Jutri, 30. oktobra 2010, se zaključi rok za podajanje pripomb javnosti v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za projekt TEŠ6. To dovoljenje je eden od zadnjih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja in s tem za začetek gradnje TEŠ6. Na Agencijo RS za okolje so danes svoje pripombe poslale  okoljevarstvene organizacije Focus društvo za sonaraven razvoj, Slovenski E-forum, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Greenpeace Slovenija in Zveza društev za biomaso Slovenije, s podporo avtorjev Memoranduma „Vlada naj spremeni smer energetske politike”.

„Ob pregledu dokumentacije smo ugotovili, da je dosedanji postopek pridobivanja potrebnih soglasij in dovoljenj za projekt TEŠ6 obremenjen s tako resnimi napakami, da pogoji za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja niso izpolnjeni. Največji postopkovni napaki sta bili nevključitev Avstrije v presojo vplivov TEŠ6 na okolje ter neopravljena ocena glede možnosti zajemanja in shranjevanja ogljika. V obeh primerih gre za kršenje evropske zakonodaje,“ je pojasnila Lidija Živčič iz društva Focus.

Poleg postopkovnih napak pa bremeni dosedanjo presojo vplivov na okolje tudi vrsta vsebinskih pomanjkljivosti. „Kot vplivno območje projekta TEŠ6 je opredeljena le industrijska cona TEŠ, kar je nesmiselno. V dokumentih ni predstavljene alternative kurjenju premoga. Vplivi projekta na podnebje niso ocenjeni,“ je vsebinske pomanjkljivosti naštel Vili Kovačič, so-avtor Memoranduma „Vlada naj spremeni smer energetske politike”.

Kovačič izpostavlja, da je „pomembna pomanjkljivost tudi zelo površna ocena vpliva projekta na zdravje ljudi. Zdravniki namreč opozarjajo, da obstaja nevarnost za zdravje prebivalcev blizu termo-elektrarn, tudi če so emisijski parametri pod zakonsko dovoljenimi mejami. Za TEŠ6 je načrtovana uporaba tehnologije izpusta dimnih plinov skozi hladilni stolp, pri čemer obstaja visoka verjetnost nastanka nekontroliranih povezav med prašnimi delci in ostalimi izpusti. Zato je potrebno narediti oceno vpliva na zdravje ljudi, ki bo primerno in celovito zajela tveganja za zdravje.“

Okoljevarstveniki so izrazili nezaupanje do predstavljene dokumentacije: „V različnih dokumentih je bilo možno zaslediti različne informacije in številke, čeprav gre za isti projekt. Takšna odstopanja v dokumentaciji v zvezi s projektom vodijo k visokemu nezaupanju,“ je povedala Lidija Živčič iz društva Focus.

Okoljevarstvene organizacije so kritične tudi do možnosti sodelovanja javnosti v postopku. „Obveščenost javnosti o poteku posameznih postopkov je predpogoj za njeno sodelovanje. Za tako pomemben in razvpit projekt, kot je TEŠ6, smo upravičeno pričakovali, da si bodo pristojni prizadevali za obveščenost čim širše javnosti o postopkih, kar pa se ni zgodilo,“ pojasnjuje Dejan Saviæ iz Greenpeace Slovenija in dodaja: „Nesprejemljivo se nam zdi, da je bilo obveščanje izvedeno le preko spletne strani Agencije za okolje in v prostorih občine Šoštanj.“ Sodelovanje javnosti je bilo po mnenju okoljevarstvenikov po nepotrebnem še dodatno oteženo s tem, da velik del dokumentacije ni bil dostopen v elektronski obliki in da je ni bilo mogoče fotokopirati.

„Glede na navedene pomanjkljivosti in nepravilnosti Ministrstvo za okolje in prostor pozivamo, da po uradni dolžnosti obnovi postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja in tako odpravi napake, ki bremenijo do zdaj izdane odločbe in ki bi bremenile tudi odločbe, izdane v prihodnje,“ povzema zahteve okoljevarstvenikov Lidija Živčič iz društva Focus.

[1] Pripombe v zvezi z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za TEŠ6 so dostopne na http://focus.si/files/IPPC_pripombe_20101029_kon__no.pdf.
[2] Presoja vplivov na okolje za TEŠ6 je dostopna na http://www.te-sostanj.si/filelib/ebrd/pvo1.pdf

***

Kontakt: Anela Bešo, [email protected], 01 515 40 80
Informacije: Lidija Živčič, [email protected], 041 291091

Sporočilo za javnost v pdf. obliki.