V okviru projekta LIFE UNIFY: Bringing the EU together on climate action, smo na Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za finance in Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko poslali priporočila za nadaljnje programiranje sredstev EU.

Podnebna kriza, s katero se soočamo, zahteva nujno ukrepanje. Ker bodo podnebni ukrepi zahtevali izdatna sredstva, je pomembno, da Slovenija pri načrtovanju le-teh izkoristi potencial, ki ga
predstavljajo sredstva EU v prihodnjem proračunskem obdobju (2021 – 2027). Prav tako je smiselno, da se razmisli o preusmeritvi sredstev iz trenutnega proračunskega obdobja v dejavnosti skladne s cilji podnebne nevtralnosti do leta 2050.

V kolikor želimo preko EU sredstev doseči dejanski vpliv na zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, morajo vsi javno-politični instrumenti EU podpirati in dopolnjevati ambiciozne cilje EU na področjih podnebja in energetike. Slovenija podpira cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050, zato je ključno, da se razpoložljiva sredstva nameni ukrepom, ki so skladni s tem ciljem. V nadaljevanju predstavljamo naša stališča do programiranja sredstev EU, ki lahko pomembno prispeva k pravičnemu prehodu v podnebno nevtralnost in je v skladu s cilji ter zavezami Pariškega sporazuma.

Strnemo jih lahko v naslednja priporočila:

  • preusmeritev EU financiranja iz področja cestnih povezav v multimodalni promet,
    železnice, kolesarske steze in pešpoti,
  • preusmeritev EU financiranja iz področja biomase v proizvodnjo sončne energije in
    shranjevanje ter prenos električne energije,
  • večji delež sredstev EU za energetsko učinkovitost v zasebnih stavbah.

Predlagamo, da se, glede na možnosti, neporabljena sredstva iz trenutnega proračunskega obdobja v
največjem možnem obsegu preusmeri v predstavljena področja. V prihodnjem proračunskem obdobju
pa naj se vsa sredstva EU usmeri zgolj v ukrepe, ki so skladni z mednarodnimi zavezami in cilji
nacionalnih strateških dokumentov.

Več o naših predlogih si lahko preberete v dokumentu:

Programiranje sredstev EU v skladu s Pariskim sporazumom

nadomestno besedilo

Besedilo je nastalo v okviru projekta LIFE UNIFY: Bringing the EU together on climate action (LIFE18 GIC/BE/001190 LIFE UNIFY). Besedilo ne izraža nujno pogledov Evropske komisije.