V okviru projekta Dovolj za vse – Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri smo društvo Focus in Umanotera na relevantne državne institucije naslovili priporočila, s katerimi bi se izboljšalo sistemsko okolje za izvajanje projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri v lokalnih okoljih. Priporočila se nanašajo na ukrepe trajnostne mobilnosti v turističnih destinacijah, vlogo energetskih skupnosti pri doseganju podnebno-energetskih ciljev države ter spremembe zakonodaje v prid možnosti podelitve brezplačne stavbne pravice na državnem ali občinskem premoženju za stanovanjske zadruge.

Na Ministrstvo za okolje in prostor, ki upravlja s Skladom za podnebne spremembe, in Ministrstvo za infrastrukturo, ki je pristojno za promet, je bila naslovljena pobuda za vzpostavitev podporne sheme, iz katere bi turistične destinacije, ki so vključene v Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST), lahko dobile finančno podporo za vključujočo pripravo strategij mehke (trajnostne) mobilnosti. Številne turistične destinacije – predvsem majhne občine, ki so lahko pomembne turistične destinacije – za pripravo strategij trajnostne mobilnosti namreč nimajo ne lastnih strokovnjakov ne sredstev za plačilo storitev zunanjim izvajalcem.

Največji okoljski vpliv turističnih dejavnosti se nanaša na izpuste toplogrednih plinov in drugih onesnaževal iz naslova prevozov, zato je bilo Slovenski turistični organizaciji (STO) predlagano, da turistične destinacije podpre pri merjenju ogljičnega odtisa obiskovalcev in spodbujanju ukrepov za njegovo kompenzacijo.

Na Ministrstvo za infrastrukturo, ki trenutno pripravlja Nacionalni energetsko-podnebni načrt (NEPN), je bila naslovljena pobuda, da v nastajajočem načrtu opredeli vlogo energetskih skupnosti. Skupnostni energetski projeki oz. energetske skupnosti imajo posebej velik potencial na področju obnovljivih virov energije. Pomenijo lahko nov zagon projektov rabe obnovljivih virov in s tem dobrodošel in potreben prispevek k doseganju podnebnih in energetskih ciljev države. Nastajajoči dokument je priložnost, da tudi pri nas opredelimo vlogo energetskih skupnosti v prihodnjih letih in načrtujemo ukrepe za spodbujanje energetskih skupnostnih projektov.

Na Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za okolje pa je bil naslovljen predlog za spremembo zakonodaje o podelitvi brezplačne stavbne pravice v korist stanovanjskim zadrugam. Stanovanjske zadruge predstavljajo alternativno obliko zagotavljanja stanovanj in so primerne tako za mlade kot za ekonomsko in socialno šibkejše ali ogrožene posameznike, saj je njihov namen zagotavljanje najemnih stanovanj po stroškovni najemnini. Glede na veljavno ureditev zadruge ne morejo pridobiti stavbne pravice na državni ali občinski nepremičnini brezplačno, kar je strošek, ki lahko vodi do upada interesa za zadružne stanovanjske projekte. Predlagana je bila sprememba Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1 ) na način, da bodo stanovanjske zadruge imele možnost brezplačne pridobitve stavbne pravice na nepremičnem premoženju države ali samoupravne lokalne skupnosti. Sprememba ZSPDSLS-1 mora časovno smiselno sovpadati s sprejetjem novega Stanovanjskega zakona, ki naj med ugodnostmi, ki jih bodo po novi ureditvi deležne stanovanjske zadruge, določi tudi možnost brezplačne pridobitve stavbne pravice.

Pripravljena priporočila: