Ustavno sodišče začasno zadržalo izvajanje spornih določil interventnega zakona glede NVO in okoljskih presoj in bo odločalo o ustavnosti teh členov

Ustavno sodišče je objavilo odločitev o pobudi in predlogu za začasno zadržanje določenih členov Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Interventni zakon), katerih veljavnost je bila do konca 2021 podaljšana z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19. Izvajanje vseh predlaganih določil je začasno zadržalo in bo odločalo o njihovi protiustavnosti. Tako glede okoljevarstvene presoje, sodelovanja nevladnih organizacij v postopkih in gradnje po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja velja sedaj spet Gradbeni zakon v celoti.

Nevladne organizacije Focus, društvo za sonaraven razvoj, Društvo za preučevanje rib in LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine so v začetku maja vložile pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti nekaterih določil interventnega zakona, ki je posegel tudi v postopke dovoljevanja gradnje objektov s pomembnimi vplivi na okolje (več info o pobudi). Šlo je za naslednje ureditve, s katerimi je interventni zakon spremenil pravila, kot jih določa Gradbeni zakon za integralni postopek (to je postopek, ki združuje gradbeno dovoljenje in okoljevarstveno soglasje, torej presojo vplivov objekta na okolje):

  • glede novih pogojev za nevladne organizacije, ki jih morajo izpolnjevati nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja in ohranjanja narave, da lahko sodelujejo v postopku integralnega dovoljenja in jih morajo izpolnjevati za dve leti nazaj (100f. člen interventnega zakona);
  • glede tega, da dosedanji stranski udeleženci – nevladne organizacije v postopku okoljevarstvenega soglasja izgubijo položaj stranke, če investitor nadaljuje postopek v integralnem postopku (četrti odstavek 100d. člena);
  • glede tega, da se lahko gradi že pred pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja, torej preden tudi sodišče ugotovi ali je presoja vplivov na okolje zakonita (100e. člen);
  • glede tega, da morajo nevladne organizacije, ki vlagajo tožbo zoper gradbeno dovoljenje tudi izpolnjevati nove pogoje za NVO (drugi odstavek 100g. člena).

Vsa navedena določila ja Ustavno sodišče zadržalo do izdaje končne odločitve o presoji ustavnosti navedenih določil. Iz obrazložitve odločitve izhaja, da je Ustavno sodišče:

  • priznalo pravni interes Društvu za preučevanje rib in LUTRI, ker sta neposredno udeleženi v postopku okoljevarstvenega dovoljenja (HE Mokrice) in ju posledice Interventnega zakona neposredno prizadenejo; zato niti ni preizkušalo pravnega interesa tretjega pobudnika;
  • sprejelo pobudo za presojo ustavnosti glede določila četrtega odstavka 100d. člena, po katerem nevladne organizacije izgubijo položaj stranskega udeleženca v postopku, če ne izpolnjujejo novih pogojev (1. točka izreka odločitve);
  • zavrglo pobudo glede presoje ostalih določil, saj na položaj organizacij pobudnic neposredno ne učinkujejo (2. točka izreka odločitve);
  • samo začelo postopek presoje ustavnosti ostalih določil, saj je določilo, ki ga je sprejelo v obravnavo v integralnem postopku v taki medsebojni zvezi z drugimi določili, da jih je potrebno obravnavati skupaj (3. točka izreka odločitve);
  • začasno zadržalo izvajanje vseh predlaganih določil, razen prvega odstavka 100g. člena, ki je skrajšal rok za vložitev tožbe (4. točka izreka odločitve).

To praktično pomeni, da do končne odločitve Ustavnega sodišča še naprej veljajo določila Gradbenega zakona o sodelovanju nevladnih organizacij v integralnem postopku in da se lahko gradi šele po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja.