Fokus je na MEP naslovil naslednji poziv:

Dodatne informacije za poslance Evropskega parlamenta za glasovanje o poročilu Morganove o prihodnji energetski politiki EU – 2006/2113(INI)

14. decembra bo Evropski parlament glasoval o pomembnem poročilu 2006/2113(INI), ki ga je pripravila Eluned Morgan, o prihodnji energetski politiki EU. Fokus društvo za sonaraven razvoj verjame, da je v tej zadevi pomembno, da poslanci Evropskega parlamenta:
– glasujejo PROTI amandmaju številka 9, ki predvideva cilj ‘nizko-ogljikove’ proizvodnje električne energije v Evropi.
– glasujejo PROTI amandmaju številka 4, ki napačno trdi, da trenutni razvoj z zanesljivostjo zagotavlja varnost jedrskih elektrarn.
– podprejo zavezujoče sektorske cilje za obnovljive vire energije, kot jih opredeljuje izvirni 37. odstavek.

Glasujte PROTI amandmaju številka 9

Amandma 9 vzpostavlja cilj ‘nizko-ogljikove’ proizvodnje električne energije v Evropi. Takšno besedilo amandmaja gre na roko jederski industriji, ki se poskuša kategorizirati, poleg obnovljivih virov energije in zajemanja in shranjevanja ogljika, kot tehnologija, ki pri proizvodnji energije ustvarja nizko raven ogljikovih emisij. Jedrska industrija s tem upa, da bo s sprejetjem te terminologije, pridobila tudi enake tržne ugodnosti kot obnovljivi viri energije (zagotovljeno odkupno ceno, oprostitev plačila taks) ter hkrati ostala prejemnica ogromnih subvencij – kritje zavarovanj, financiranje shem ravnanja z odpadki ipd. Vendar omenjeni termin ne upošteva drugih, enako pomembnih okoljskih in geopolitičnih vprašanj, kot so: nerešeno vprašanje radioaktivnih odpadkov, nevarnost zlorab jedrske tehnologije, zaloge urana – ob današnji stopnji rabe naj bi urana zmanjkalo v nekaj desetletjih. V primeru, da bo sprejet cilj nizko–ogljikove proizvodnje električne energije, kot je opredeljen v amandmaju, bo to imelo nedvomno negativne posledice na obstoječe cilje za obnovljive vire energije in cilje učinkovite rabe energije. Omenjena cilja lahko resnično izboljšata zanesljivost oskrbe z energijo in zmanjšata negativne učinke, ki jih ima energetika na okolje. Evropa mora zmanjšati emisije CO2, vendar mora to storiti skozi ukrepe učinkovite rabe energije in povečano rabo obnovljivih virov –za oba omenjena ukrepa je potrebno določiti zavezujoče cilje.

Glasujte PROTI amandmaju številka 4

Četrti amandma pravi, da trenuten razvoj z zanesljivostjo zagotavlja varnost jedrskih elektrarn. Resnica je nasprotna. Jedrske nesreče se dogajajo v rednih intervalih – zadnja se je zgodila na Švedskem v jedrski elekrarni Fosmark. Od katastrofe v Černobilu leta 1986 se je zgodilo že več kot 20 resnih nesreč v jederskih elekrarnah in številni mali incidenti. Celo jedrska industrija ne trdi, da bo njihova tehnologija kdaj popolnoma varna. Poleg tega ostaja nerešeno vprašanje jedrskih odpadkov, ki bodo povzročali nevarnost za zdravje in varnost prihodnjim generacijam. Nenehna nevarnost zlorabe jedrskih materialov ustvarja še dodatno nevarnost s potencialnimi hudimi posledicami. Kot rezultat naštetih problemov, se je večina evropskih državljanov izrekla proti jedrski energiji: po raziskavah Eurobarometra jedrsko energijo podpira le 12 % Evropejcev.

PODPRITE zavezujoče sektorske cilje (37. odstavek)

Izvirni 37. odstavek govori o zavezujočih sektorskih ciljih za obnovljive vire energije. Ti so nujno potrebni: Za zmanjšanje emisij CO2 in za zagotovitev zanesljive oskrbe z energijo, Evropa potrebuje revolucijo na področju energetike. Le-to lahko dosežemo le z ambicioznimi, sektorsko – specifičnimi cilji za obnovljive vire energije. Res je, da Evropa potrebuje splošen, dolgoročen ter zavezujoč cilj za obnovljive vire energije, da bi dosegla cilj 25 % deleža rabe primarne energije iz obnovljivih virov do leta 2020. Vendar mora biti ta cilj razbit na sektorske cilje, da se zagotovi pospešitev tehnološkega razvoja in rabe obnovljivih virov v vseh sektorjih. Preprost splošen cilj tega ne bo zagotovil. Zavezujoči in sektorski cilji pa bodo industriji nudili potrebno varnost pri načrtovanju prihodnjih investicij. Takšni sektorski cilji bi npr. pomenili, da naj bi revizija smernice o pridobivanju električne energije iz obnovljivih virov določila obvezne nacionalne cilje za električno energijo pridobljeno iz obnovljivih virov, ki bodo zagotovili, da Evropa doseže cilj pokritja 35 % svojih potreb po elektriki iz obnovljivih virov do leta 2020. Smernica o obnovljivi energiji za ogrevanje in hlajenje je prav tako potrebna, vključno z obveznimi nacionalnimi cilji, ki bodo vodili k doseganju vsaj 25 % deleža potreb po hlajenju in ogrevanju EU iz obnovljivih virov energije do leta 2020.