Osnovni namen projekta je bil oblikovati in širši javnosti predstaviti publikacijo, ki bo poudarila pomembnost trajnostne mobilnosti, učinkovite porabe energije v prometu ter uporabe javnega transporta, obenem pa ponudila zanimive informacije in predstavila primere dobre prakse. Cilji projekta so bili naslednji:
– iniciirati mrežno povezovanje več NVO iz Slovenije ter celotne Evrope (T&E)
– vzpostaviti stik med NVO in predstavniki vlade
– skozi sodelovanje NVO in vlade oblikovati publikacijo, katere namen je povzeti osnove trajnostne mobilnosti, podati informacije o trajnostni mobilnosti ter ukrepih za trajnostno mobilnost, informirati o pomembnosti energetsko varčne vožnje, predstaviti učinkovita vozila in načine za zmanjšanje porabe goriva v vožnji, podati informacije o obstoječi podobni literaturi in kontakte strokovnjakov oz. organizacij, predstaviti primere dobre prakse ter promovirati uporabo javnega transporta in koles.
– publikacijo predstaviti širši javnosti na tiskovni konferenci
– publikacijo predstaviti zainteresirani javnosti skozi javno okroglo mizo
– pripraviti paket gradiv, ki bo tematiko približal učencem osnovnih šol

V okviru projekta so bile izvedene naslednje dejavnosti:
okrogla miza ‘Vstop v EU in trajnostni promet’: Na okrogli mizi so bile izpostavljene naslednje teme: vizija prometne politike, EU smernice na področju prometa, vplivi prometa na okolje, promet v mestih, rešitve za zmanjšanje škodljivih vplivov prometa na okolje. Po predstavitvah se je razvila razprava, v kateri je bilo poudarjeno, da je potrebno razviti strategijo oz. se odločiti, v katero smer gre na področju mobilnosti Slovenija. Prav tako je bilo poudarjena velika potreba po sodelovanju med akterji na področju mobilnosti.
tiskovna konferenca: Namen je bil predstaviti projekt Okolju in družbi prijazna mobilnost, obe nastali publikaciji ter kritiko Resolucije o prometni politiki. Sporočilo za javnost.
okrogla miza ‘Okolju in družbi prijazna mobilnost’: Na okrogli mizi so skozi moderirano razpravo panelisti predstavili svoje poglede na resolucijo o prometni politiki, njenih pomanjkljivostih, sodelovanju deležnikov in stanju v Sloveniji na področju prometa. Razprava je bila osredotočena na osnutek Resolucije o prometni politiki, skozi katero so panelisti in ostali udeleženci izpostavili nekatere pomankljivosti dokumenta in predlagali možne izboljšave.
delavnica za otroke ‘Trajnostno mobilni otroci’: Delavnica Trajnostno mobilni otroci je otroke OŠ Brezovica opozorila na pomembnost prometa v našem vsakodnevnem življenju, predstavila tako prednosti kot tudi slabosti prometa ter jih naučila »tehtati« med njimi, prikazala učinke prometa na naravno in družbeno okolje ter jih naučila pravilno ravnati za zmanjšanje negativnih vplivov prometa, razložila, zakaj se globalno podnebje spreminja in kako lahko to preprečimo, ter pozvala k temu, da izrazijo svoje želje o ureditvi prometa. Želje otrok po bolj trajnostni ureditvi prometa okoli šole so bile ob pomoči učiteljev posredovane županu in ravnatelju.

prijazna mobilnost2 prijazna mobilnosti1

kritika Resolucije o prometni politiki: Ministrstvo za promet je v času izvajanja projekta pripravilo Resolucijo o prometni politiki – Predvidljivo v skupno prihodnost. Fokus je zato iniciiral sejo skupine GLOBE na temo transporta, da se poslancem predstavijo pomanjkljivosti resolucije. Kritika resolucija v 6 točkah opozarja na neprimeren način sprejemanja dokumenta nacionalnega pomena, nedostopnost študij na podlagi katerih je nastal, nerealnost zastavljenih ciljev, pomanjkanje finačne ovrednotenosti ukrepov, prioritiziranje cestnega prometa v odnosu do potniškega prometa ter pomanjkanje nekaterih ključnih ukrepov, npr. energetska učinkovitost vožnje in vozil. Nastal je tudi letak ‘Zahtevajte kakovostno resolucijo Predvidljivo v skupno prihodnost! – Za učinkovito, okoljsko in socialno odgovorno mobilnost!
publikacija Trajnostna mobilnost: Publikacija Trajnostna mobilnost je informativne in ozaveščevalne narave in vsebuje naslednje teme: kaj je trajnostna mobilnost, politike EU in Slovenije na področju mobilnosti, trenutno stanje, primere dobre prakse ter 5 korakov do trajnostne mobilnosti. Publikacija vsebuje tudi informacije o literaturi, na podlagi katere je nastala in drugi literaturi in kontaktih, ki so s temo povezani. Publikacija je namenjena tako širši javnosti kot tudi odločevalcem na državni in lokalni ravni.
publikacija Trajnostna mobilnost- Zbirka gradiv za učitelje in učence od 1. do 4. razreda osnovne šole: Publikacija je nastala na podlagi zbirke gradiv, ki sta jo pripravila Klima Buendniss in Verkehrsklub Deutschland, in je namenjena učiteljem in učencem od 1. do 4. razreda osnovne šole. Vsebuje delovne liste in naloge, s pomočjo katerih se otrokom približa tema prometa, njegove posledice na okolje in družbo ter načini okolju prijazne mobilnosti.

Focus je pri izvajanju projekta sodeloval in povezoval naslednje organizacije, institucije in posameznike: Umanotera, Slovenski E forum, European Federation for Transport and Environment (T&E), oikos, Klima Buendniss, Verkehrsklub Deutschland, Ministrstvo za promet, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, GZS, MOL, Albina in Borisa Keuca.