Okoljske nevladne organizacije smo na seji odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor 17. junija 2021 opozorile na pomanjkljivosti in kritične točke v predlogu resolucije o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije, s katero naj bi do leta 2050 dosegli podnebno nevtralnost.

Focus je zastopal Taj Zavodnik, ki je opozoril, da gre za ključen strateški podnebni dokument, ki bo določil vizijo podnebnega ukrepanja Slovenije do leta 2050, in zato je nesprejemljivo, da je ta v trenutni različici:

  • neambiciozen, neskladen z znanstvenimi dognanji in novimi cilji na ravni EU (za pravičen prispevek k globalnim naporom za omejitev dviga temperature na 1,5 °C, kot opozorja znanost, zasledovati višje cilje)
  • podaja izredno pomanjkljive sektorske ukrepe (do leta 2030 predvidena rast emisij v prometu (za 12%), nato pa je sektorju samemu prepuščeno kako doseči zmanjšanje emisij za 90-99% do leta 2050. Pri tem ostaja popolnoma neizkoriščen potencial javnega potniškega prometa in temelji na nadaljnji rabi osebnih avtomobilov)
  • se v preveliki meri zanaša na ponore (ne upošteva denimo slabega stanja slovenskih gozdov, ki so zaradi posledic preteklih ujm in napadov škodljivcev namesto ponora postali vir izpustov CO2)

“Potrebujemo dokument, ki bo določil vizijo, ključne smeri in cilje podnebnega ukrepanja Slovenije, ne pa dokument, ki v veliki meri temelji na nezadostnem NEPN-u, večji del ključnih odločitev pa prelaga na druge strateške dokumente.”

Nesprejemljivo pa je tudi, da ta pomemben dokument brez posvetovanja javnosti in celovite presoje vplivov na okolje podaja odločitev o dolgoročni rabi jedrske energije v Sloveniji in začetku postopkov za načrtovanje investicije v 2. blok jedrske elektrarne Krško.

“S tem je vlada s to strategijo sprejela odločitev o naši energetski prihodnosti, in to odločitev, ki znatno vpliva na okolje, zaradi česar bi morala biti narejena presoja vplivov na okolje in ker pa gre za jedrsko elektrarno, bi morala biti obvezno narejena tudi čezmejna presoja vplivov.”

Poslance in poslanke smo pozvali, da upoštevajo zavezujoče mednarodne konvecije, predpise EU in nacionalno pravo ter zavrnejo predlog, ki je v postopku nezakonitega in neustavnega sprejemanja zaradi:

  1. odsotnosti javne razprave o energetski prihodnosti Slovenije
  2. odsotnosti izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) v postopku oblikovanja Strategije;
  3. odsotnosti obvestila sosednjih držav in njihova vključitev v postopek CPVO.

Poslanci in poslanke v odboro so nato na glasovanju predlog resolucije potrdili, a so pred tem izglasovali dopolnilo stranke SD, ki problematično besedilo o jedrski energiji črta iz dokumenta.