I. Ugotovitve

Ugotavljamo, da se ukrepi iz OP TGP v letu 2010 niso izvajali zadovoljivo. Z neizvajanjem ukrepov izgubljamo čas in priložnosti. Zdi se, da je padanje emisij zaradi gospodarske krize zmanjšala zavedanje pristojnih, da je ukrepanje nujno potrebno. Brez izvedenih ukrepov bodo emisije v času oživitve gospodarstva hitro naraščale. Ker se s časom zaostrujejo tudi zaveze Slovenije za zmanjšanje emisij, bo v prihodnjih letih potrebno narediti več naenkrat, študije pa kažejo, da je kasnejše ukrepanje tudi dražje. Ker ukrepi zmanjšanja emisij prinašajo poleg okoljskih tudi gospodarske in družbene koristi, bi bilo smiselno bolj intenzivno izvajanje ukrepov ravno zdaj (v času krize).

Potrebne kadrovske in strokovne okrepitve za izvajanje OP TGP niso bile zagotovljene. Posamezna ministrstva in vladne službe so še vedno neprimerno organizirane za učinkovito in sistematično izvajanje ukrepov zmanjšanja emisij. Bistveno premalo je tudi sodelovanja in koordinacije med posameznimi organi pri pripravi predpisov, programov in ukrepov.

Nezadostno je izvajanje vseh ukrepov informiranja, ozaveščanja in izobraževanja. Čeprav je informirana in ozaveščena javnost predpogoj za učinkovito ukrepanje na področju podnebnih sprememb in prehod v nizkoogljično družbo, se ti ukrepi ne izvajajo oz. se izvajajo v nezadostni meri. To je še posebej zaskrbljujoče, ker so to ukrepi, pri katerih se učinki kažejo na daljši rok.

Izvajanje ukrepov na področju prometa se ni bistveno izboljšalo. Razen začetka izvajanja projekta informiranja, ozaveščanja in izobraževanja o javnem potniškem prometu, se stanje glede na prejšnja leta ni popravilo. Problem tranzitnega prometa se ne naslavlja, bistvenih izboljšanj v kakovosti ali povečanju števila uporabnikov javnega potniškega prometa ni zaznati, aktivnega sodelovanja z občinami ni.

Nezadovoljivo je tudi izvajanje ukrepov v javnem sektorju. Ker lahko javni sektor pomembno vpliva na oblikovanje trga in obnašanje drugih (zgled), je nujno potrebno pospešiti izvajanje ukrepov. Uredba o zelenem javnem naročanju se sprejema nerazumno dolgo.

Še največ napredka je bilo doseženega pri izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije. Pohvalno je zagotavljanje sredstev Eko skladu iz prispevka za URE; uvstitev projekta energetske sanacije stavb med ukrepe za pomoč gradbenemu sektorju; prizadevanje za večjo vlogo učinkovite rabe energije na sploh. Ugotavljamo pa, da je črpanje evropskih sredstev za URE (pa tudi OVE) še vedno prepočasno.

II. Predlogi

1. Okrepiti vlogo Službe vlade za podnebne spremembe (SVPS): menimo, da bi morala SVPS prevzeti večjo vlogo pri pripravi programov informiranja in ozaveščanja, aktivnega sodelovanja javnosti v izvajanju politik s področja podnebnih sprememb, koordinacije med posameznimi ministrstvi in vladnimi službami ter pri oblikovanju predpisov, programov in ukrepov.

2. Dodaten ukrep za področje prometa – uvedba obveznih naprav za omejevanje hitrosti za lahka gospodarska vozila (LGV): Lahka gospodarska vozila so edina gospodarska vozila brez naprav za omejevanje hitrosti, čeprav jih lahko vozimo z vozniškim izpitom B kategorije. Več velikih podjetij na takih vozilih že uporablja omejevalnike hitrosti z namenom zmanjševanja stroškov (npr. British Gas, TNT in Royal Mail). Študije kažejo, da bi z omejitvijo hitrosti LGV na 100 km/h do leta 2020 zmanjšali emisije iz teh vozil za 7 – 8 %.