logo trajnostna mobilnost v praksi

S prakso podprta promocija in izobraževanje o trajnostni mobilnosti
VODILNI PARTNER: CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp
PARTNERJI: IPoP – Inštitut za politike prostora in Focus, društvo za sonaraven razvoj

 

Kljub temu da je Slovenija v zadnjih letih napravila opazen napredek k povečanju energetske učinkovitosti na številnih področjih, je na področju mobilnosti zaradi zelo netrajnostnih mobilnostnih navad uspeh neznaten. Posledice so vidne v številnih kazalcih trajnostne mobilnosti, ki nas uvrščajo na rep držav Evropske Unije. Poleg tega pa je promet največji vir emisij toplogrednih plinov v sektorjih, ki niso vključeni v trgovanje z emisijami in predstavlja največjo grožnjo za podnebne  spremembe, saj emisije iz prometa še kar naraščajo.  Projekt Trajnostna mobilnost v praksi skozi proces izobraževanja in promocijo trajnostne mobilnosti cilja na tiste skupine prebivalcev, ki lahko pomembno vplivajo na dojemanje trajnostne mobilnosti javnosti.

 

Namen projekta je izobraževati, ozaveščati in informirati multiplikatorje (medije, učitelje, ravnatelje, zaposlene na občinah) in posledično širšo javnost o koristih blaženja podnebnih sprememb na področju mobilnosti ter jih usposobiti za prehod v nizkoogljično družbo, katere mobilnost bo temeljila na javnem prevozu, nemotoriziranih oblikah premikanja ter drugih alternativnih, nizkoogljičnih načinih prevozov. Hkrati s tem namenom je bil pripravljen temeljit pregled izvajanja dobrih praks trajnostne mobilnosti v Sloveniji na različnih področjih (večja mesta, manjša mesta, občinske politike, turistična območja, podeželje) za podporo izobraževanju ciljnih skupin ter promociji trajnostne mobilnosti v Sloveniji. Prav tako je bil  za ista tematska področja zbran primer dobrih praks iz tujine.

 

AKTIVNOSTI

Pregled dobrih praks s področja trajnostne mobilnosti doma in nabor podobnih praks v tujini ter možnost prenosa na geografsko sorodna območja v Sloveniji.
Priročnik, v katerem je bil narejen temeljit pregled dobrih praks v Sloveniji. Priročnik vsebuje primere glede na tip naselja, primere iz turističnih območij, primere organiziranja večjih dogodkov ali vsakdanjih prevozov ter promoviral urbane rešitve (pešačenje, trajnostno načrtovanje mest…);

Seminarji o trajnostni mobilnosti za učitelje, vodstvo OŠ ter medije in občine ter nadaljevanje teh izobraževanj v obliki ekskurzije v tujino na ogled primerov dobrih praks za izbrane multiplikatorje;

Promocija trajnostne mobilnosti v praksi tekom projekta ter predvsem z zaključno konferenco na temo izobraževanja in ozaveščanja na področju trajnostne mobilnosti. Namenjena bo vsem deležnikom projekta, zainteresirani javnosti in odločevalcem na nacionalni ravni in lokalni ravni, katerim so namenjena tudi zbrana priporočila za odločevalce. 

 

LOGO MOP

Projekt »Trajnostna mobilnost v praksi«, ki ga izvajajo Cipra Slovenija, Focus – društvo za sonaraven razvoj in Inštitut za politike prostora – IPoP, iz sredstev Sklada za podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor.