Onesnaženost zraka je pereč problem tako v mestih kot na podeželju, glavna vira za to pa sta promet in ogrevanje. Poleg številnih negativnih vplivov, ki jih ima onesnaženost zraka na podnebje, vidljivost ter živ in neživ svet okoli nas, je vpliv previsokih koncentracij onesnaževal na javno zdravje ljudi ključen.

Ali ste vedeli, da glede na smernice Svetovne zdravstvene organizacije le 1 % odstotek svetovnega prebivalstva diha čist zrak?

Skupaj z Mladinskim združenjem za trajnostni razvoj, Inštitutom za zdravje in okolje ter Katedro za javno zdravje Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani sodelujemo v projektu Partnerstvo za okolje in zdravje 3.0, kjer izvajamo aktivnosti za ozaveščanje mladih o področjih okolja in zdravja, za razumevanje povezave med tema dvema področjema in spodbujanje aktivne participacije mladih v projektnih aktivnostih. K projektu, ki ga financira Ministrstvo za zdravje RS v okviru programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2025, smo povabili tudi podjetje Aerosol Magee Scientific, ki se na globalni ravni ukvarja z meritvami onesnaženosti zraka in izdelavo merilnih naprav.

Izvedli smo že 36 delavnic za skoraj 700 učenk in učencev

V šolskem letu 2023/2024 smo na osnovnih šolah od 4. do 9. razreda izvedli že 36 delavnic za skoraj 700 učencev, nekaj delavnic pa je bilo izvedenih tudi v vrtcih. Do konca projekta bomo izvedli 100 delavnic po vseh statističnih regijah v Sloveniji.

Delavnica je sestavljena iz teoretičnega dela, kjer učencem glede na njihovo predznanje pojasnimo osnove o atmosferi, naravnih in človeških virih onesnaženosti, povezavo s podnebnimi spremembami, predstavimo nekaj najpomembnejših onesnaževal zraka ter se osredotočimo na trdne delce (PM) oziroma črni ogljik, ki ga povzroča gorenje fosilnih goriv v prometu in energetiki. Učenci dobijo nato navodila za laično merjenje trdnih delcev v okolici šole, s t. i. lovilci trdnih delcev, ki jih izdelajo sami iz papirnatih krožnikov in vazelina ter obesijo na različne lokacije v okolici šole. Ko jih po nekaj tednih poberejo, jih preučijo pod mikroskopom in primerjajo različne lokacije med sabo.

V nekaj šolah pa so učenci s pomočjo strokovnjakov podjetja Aerosol Magee Scientific izvedli profesionalne meritve črnega ogljika. Predstavnik podjetja Aerosol je učencem predstavil merilno napravo s črpalko ter podal navodila za dvotedensko merjenje. Učenci morajo namreč vsak dan ob približno isti uri zamenjati filtre, na katerih se lovijo trdni delci. Prelevijo se v prave raziskovalce onesnaženosti zraka, ki svoje ugotovitve potrjujejo z meritvami, pišejo raziskovalne dnevnike in na podlagi dokazov predlagajo rešitve. Po opravljenih meritvah so v Aerosolu opravili analizo njihovih meritev v laboratorijih in interpretirali rezultate meritev črnega ogljika na posamezni šoli, jih postavili v kontekst Slovenije in Evrope ter jih primerjali celo z nekaterimi mesti na Kitajskem.

 

Učenci bodo pripravili poročila meritev in predlagali ukrepe za izboljšanje onesnaženosti zraka v svoji okolici. S predlogom, da rezultate meritev in svoje predloge rešitev posredujejo tudi odločevalcem na lokalni ravni in o rezultatih svojih projektov preko medijev obvestijo tudi ostale učence in lokalno prebivalstvo, smo jih spodbudili k aktivni participaciji.

Varna meja koncentracij onesnaževal za zdravje ne obstaja

Spomladi bomo na dveh šolah učencem omogočili tudi realizacijo manjših ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka v okolici šol, s čimer želimo poudariti nujnost ukrepanja za boljše zdravje prebivalk_cev zaradi onesnaženja zraka. Pred kratkim je Focus na to temo izdal tudi slovenski prevod Smernic za zmanjševanje izpostavljenosti onesnaževalom iz prometa v vrtcih, šolah in njihovi okolici.

Naše sporočilo šolam in odločevalcem pa je, da ne obstaja za zdravje varna meja koncentracij onesnaževal. Najučinkovitejša rešitev je sistem aktivnega nadzora – zmanjšanje emisij plinov in delcev pri viru, a je za zmanjšanje koncentracij onesnaževal in izpostavljenosti emisijam v vrtcih, šolah in okoli njih mogoče uporabiti tudi druge dokazano uspešne strategije. Vendar pa je za dejanske spremembe v praksi potreben celosten pristop tistih, ki neposredno vplivajo na onesnaževanje, in/ali tistih, ki so mu izpostavljeni.  Da bi bila strategija zmanjšanja izpostavljenosti uspešna, so potrebni večplastni ukrepi, usmerjeni v vrtce in šole ter lokalno skupnost.