Vlada RS je na včerajšnji seji med drugim sklenila, da je potrebno celovito preveriti vodenje projekta TEŠ 6 in ugotoviti kršitve, ki so nastale ob vodenju projekta. Sklenjeno je bilo tudi, da država ne bo prevzela dodatnih tveganj z izdajo državnega poroštva za TEŠ 6 v višini 440 mio EUR, razen če pride do prenove investicijskega načrta in primerne donosnosti projekta [2].

‘Pozdravljamo spoznanje vlade, da za projekt TEŠ 6 ni bila opravljena celovita presoja vplivov na okolje v skladu z evropsko in domačo zakonodajo, ki jo je sicer potrebno opraviti za projekte z znatnimi vplivi na prostor in okolje, kot je TEŠ 6,’ izpostavlja Lidija Živčič iz Focusa, društva za sonaraven razvoj, in dodaja: ‘S tem smo izgubili možnost, da primerjamo različne opcije proizvodnje električne energije, saj je projekt temeljil na vnaprej izbrani opciji in temu je bilo prilagojeno okoljsko poročilo. Kot smo opozarjali, se tudi v okoljskih presojah projekta pojavljajo številne napake [3], zato bi bilo nujno narediti tudi revizijo ocen vplivov na okolje, medtem pa ustaviti nadaljnje investiranje.’

Vida Ogorelec iz Umanotere, slovenske fundacije za trajnostni razvoj, pravi: ‘Pomembna je tudi ugotovitev vlade, da TEŠ 6 ni bil del energetske politike oz. ni vključen v trenutno veljavno  Resolucijo o Nacionalnem Energetskem Programu.’ Nadalje Ogorelčeva opozarja: ‘Že dolgo časa opozarjamo, da je projekt TEŠ 6 zelo tvegan projekt, tako iz okoljskega, kot tudi družbenega in ekonomskega vidika [4]. Veseli nas, da je vlada po dvoletnem odlašanju tudi sama prišla do takšne ugotovitve.’

Okoljevarstveniki se sicer zavedajo, da je prenehati z investicijo in izgubiti denar, težka odločitev, vendar pa je odločitev nadaljevati z vnaprej izgubljenim projektom bistveno bolj nespametna odločitev: ‘Morebitna  finančna "kazen" (že porabljeni denar) za odpoved projektu TEŠ 6 je pravzaprav majhna cena, če bomo zanjo dobili to, da v Sloveniji ne bo več natransparentnih in za družbo ter okolje škodljivih projektov,’ pravi Anamarija Slabe iz Inštituta za trajnostni razvoj.

‘Z današnjimi odločitvami vlade bo Slovenija dobila možnost, da v okviru razprave o Nacionalnem energetskem programu izkoristi razvojne priložnosti na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije,’ je optimističen Dejan Savič iz Greenpeace Slovenija, ki predlaga: ‘Namesto vlaganja 1,2 milijarde evrov v okoljsko najbolj sporno tehnologijo je bolj primerno investiranje v edino razvojno pot energetskega sektorja – učinkovito rabo in obnovljive vire energije ter razvoj soproizvodnje in pametnih omrežij.’ 

‘Potrebujemo energetsko politiko, od katere bomo imeli koristi vsi, in demokratizacijo energetskega sektorja,’ pravi Janez Matos iz društva Ekologi brez meja. ‘Slovenija se bo v prihodnjih mesecih odločala v Nacionalnem energetskem programu. Zahtevamo, da vlada zagotovi transparentno in vsem dostopno razpravo o prihodnosti energetskega sektorja. V tej razpravi morajo biti enakopravno zastopane vse možnosti razvoja energetskega sektorja, ne pa samo tiste, ki so v interesu ozkega kroga ljudi,’ poziva Gorazd Marinček iz Slovenskega E-foruma, Društva za energetsko ekonomiko in ekologijo.

‘Končna vizija za Slovenijo je nizkoogljična družba. To pomeni, da je končna vizija v energetiki varčna in učinkovita raba energije, raba obnovljivih virov energije, decentralizirana soproizvodnja elektrike in toplote in raba pametnih energetskih omrežij,’ razlaga dr. Dušan Plut.

[1] Pričujoče sporočilo za javnost podpirajo naslednje organizacije: Focus, društvo za sonaraven razvoj, Greenpeace Slovenija, Društvo Ekologi brez meja, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Slovenski E-forum, Društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo, Inštitut za trajnostni razvoj, Brez izgovora Slovenija, Mountain Wilderness Slovenije – Društvo za ohranjanje neokrnjene gorske narave, Društvo Temno nebo Slovenije in CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp.

[2] Glej sporočilo Vlade RS za javnost na http://www.vlada.si/nc/si/medijsko_sredisce/sporocila_za_javnost/sporocilo_za_javnost/article/130_redna_seja_vlade_rs_16831/?tx_ttnews[backPid]=11

[3] Glej pripombe v zvezi s postopkom izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za Blok 6 TE Šoštanj na http://focus.si/files/IPPC_pripombe_20101029_kon__no.pdf

[4] Glej pozive, ki so jih različne okoljevarstvene organizacije izdale v zvezi s TEŠ 6 na
http://www.umanotera.org/upload/files/Forum_TE__6___porocilo.pdf
http://www.umanotera.org/upload/files/pr_tiskovna_tes6.pdf
http://www.umanotera.org/upload/files/Umanotera_on_Sostanj_Unit_6.pdf
http://www.umanotera.org/upload/files/Pismo_Pahor_TE__6_02.pdf
http://www.umanotera.org/upload/files/EBRD_TES6_01_skupno_20100217.pdf
http://www.se-f.si/uploads/8e/07/8e070efecc2e17d3afa0206d8f4d0507/izhodisca-tes6.pdf
http://focus.si/files/programi/energija/pismo_NEPscenarij_20100930.pdf
http://focus.si/index.php?node=27&id=849&s=arhiv
http://focus.si/files/PR-ji/vlada_TES6_20110309.pdf

***

Kontakt: Anela Bešo, [email protected], 031 204 595
Več informacij:
Dejan Saviæ (Greenpeace Slovenija), [email protected], 040 165 195
Lidija Živčič (Focus, društvo za sonaraven razvoj), [email protected], 041 291 091

Sporočilo za javnost v pdf. obliki.