Nalepka Jedrska energija – ne hvala!

Bye, bye, stand-by!