Voditelji držav članic EU so sprejeli energetsko politiko za Evropo, katere cilj je povečati konkurenčnost na energetskem trgu in zagotavljanje varne oskrbe z energijo ob hkratnem varčevanju z energijo in promociji podnebju prijaznih energetskih virov.

Voditelji EU so sprejeli cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 20 % do leta 2020 glede na leto 1990. EU je pripravljena sprejeti cilj 30 %, če so podobne cilje pripravljene sprejeti tudi druge države, vključno z ZDA, Kitajsko in Indijo.

Sprejet je bil zavezujoč cilj, da bo 20 % energije v EU do leta 2020 pridobljene iz obnovljivih virov energije. Prav tako je bil sprejet zavezujoč minimalni cilj 10 % deleža biogoriv v transportu do leta 2020.

Sklepe Sveta EU najdete tukaj.