Na Focusu smo preučili dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Nuklearne elektrarne Krško (NEK) ter okoljsko poročilo za dopolnjen ureditveni načrt NEK za projekt suho skladiščenje izrabljenega jedrskega goriva in Občini Krško podali naše pripombe ter jih pozvali k upoštevanju.

Celovita presoja vplivov na okolje za suho odlagališče jedrskih odpadkov v NEK ne upošteva Protokola o strateški presoji vplivov na okolje h Konvenciji o presoji čezmejnih vplivov na okolje, ki zahteva, da mora biti zagotovljeno zgodnje, pravočasno in učinkovito sodelovanje javnosti v strateški okoljski presoji načrtov in programov, in sicer v času, ko so vse možnosti še odprte. V tem postopku možnosti niso več odprte, ker so bile že pred izvedbo CPVO sprejete odločitve in zaveze glede izbrane rešitve skladišča.

Presoja vplivov na okolje je narejena za normalno obratovanje objekta, ni pa narejena presoja vplivov za vsa stanja objekta, torej tudi za izredne dogodke (nesreče). Okoljski vplivi so v primeru nesreče lahko zelo močni.

Pozivamo, da se zaradi:

  • postopkovnih nepravilnosti
  • neupoštevanja podaljšanja življenjske dobe reaktorja
  • pomanjkljive opredelitve tveganj za zdravje
  • pomanjkljivosti pri vrednotenju varnosti skladišča in opreme ter
  • manjka presoje tveganj in vplivov na okolje v primeru nesreč in nezgod

predlagani načrt dopolni s predstavitvijo različnih možnih alternativ rešitve suhega odlagališča jedrskih odpadkov (tako lokacijsko, kot izvedbene rešitve), obenem pa se vplivi na okolje ocenijo bolj celostno (tudi v primeru nesreč). Dokler ni izveden pravilen postopek CPVO in PVO naj se ustavijo nadaljnji koraki za gradnjo suhega odlagališča

Več: pripombe_suho skladisce_Focus

 

Sporočilo za javnost je pripravljeno v sklopu projekta »CSOs as equal partners in monitoring public finance« s finančno podporo Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. Vsebina je v domeni organizatorjev in izvajalcev dogodka in v nobenem primeru ne odraža mnenja ali uradnih stališč finančnih podpornikov projektov.