Partnerstvo za okolje in zdravje 3.0 nadgrajuje cilje projekta POZ 2017–2019 in POZ 2.0 ter nadaljuje z aktivnostmi za ozaveščanje mladih o področjih okolja in zdravja, za razumevanje povezave med tema dvema področjema in aktivno participacijo v projektnih aktivnostih. Projekt financira Ministrstvo za zdravje RS v okviru programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2025. 

Do leta 2025 namerava POZ 3.0 okrepiti delovanje na področju neformalnega izobraževanja med otroki in mladimi ter spodbujati njihovo aktivno participacijo na področju reševanja problematik s področja okolja in zdravja. S tem želimo smiselno nagovarjati različna področja okolja-zdravja, kot so prilagajanje podnebnim spremembam, kakovost zraka in uporabnost zelenih površin. 

Focusove aktivnosti znotraj projekta so osredotočene prevsem na ozaveščanje mladih. Z delavnicami o onesnaženosti zraka gostimo po osnovnih šolah in vrtcih širom Slovenije. Posamezna delavnica je sestavljena iz teoretičnega dela, v katerem učencem glede na njihovo predznanje pojasnimo osnove o atmosferi, naravnih in človeških virih onesnaženosti, povezavo s podnebnimi spremembami, predstavimo nekaj najpomembnejših onesnaževal zraka ter se osredotočimo na trdne delce (PM) oziroma črni ogljik, ki ga povzroča gorenje fosilnih goriv v prometu in energetiki. Pri projektu sodelujemo s strokovnjaki iz podjetja Aerosol Magee Scientific, ki se na globalni ravni ukvarja z meritvami onesnaženosti zraka. Na izbranih šolah izvedejo profesionalne meritve koncentracij črnega ogljika in analizirajo rezultate meritev.  

Partnerji: Mladinsko združenje za trajnostni razvoj, Inštitut za zdravje in okolje, Katedra za javno zdravje Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Focus 

Spletna stran projekta: https://okolje-zdravje.si 

Trajanje projekta: 17. 11. 2022 – 17. 5. 2025

Kontakt: [email protected]