Strožje okoljske politike, ki so sicer nujne za razogljičenje prometnega in energetskega sektorja ter naslavljanje podnebnih sprememb, imajo lahko negativne družbene učinke na ranljive skupine prebivalcev, ki si zaradi nizkih dohodkov v kombinaciji z drugimi ranljivostmi ne bodo mogli privoščiti “zelenega prehoda” in utegnejo biti izpostavljeni energetski ali prevozni revščini. V projektu se bomo osredotočili na ranljivi skupini – starejše in ženske. Ti dve skupini sta že pred uvajanjem strožjih okoljskih politik imeli višjo stopnja tveganja revščine kot ostale skupine prebivalstva. Hkrati se obe revščini gibljeta na polju, ki zadeva široko paleto nepovezanih akterjev s področja energije, mobilnosti in socialnih dejavnosti.

Namen projekta je na podlagi boljšega poznavanja oz. razumevanja problematike in potreb ranljivih skupin na področju mobilnosti in energije preko usposabljanj ozavestiti, izobraziti in opolnomočiti pripadnike prizadetih skupin za zmanjševanje obeh revščin skozi spremembo vedenja. Hkrati je namen izkušnje projekta uporabiti v zagovorniških aktivnostih in aktivnostih mreženja, z namenom sistemske ureditve področja ter ozavestiti splošno javnost glede problematik in spodbujati spremembo vedenja na področjih osebne mobilnosti in rabe energije. S tem bo projekt prispeval k okoljskim in družbenim ciljem zmanjševanja obeh revščin, promocije ukrepov za spodbujanje trajnostne rabe energije in trajnostnih načinov prevoza, socialne vključenosti ranljivih skupin in spodbujanje enakosti spolov, sodelovanja z ranljivimi skupinami, da bodo rešitve in predlagani ukrepi temeljili na izkušnjah in realnih potrebah ranljivih skupin, oblikovanja politik, ki so občutljive na socialne razlike zagotavljanje enakih možnosti za vse skupine prebivalstva, s poudarkom na vkjučevanju vidika spola v politike.

Cilji projekta:

  • Izboljšati razumevanje potreb ranljivih skupin (žensk in starejših) pri spopadanju z energetsko in prevozno revščino
  • Povezati akterje in deležnike na področju energetske in prevozne revščine in jih opolnomočiti za reševanje problematike v lokalnem okolju
  • Usposobiti deležnike, ki so v kontekstu energetske in prevozne revščine  v neposrednem stiku z ranljivimi skupinami, za energetska in mobilnostna svetovanja.
  • Opolnomočiti predstavnike ranljivih skupin pri reševanju energetske in prevozne revščine.
  • Ozavestiti odločevalce in oblikovalce politik o realnih potrebah ranljivih skupin in ukrepih, ki bodo učinkovito naslavljala energetsko in prevozno revščino
  • Preko spletnih strani in družbenih omrežij ozaveščati splošno javnost

V projektu bomo analizirali povezanost energetske in prevozne revščine, naročili kvantitativno analizo, s katero bomo določili obseg obeh revščin ter naredili poglobljene intervjuje z osebami, ki sta jih energetska in prevozna revščina najbolj prizadeli. Razvili bomo koncept mobilnostnih in energetskih svetovanj ter ga prek usposabljanj delili z deležniki, ki so v neposrednem stiku z ranljivimi skupinami. Hkrati bomo razvili spletno aplikacijo za pomoč pri energetskem in mobilnostnem svetovanju. Osredotočili se bomo tudi na zagovorništvo smiselnih ukrepov, hkrati pa na povezovanje različnih akterjev na lokalni in nacionalni ravni ter iskali smiselnost povezovanja in mreženja akterjev s področja prometa, energije in socialnih zadev, ki so vsakodnevno v stiku ali svetujejo ranljivim skupinam prebivalcev. Iskali bomo načine in ukrepe, s katerimi lahko najbolj pomagamo starejšim in ženskam ter jih posredovali pripravljalcem politik na različnih nivojih.

Partnerji: Focus, društvo za sonaraven razvoj, Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko sodelovanje, Forum FER

Trajanje projekta: 6.6.2024 – 5.6.2026

Projekt sofinancirata Eko sklad j.s. in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo