V komentarjih smo:
• poudarili, da osnovni ukrep mora biti zmanjšanje rabe energije, temu sledijo obnovljivi viri energije in
• opozorili na pomanjkanje mejnikov z zastavljenimi cilji za leto 2030 in perspektive do leta 2050
• ter izrazili stališče, da se noben scenarij v NEP ne sklada z našo vizijo energetske politike (če se znotraj te omejene izbire moramo opredeliti, pa kot najmanj slabega izberemo dodatni plinski scenarij).

V Focusu menimo tudi, da je zunanjemu okvirju energetske politike, ki bi ga moral NEP upoštevati, nujno potrebno dodati tudi evropski Načrt za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 20501 oz. Kažipot za prehod v nizkoogljično gospodarstvo do leta 2050. Obenem pa opozarjamo tudi na dejtvo, da NEP možnosti zaostritve cilja za zmanjšanje emisij TGP za 30 % do leta 2020 na ravni EU ne predvideva. Focusove komentarje v celoti lahko najdete tukaj.

Ministrstvu za gospodarstvo smo skupno stališče kot komentar k javni razpravi o osnutku predloga Nacionalnega energetskega programa 2010 – 2030 podale tudi nevladne organizacije, združene v delovni skupini za energetiko mreže Plan B za Slovenijo. Stališča so na voljo tukaj.

V Focusu smo ministrstvu ob komentarjih na NEP posredovali tudi pripombe na okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za Nacionalni energetski program (obdobje 2010 – 2030).