katerega namen je vplivati na spremembo dojemanja ljudi na področju mobilnosti in sicer od dojemanja avtomobila kot najboljše oblike mobilnosti k sprejemanju drugih