Namen projekta “Dobimo se na postaji” je ozavestiti ključne javnosti o pomenu javnega potniškega prometa in spodbujati rabo javnega potniškega prometa med različnimi ciljnimi skupinami.

Cilji projekta “Dobimo se na postaji” pa so:
 – približati vsebine trajnostne mobilnosti otrokom v vrtcih, učencem v OŠ, dijakom ter študentom;
 – oblikovati pakete gradiv za promocijo trajnostne mobilnosti med učenci in dijaki;
 – usposobiti osnovnošolske in srednješolske učitelje oz. profesorje za promocijo trajnostne mobilnosti med učenci in dijaki;
 – izvesti dejavnosti na izbranih šolah in spodbujati prostovoljne dejavnosti šol;
 – spodbuditi rabo trajnostnih oblik mobilnosti skozi tekmovanja na šolah;
 – vključiti vsebine trajnostne mobilnosti v šolske programe in izobraževanja;
 – izpeljati široko ozaveščevalno-promocijsko kampanjo za JPP;
 – sodelovanje z občinami na ravni obveščanja in informiranja o JPP;
 – doseči prepoznavnost JPP kot blagovno znamko.

Projekt “Izobraževanje, informiranje in ozaveščanje javnosti o pomenu javnega potniškega prometa” je del širše zastavljenega projekta Ministrstva za promet “Integracija javnega potniškega prometa” s katerim so se začeli prvi premiki na poti k promociji in izboljšavi javnega prometa v Sloveniji.