Po odločbah 152 člena Zakona o varstvu okolja status nevladne organizacij, ki na področju varstva okolja v Republiki Sloveniji deluje v javnem interesu, lahko pridobi društvo, ki:
1. ima zadostno število članov
2. je ustanovljeno zaradi delovanja na področju varstva okolja, kar pomeni da:
 – izvaja različne aktivnosti s ciljem ozaveščanja javnosti o problematiki varstva okolja;
 – organizira, izvaja in sodeluje pri akcijah na področju varstva okolja z namenom zmanjšanja obremenjavanja okolja in njenih delov;
 – izdaja periodične publikacije, zbornike, strokovne literature ali druge publikacije povezane s tematiko varstva okolja, ali na kakršenkoli drugi način skrbi za razširjanje okoljskih informacij in podatkov v javnih medijih;
 – s svojo dejavnostjo spodbuja dialog in sodelovanje med različnimi partnerji varstva okolja, zlasti med nevladnimi organizacijami, podjetji, občinami;
 – sodeluje pri delu zakonodaje in izvršilne veje oblasti z dajanjem mnenj in pripomb na splošne pravne akte in programe ali
 – spremlja stanje na področju varstva okolja in daje institucijam iz prejšnje točke mnenja, priporočila in pobude v zvezi z izvajanjem predpisov ali politik varstva okolja
3. je neodvisno od organov oblasti in političnih strank;
4. aktivno deluje na področju varstva okolja najmanj 5 let.

Focus društvo za sonaravni razvoj izpolnjuje vse razpisane zakonske pogoje in si je tako pridobilo status nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki tako ali drugače podpirate naše dejavnosti. Obljubljamo, da bo Focus tudi v bodoče dokazoval, da je vreden pridobljenega statusa.