Nacionalni energetski in podnebni načrti – NEPNi – so ključni dokumenti za spopadanje s podnebno krizo na nacionalni ravni.

Pridružili smo se kampanji EUNECP Awards v okviru projekta TogetherFor1.5, katere namen javnosti pokazati pomen NEPN-ov za našo prihodnost, odločevalcem pa predstaviti kakšnih ukrepov si želimo v prenovljenih NEPN-ih in kakšnih ne. Nevladne organizacije iz konzorcija smo izpostavile že obstoječe ali pa predlagane dobre in slabe ukrepe na ključnih področjih za boj s podnebno krizo.

V Focusu smo izbrali šest praks, tri slabe in tri dobre, na naslednjih področjih:

  • obnovljivi viri energije (OVE),
  • trajnostna mobilnost in
  • energetska revščina.

Naš celoten komentar aprila predstavljenih osnutkov scenarijev za prenovo NEPN pa je dostopen tukaj: Prenova NEPN: v ključnem dokumentu za spopadanje s podnebno krizo na nacionalni ravni še vedno premalo ambicioznosti

Kakšnih ukrepov si želimo v prenovljenem NEPNu?

Kljub temu, da sta NEPN in osnutek prenove NEPN nezadovoljiva in neambiciozna, je tudi v slovenski podnebni in energetski politiki mogoče najti nekaj pozitivnih ukrepov in usmeritev. Izpostavljamo tri dobre ukrepe, ki gredo v pravo smer, imajo pa seveda vseeno še nekaj pomanjkljivosti.

OVE: kontaktna točka za podporo OVE

Slovenija je v okviru NEPN-a vzpostavila kontaktno točko za OVE, ki zagotavlja ključne informacije o OVE, usmerja potencialne vlagatelje ter spodbuja naložbe v OVE. To je dobra praksa in korak v pravo smer, saj je za Slovenijo bistveno, da do leta 2030 nadoknadi zaostanke na področju sončne in vetrne energije. Slediti pa morajo še ukrepi za reševanje vprašanj, kot je pomanjkanje kadrovskih zmogljivosti, ki trenutno zavirajo potencial novoustanovljene kontaktne točke. Poleg tega je potrebnih še več ukrepov, ki bodo spodbujali razmah sonca in vetra v Sloveniji, in tudi povišanje cilja za OVE do leta 2030, ki je trenutno prenizek (30 – 35 %).

Več o tem: A Renewable Energy Contact Point for the uptake of renewable energy in Slovenia

TRAJNOSTNA MOBILNOST: upravljanje povpraševanja

Pozitiven primer ukrepa iz NEPN-a je tudi vzpostavitev Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa (JPP), žal pa podjetje za zdaj nima jasnega delovnega načrta. Slednji bi moral nujno vključevati načrt za integracijo železniškega prometa in povečanje zmogljivosti javnega potniškega prometa.

V osnutku prenovljenega NEPN-a pa je pozitivna predvsem usmeritev v upravljanje povpraševanja, pa tudi predlogi ukrepov za integracijo JPP, kot so znižanje dovoljene hitrosti, zmanjševanje št. delovnih dni, omejevalna politika parkiranja in izgradnja infrastrukture za boljši javni potniški promet. Negativno pri tem pa je, da se že zdaj izvedljivi ukrepi prelagajo v obdobje 2030-50.

Več o tem: Towards a more sustainable and integrated transport policy

ENERGETSKA REVŠČINA: konkretni ukrepi

Pozdravljamo ukrepe, kot so shema za zmanjšanje energetske revščine, izvajanje dolgoročnega financiranja ter upoštevanje dohodka pri višini subvencij za OVE in zmanjševanje energetske revščine. Ti konkretni in učinkoviti ukrepi za reševanje energetske revščine pomenijo določen napredek, je pa cilj še vedno prenizek.

Več o tem: Planned measures to reduce energy poverty in Slovenia

Kakšnih ukrepov si ne želimo v prenovljenjem NEPNu?

Zgoraj smo izpostavili tri dobre prakse iz slovenske energetske in podnebne politike, zdaj izpostavljamo še tri primere ukrepov, ki ne vodijo v pravično in okolju prijazno družbo, zato ne smejo dobiti mesta v prenovljenem NEPN-u oziroma želeli bi, da so vključeni v drugačni obliki.

OVE: predvidena gradnja velikih hidroelektrarn

Sedanji NEPN in nekateri scenariji za prenovo NEPN spodbujajo gradnjo velikih hidroelektrarn. To smo označili kot slabo prakso na področju OVE, saj imajo predvideni projekti izgradnje novih HE negativen vpliv na okolje, hkrati pa obstajajo primernejše in cenejše alternative. Če se želimo spopasti s podnebno krizo in krizo biotske raznovrstnosti, moramo opustiti takšne okolju škodljive ukrepe in se osredotočiti na razvoj vetrne in sončne energije.

Več o tem: There should be no place for new large hydropower plants in Slovenian NECP

OVE: pomanjkanje podpore energetskim skupnostim

Skupnostni energetski projekti so ključnega pomena za trajnostno prihodnost in nam lahko pomagajo pri spopadanju z več krizami, vendar pa pomanjkanje stalne finančne podpore ovira izvajanje skupnostnih energetskih projektov. Slovenija mora prepoznati ključno vlogo skupnostnih energetskih projektov ter zagotoviti dolgoročno stabilno financiranje. Poleg tega je v skupnostne energetske projekte nujno vključevanje gospodinjstev, prizadetih zaradi energetske revščine.

Več o tem: Inadequate financial support hinders the take-up of community energy projects in Slovenia

BIOGORIVA: povečana uporaba biogoriv

V osnutku revidiranega NEPN Slovenija načrtuje razširitev uporabe biogoriv, potrebno pa bilo ravno nasprotno. Zakaj? Ker biogoriva niso trajnostna, so pomemben razlog za krčenje gozdov ter vplivajo na zanesljivo preskrbo s hrano in biotsko raznovrstnost.

Več o tem: The use of expensive and unsustainable biofuels should be reduced, not increased

 

V slovenskem ključnem dokumentu za spopadanje s podnebno krizo na nacionalni ravni je torej še vedno premalo ambicioznosti. Tudi pozitivni ukrepi, ki si jih želimo še več, so velikokrat pomanjkljivi. Kar nekaj pa je tudi slabih praks, ki jih je treba opustiti ali vsaj predrugačiti.

Za resen spopad s podnebno krizo bo potrebno še veliko dela, predvsem pa pozitivnih ukrepov, podobnih tistim, ki smo jih izpostavili zgoraj.

together for 1.5

Besedilo je nastalo v okviru projekta Bringing EU Member States together to achieve the 1.5 objective of the Paris Agreement (LIFE21-GIC-BE-LIFE TogetherFor1.5). Besedilo ne odraža pogledov Evropske komisije.