Kljub temu, da se o energetski učinkovitosti veliko govori, ostaja gromozanski razkorak med načeli in prakso. Pogled na obstoječo politiko na tem področju jasno kaže na neodločnost (nezavezujoč evropski cilj) in zmedo (drobni, nepovezani delci zakonodaje z visoko mero kompleksnosti). Evropa je trenutno le približno na pol poti, da doseže svoj cilj za izboljšanja energetske učinkovitosti za 20 % do leta 2020.

‘Varčno in učinkovito rabo ponavadi sprejemamo kot zadnji izhod, vendar pa številke kažejo, da je energetsko učinkovitost nujno postaviti v središče novega modela pametne, trajnostne in vključujoče rasti naše blaginje,’ opozarja Tomislav Tkalec, vodja programa Energija v društvu Focus.

Študije [3] ugotavljajo, da bi doseganje trenutno nezavezujočega 20 % evropskega cilja zmanjšalo stroške za energijo za 78 milijard evrov letno, ustvarilo okoli 2 milijona kakovostnih, novih in lokalnih delovnih mest, odpravilo potrebo po postavitvi novih enot za proizvodnjo električne energije, ki je enaka 160 termoelektrarnam na premog, povečalo energetsko varnost in zanesljivost z zmanjšanjem uvozne odvisnosti za do 20 % in izboljšalo globalno konkurenčnost Evrope s spodbujanjem raziskav in razvoja ter zmanjšanjem stroškov za energijo.

Zmanjšana raba energije pomaga uravnovesiti tudi družbene neenakosti: revnejša gospodinjstva po Evropi trenutno porabijo bistveno prevelik del svojega dohodka za energijo, predvsem za toploto in prevoz. V Sloveniji je več kot 30 % gospodinjstev energetsko revnih, saj za porabljeno energijo porabijo več kot 10 % gospodinjskega proračuna [4]. Prenehati moramo z zapravljanjem denarja za uvoženo energijo in elektrarne ter ga nameniti za tisto, kar ljudje potrebujejo: boljše in trajnostnejše življenjske pogoje.

Tkalec pojasnjuje, da so predstavniki društva Focus danes predsedniku vlade, Borutu Pahorju, sporočili, da ‘zmanjševanje rabe energije ostaja najpreprostejši in najcenejši način zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov, ob hkratnem zagotavljanju milijardnih prihrankov za potrošnike in javne proračune, ustvarjanju lokalnih delovnih mest, izboljševanju energetske varnosti in konkurenčnosti podjetij.’

Čeprav številni politiki zatrjujejo, da spremembe ne prihajajo zaradi ciljev, temveč zaradi ukrepov, je vseeno izjemno pomembno, da evropski cilj za energetsko učinkovitost postane zavezujoč. Spodbuda zavezujočega cilja je namreč tista, ki bo zagotovila, da se bodo sprejeli pravi ukrepi in da bodo učinkovito izvedeni. Zavezujoč cilj namreč pomeni zavezo in odgovornost ter služi kot močno merilo uspešnosti doseženega napredka pri implementaciji. Odgovornost za doseganje zavezujočega cilja lahko spodbudi večje ambicije pri izdelavi okvirja za energetsko učinkovitost v EU, večje investiranje človeških in finančnih virov v varčevanje z energijo in dobro premišljeno mobilizacijo ter razdelitev odgovornosti med široko paleto akterjev za energetsko učinkovitost.

‘Sloveniji kljub pogostemu leporečenju o pomenu učinkovite rabe energije še vedno ni uspelo narediti ocene potencialov za varčno in učinkovito rabo energije. To je velika napaka, sploh v luči prenove Nacionalnega energetskega programa,’ opozarja Lidija Živčič, strokovna vodja društva Focus, in dodaja: ‘Negawatti oz. neporabljena energija je najcenejši, okolju najprijaznejši in družbeno najbolj sprejemljiv vir energije. Zato jo moramo v prihodnji energetski politiki države temu primerno izpostaviti ter zagotoviti politično voljo ter finančne in človeške vire za izčrpavanje vseh njenih možnih potencialov.’

Opombe:
[1] Focus, društvo za sonaraven razvoj, je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki od 2003 deluje na področju podnebnih sprememb. Od leta 2009 ima status društva, ki deluje v javnem interesu, od 2008 pa izpolnjuje kriterije Standarda kakovosti za NVO. Društvo Focus osredotoča svoje delo na teme podnebje, energija, mobilnost ter globalna odgovornost in potrošnja. S svojim delom in zgledom želijo pokazati, da je lahko vsak od nas okoljsko in družbeno odgovoren.
[2] Energetske razprave se ponavadi začno in končajo z razpravo o zagotavljanju oskrbe z energijo, učinkovita raba energije pa – čeprav je načelno pripoznana kot pomembna – je ponavadi potisnjena na stranski tir. Namen kampanje Varčevanje z energijo – zmagovalna rešitev! je okrepiti vlogo učinkovite rabe energije v energetski politiki. Kampanja bo naslovila odločevalce in širšo javnost. Razen na predsednika Vlade bo društvo Focus poziv za energetsko učinkovitost naslovil tudi na ministrico za gospodarstvo, mag. Darjo Radiæ, ministra, odgovornega za razvoj in evropske zadeve, mag. Mitja Gasparija, ministra za delo, družino in socialne zadeve, dr. Ivana Svetlika, in direktorja Službe Vlade za podnebne spremembe, Jerneja Stritiha.
[3] Energy Savings 2020” (Ecofys / Fraunhofer), September 2010.
[4] Stroški gospodinjstev za rabo energije v stanovanjih v luči vprašanja energetske varščine; Mojca Vendramin; Delovni zvezek štev. 7/2010, let XIX; Zbirka Delovni zvezki UMAR; http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/dz/2010/dz07-10.pdf

***

KONTAKT: Anela Bešo, [email protected], 031 204 595
VEČ NFORMACIJ: Tomislav Tkalec, [email protected], 041 278 020

Sporočilo za javnost v pdf. obliki najdete tukaj.