Ker je soočena z naraščajočimi cenami nafte ter možnostjo, da bo do leta 2030 70 % svojih potreb po energiji zadovoljevala z uvozom, mora EU začeti razpravo o varčevanju z energijo. Zelena knjiga našteva številne možnosti za zmanjšanje porabe energije za 20 % do leta 2020 na stroškovno učinkovit način skozi spremembe navad potrošnikov in energetsko učinkovite tehnologije. Ti prihranki bi EU omogočili, da privarčuje okoli 60 milijard evrov na energetskem računu. Ta denar se lahko skozi investicije vrne evropski industriji, ki lahko tako ojača svoj vodilni položaj. ½Ta iniciativa o učinkoviti rabi energije bo Evropi pomagala doseči dva temeljna cilja Lizbonske strategije: ustvarjanje večje rasti in boljših delovnih mest. Prav tako bo Evropi pomagala doseči njene cilje po Kjotskem protokolu½, je povedal komisar Andris Piebalgs zadolžen za področje energije. ½Evropska unija mora raziskati vse možnosti za dosego cilja 20 % prihrankov energije½.
Uporaba energetsko varčnih žarnic, zamenjava starih bojlerjev, zamenjava starega hladilnika, preverjanje tlaka v avtomobilskih zračnicah, izolacija strehe: to je le nekaj primerov, kaj lahko potrošnik naredi, da prihrani energijo. Industrija lahko prav tako izboljša svoje proizvodne procese. Tako prebivalci kot industrija morajo biti spodbujeni, da varčujejo z energijo.
Trenutni trendi res kažejo, da raba energije vseskozi narašča in bi do leta 2015 lahko narasla za 10 %, če ne bo nič narejenega. S to Zeleno knjigo Komisija predlaga spremembo trenda ter razloži, kako je izvedljivo zmanjšati rabo za 20 % do 2020 na stroškovno ugoden način. Dokument poudarja, da bi polovico prihrankov lahko dosegli, če bi države članice popolnoma spoštovale že sprejeto zakonodajo (ali zakonodajo, ki bo kmalu sprejeta) o energetski učinkovitosti zgradb, gospodinjskih naprav ali energetskih storitev. Za prihranek dugih 10 % mora Evropa zdaj uporabiti domišljijo in biti proaktivna.
Možnosti, ki jih Zelena knjiga našteva, zadevajo vse sektorje – proizvodnjo in končno uporabo, industrijo in storitve, gospodinjstva in zgradbe, promet in mednarodne odnose. Zadevajo vse deležnike, od nacionalnih, regionalnih in lokalnih odločevalcev do bank, mednarodnih institucij ter posameznega potrošnika. Komisija predlaga široko paleto političnih orodij, vključno s finančnimi spodbudami, reguliranjem, določanjem ciljev, informiranjem in izobraževanjem ter mednarodnim dialogom.
Primeri ukrepov vključujejo: ustanovitev Letnega načrta za učinkovito rabo energije na nacionalnih ravneh; izboljšanje cenitve in obdavčenja energije, da se zagotovi, da onesnaževalec v resnici plača; uporaba javnih naročil za spodbudo novim tehnologijam; razširjenje veljavnosti smernice o zgradbah in iskanje novih in boljših načinov financiranja.
Zelena knjiga je začetna točka široke razprave, v katero bodo vključeni vsi deležniki. Leta 2006, ob koncu procesa konsultacije, bo komisija predstavila celovit akcijski načrt, ki bo identificiral ukrepe, ki naj bi bili sprejeti. Da se bodo lahko predstavljene možnosti prioritizirale, bo izpeljana tudi temeljita analiza stroškovne učinkovitosti. Več informacij: http://europa.eu.int/comm/energy/efficiency/index_en.htm.

Novica povzeta po sporočilu za javnost Evropske Komisije: http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/774&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en