Ljubljana, 28. februar 2010

Komentar Focus društva za sonaraven razvoj na Prilogo 5 k Uredbi o zelenem javnem naročanju

Focus društvo za sonaraven razvoj svoje komentarje na dokumente v zvezi z zelenim javnim naročanjem dane v javno razpravo omejuje na Prilogo 5: Temeljne in dodatne okoljske zahteve za belo tehniko, aparate in drugo blago, ki je označeno z energijskimi nalepkami:

Priloga 5 pri temeljnih okoljskih zahtevah za izdelke predpisuje 20 % manjšo porabo energije od minimalnih zahtev za energijsko oznako A (oz. celo energijsko oznako B za sušilne stroje in kombinacijo sušilnih in pralnih strojev). Po mnenju Focus društva je potrebno ta kriterij bistveno zaostriti in tako nasloviti večji del potenciala za zmanjšanje rabe energije v javnem sektorju.

Revizija evropske zakonodaje o energijskem označevanju je vpeljala tri nove kategorije nad energijsko oznako A (A+, A++, A+++) in tako energijska oznaka A zdaleč ni več kriterij najboljše energetske učinkovitosti izdelka, še več, v nekaterih primerih je skoraj najslabša. Kot primer navajamo hladilnike: leta 2000 je bilo le 21 % hladilnikov na trgu, ki so ustrezali kriterijem energijske oznake A, v letu 2008 pa jih je že 90 % ustrezalo kriterijem oznake A, A+ ali A++.

Poleg tega EU institucije niso obvezane nadgraditi energijskih oznak v nekem določenem času (in tako upoštevati razvoja tehnologij), kar pomeni, da lahko določen izdelek ostane v A kategoriji v nedogled in ga je skoraj nemogoče degradirati. Vztrajanje pri predlaganem besedilu bi pomenilo, da bo zanemarjen velik potencial prihrankov energije.

Focus društvo zato predlaga, da se temeljne okoljske zahteve v prilogi 5 spremenijo tako, da bodo izdelki izpolnjevali minimalne kriterije ‘najvišje možne energijske oznake za posamezni izdelek‘. S takim besedilom se izognemo zmanjševanju ambicioznosti, prav tako pa v prihodnje priloge ne bo potrebno prilagajati (npr. v primeru revizije energijskih oznak).

V Focus društvu tudi ne vidimo potrebe po razlikovanju med temeljnimi in dodatnimi okoljskimi zahtevami – v kolikor to razlikovanje ostane, naj se kot dodatne okoljske zahteve predpiše zahteve, ki presegajo minimalne zahteve za najboljšo energijsko oznako za posamezen izdelek.

V Focus društvu smo prepričani, da bi morali skozi javno naročanje zasebnemu sektorju in potrošnikom dajati res najboljši zgled, zato vas pozivamo, da komentirano prilogo spremenite v skladu z našimi predlogi. Nenazadnje ima javni sektor tudi veliko vlogo pri doseganju zavez Slovenije na področju energetske učinkovitosti, h katerim pa bo s sprejemom v osnutku predlaganih kriterijev bolj malo prispeval.

S spoštovanjem,

Christian Brandt

Dokumetn najdete v pdf obliki tukaj /komentar na ZJN_Focus_20100228.pdf komentar na ZJN_Focus_20100228.pdf  450.19 KB  01.03.2010 12:14