V Focusu smo pripravili kratek pregled aktualnega dogajanja na področju nacionalnih in EU politik na področju energije.

Aktualno dogajanje na področju EU politik

Direktiva o OVE (RED III)

RED III direktivo smo v Focusu že komentirali, ko je bil 30. marca 2023 izglasovan neambiciozen zavezujoč cilj 42,5 % delež energije iz obnovljivih virov do leta 2030 ter prostovoljni 45 % cilj, ki ne bo omogočil učinkovito naslavljanje okoljske krize. Končno besedilo, ki ga mora formalno potrditi Svet, je od maja naprej v mirovanju. Francija je skupaj s projedrskimi državami članicami, kot so Bolgarija, Češka, Madžarska, Poljska, Romunija in Slovaška, oblikovala manjšino, ki blokira sprejetje besedila (podobno je v začetku letošnjega leta Nemčija v zadnjem trenutku blokirala sporazum glede zakonodaje o postopni ukinitvi novih avtomobilov z motorji z notranjim izgorevanjem do leta 2035).

Direktiva o OVE in NEPN: deleži obnovljivih virov energije po državah članicah

Po direktivi RED II (ki je začela veljati leta 2018) smo se oddaljili od nacionalnih pravno zavezujočih ciljev glede energije iz obnovljivih virov. Od leta 2021 ostaja zavezujoč skupni cilj za energijo iz obnovljivih virov do leta 2030 le na ravni EU, torej ne na nacionalni ravni.

Podatki v zadnjem stolpcu spodnje preglednice prikazujejo, kakšne so nacionalne referenčne vrednosti (torej nezavezujoče na nacionalni ravni) v primeru, da bi bil zavezujoči cilj EU do leta 2030 glede energije iz OVE 40 %. Nacionalnih referenčnih vrednosti, ki bi bile v skladu s ciljem 42,5 % energije iz OVE v EU do leta 2030 še nimamo, vendar jih Evropska komisija modelira. Pri zavezujočem cilju EU za energijo iz obnovljivih virov v višini 42,5 % bodo torej nacionalne referenčne vrednosti nekoliko višje. (Vir preglednice, preglednica 11)

Deleži obnovljivih virov po državah članicah na podlagi različnih meril

Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (Energy performance of buildings directive – EPBD)

6. junija 2023 so se začela tripartitna pogajanja med Evropsko komisijo, Parlamentom in Svetom o Direktivi o energetski učinkovitosti stavb. Ker so stavbe med največjimi porabniki energije in največjimi povzročitelji emisij toplogrednih plinov v EU (36 % emisij CO2), sta razogljičenje in prenova neučinkovitih stavb v EU (ki trenutno predstavljajo 75 % celotnega stavbnega fonda) zdaj na vrhu energetske in podnebne agende EU.

EPBD, ki je bila prvič sprejeta leta 2002, je glavni zakonodajni akt, ki ureja stavbe v EU. Njen cilj je izboljšati energetsko učinkovitost nacionalnih stavb s spodbujanjem energetske učinkovitosti in s tem prispevati k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov ter vključevanju obnovljivih virov energije v ta sektor.

Več o direktivi lahko preberete tukaj.

 

Aktualno dogajanje na področju energije v Sloveniji

150 milijonov evropskih sredstev za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

9. junija 2023 je Evropska komisija odobrila 150 milijonov evrov vredno slovensko shemo za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije. Do pomoči bodo upravičene investicije v nove proizvodne naprave glede na inštalirano moč in investicije za različne tehnologije za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, shranjevanje električne energije in toplote ter proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije. Javni poziv, ki ga bo izvajal Center za podpore Borzen, bo pripravljen predvidoma v mesecu septembru. V okviru sheme bo pomoč dodeljena v obliki neposrednih nepovratnih sredstev v vrednosti do 25 milijonov evrov na upravičenca.

Spremembe članov delovne skupine vlade za NEPN in DPSS

“Vlada RS je na 53. redni seji sprejela Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Delovne skupine vlade za Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) in Dolgoročno podnebno strategijo Slovenije do leta 2050 (DPSS). S spremembo se posodablja naloga strokovne ravni glede priprave posodobitve NEPN in DPSS do leta 2050, prav tako pa se v delovni skupini zamenjajo oz. dodajo člani na vodstveni in strokovni ravni.”

Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUOVE)

V sredo, 7. junija 2023 je potekala redna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Na seji je bilo vloženih kar nekaj amandmajev, preberete si jih lahko tukaj. Zakon je bil potrjen in gre na plenarno sejo.

Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN)

V aprilu je potekalo javno posvetovanje glede scenarija posodobitve NEPNa, v katerega se je v sklopu odziva mreže Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor vključil tudi Focus.

Komentarje v sklopu javne obravnave in dodatne usmeritve najdete na spodnjih povezavah:

Vlada mora do konca meseca prvi osnutek prenovljenega NEPNa posredovati Evropski komisiji. Celotna časovnica je na voljo tukaj.