Onesnaževanje, prisvajanje zemljišč, izkoriščanje delavk in delavcev, nasilje nad zagovornicami in zagovorniki človekovih pravic in druge kršitve se še vedno prepogosto dogajajo vzdolž vrednostnih verig podjetij. Multinacionalkam se pogosto uspe izogniti odgovornosti za kršitve človekovih pravic in vplive na okolje ter podnebne spremembe, ki so povezani z njihovimi dejavnostmi. 

Direktiva EU o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti (več o njej lahko preberete tu) je pomembna priložnost za uveljavljanje pravic žensk in enakosti spolov v mednarodnih vrednostnih verigah podjetij. 

Negativni vplivi podjetij na človekove pravice, okolje in podnebje nikakor niso nevtralni glede na spol. Poslovne dejavnosti lahko povzročijo in krepijo spolno diskriminacijo, poslabšajo obstoječe nepravične vloge in strukture spolov v skupnosti ter povzročijo dodatno diskriminacijo na podlagi različnih identitet, kot so etnična ali skupinska pripadnost, družbeni razred, starost, kasta, status migranta, spolna usmerjenost, spolna identiteta ali geografska lokacija. Pri iskanju pravice in odškodnine za škodo ter dostopu do  pravnih sredstev se ženske zaradi patriarhalnih norm soočajo z dodatnimi ovirami pri doseganju pravice. 

Predlog Evropske komisije za direktivo bi lahko pomenil prelomni korak naprej pri zmanjševanju negativnih vplivov podjetij. Vendar pa osnutek besedila ne vključuje vidika enakosti spolov. Zato obstaja tveganje, da bodo ženske ostale v ozadju. Mesec dni po objavi je več kot 80 organizacij kritiziralo pristop Komisije, ki ne upošteva načela enakosti spolov. Svet Evrope je decembra 2022 še dodatno ogrozil pravice žensk in iz področja uporabe direktive celo izključil Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk. 

Vsaka zakonodajna pobuda, ki poskuša urediti ravnanje podjetij, mora obravnavati takšne spolno pogojene in prepletene učinke. Še zlasti ob upoštevanju dejstva, da v številnih sektorjih, kot sta tekstilni in kmetijski, ženske predstavljajo večino nizko plačane delovne sile kot so na primer šivilje in obiralke. 

Ključna glasovanja v Evropskem parlamentu in tristranska pogajanja so pred vrati. Zato je ključno, da vse tri institucije EU (evropski parlament, evropska komisija in svet Evrope) izkoristijo to priložnost in zagotovijo, da bo direktiva učinkovita in odzivna tudi na področju enakosti spolov.

146 organizacij z vsega sveta poziva EU, naj odpravi te zaskrbljujoče pomanjkljivosti, se bori proti neenakosti med spoloma in medsektorski diskriminaciji v globalnih vrednostnih verigah ter s tem pozitivno vpliva na življenja številnih ljudi po svetu.

Zato skupaj pozivamo, da zakonodaja:

  • izrecno prepozna, da škodljivi vplivi dejavnosti podjetij niso nevtralni glede na spol;
  • zajema celotno vrednostno verigo;
  • zajema podjetja vseh velikosti;
  • zagotovi zaščito pravic žensk;
  • zagotovi dostop do pravnega varstva;
  • zahteva, da podjetja sodelujejo s pomembnimi deležniki, ter pri tem upošteva vidik spola;
  • zagotovi, da bodo postopki podjetij za ugotavljanje tveganj upoštevali enakost spolov;
  • zahteva zbiranje in uporabo podatkov ločenih po spolih;
  • zagotovi, da se postopki povračila in popravila škode v podjetjih odzivajo na enakost spolov;
  • zagotovi, da bodo podjetja pri nabavnih praksah upoštevala enakost spolov.

Vse podrobnosti si preberite tukaj: Gender responsive CSDDD