamo svojo energetsko potratnost,” je poudaril Christian Brandt, vodja programa Energija v Focus društvu. “Z razpravo opozarjamo tudi na to, da je potreben nov pristop k načrtovanju energetske politike: namesto napovedi o rasti porabe energije moramo kot osnovo načrtovanja postaviti cilj o zmanjšanju rabe energije. Razmišljanje, da mora raba energije rasti skupaj z BDP, je stvar prejšnjega stoletja in ne sme biti osnova za izdelavo novega nacionalnega energetskega programa,” še dodaja Brandt.
 
Nemčija je za svojo energetsko strategijo naredila scenarij, v katerem je opredeljen cilj zmanjšati rabo energije za 17 % do leta 2020 glede na leto 2005 ter za 45 % do leta 2050. Podoben izziv je bil postavljen kot izhodišče razprave “Slovenija: od energetske potratnosti do energetske učinkovitosti”. Razpravljalo se je o možnostih, da Slovenija rabo energije zmanjša za 10 % do leta 2020 glede na leto 2008 ter za 40 % do leta 2050.  
 
“Slovenija vsekakor ima velik potencial za izboljšanje energetske učinkovitosti. Energetska učinkovitost bo z novim nacionalnim energetskim programom predlagana na prioritetno mesto zaradi ekonomskih, okoljskih in strateških učinkov, s podrobno opredelitvijo ukrepov, odgovornih akterjev in potrebnih sredstev. Učinkovito raba energije in izkoriščanje obnovljivih virov energije je potrebno postaviti kot razvojno prioriteto Slovenije, za kar pa je potrebno čim prej doseči širši družbeni in politični konsenz,” je izpostavil mag. Stane Merše iz Inštituta Jožef Štefan.
 
“Graditi na predpostavki, da je povečevanje porabe energije temeljna človekova pravica, je podobno, kot predvidevati, da bi vsak od nas moral vsaj enkrat zadeti sedmico na Lotu. Večja učinkovitost pri rabi energije, oziroma zmanjševanje porabe energije na prebivalca, je v svoji osnovi najenostavnejši, najlažji in stroškovno najučinkovitejši ukrep za zmanjševanje tako toplogrednih plinov kot stroškov za energijo za končnega uporabnika,” opozarja mag. Nina Štros iz Greenpeace Slovenija.

“Učinkovita raba energije je pomembna tako z vidika zmanjševanja življenjskih stroškov, še posebej revnejšega sloja prebivalstva, in stroškov celotnega gospodarstva, kot tudi zaradi zmanševanja obremenjevanja okolja. Poleg tega aktivnosti za učinkovitejšo rabo energije predstavljajo velik zaposlitveni potencial. Vendar pa so za izvajanje ukrepov na tem področju ključne spodbude s strani države,” je izpostavila mag. Mojca Vendramin.
 
Povzetki javne razprave bodo zbrani v obliki priporočil, ki jih bo Focus društvo vložilo v javno obravnavo predloga Nacionalnega energetskega programa. V kratkem pa bodo na voljo tudi na spletni strani društva (focus.si).

Dogodek je bil organiziran v okviru evropskega tedna trajnostne energije in mreže Plan B za Slovenijo.

***

KONTAKT: Anela Bešo, [email protected],  031 204 505 
VEČ INFORMACIJ: Lidija Živčič, [email protected],  041 291 091 

Sporočilo za javnost v pdf. obliki najdete tukaj: /PR_razprava URE_20100325.pdf PR_razprava URE_20100325.pdf  156.13 KB  31.03.2010 11:42