V društvu Focus pozivamo, da se ranljivim v času epidemije in pozimi zagotovi nujna oskrba z električno energijo, podobno kot so to storile številne države po Evropi. Tudi sicer je najranljivejše, stare in bolne treba bolje zaščititi. Predlagamo, da se tudi v Sloveniji v zimskem času prepove odklopiti elektriko najranljivejšim gospodinjstvom, ki so že tako v stiski. Naše predloge smo odločevalcem posredovali v okviru javne razprave o predlogu Zakona o oskrbi z električno energijo, ki je potekala do 12. novembra.

  • Nujna širitev dostopa do nujne oskrbe z električno energijo

Slovenska zakonodaja o električni energiji določa, da distributer ranljivemu odjemalcu ne sme odklopiti električne energije, da ne pride do ogrožanja življenja in zdravja odjemalca ter oseb, ki z njim prebivajo. V letu 2019 je to pravico lahko uveljavilo le eno gospodinjstvo v državi[1], kar kaže na to, da so pogoji za nujno oskrbo z elektriko (pre)strogi. V istem letu je bilo kar 7681 odklopov od električne energije[2]. Odklopu lahko botrujeta vsaj dva razloga, in sicer plačilna nedisciplina ali težek socialno-finančni položaj gospodinjskega odjemalca. Podatkov o tem, koliko odklopov se je zgodilo zaradi težkega socialno-finančnega položaja odjemalca se sicer ne zbira, vendar si upamo trditi, da je ta razlog botroval več kot enemu primeru.

V Focusu se zavzemamo za boljše rešitve pri nujni oskrbi z električno energijo. Predlagamo, da se definicija ranljivega odjemalca razširi ter vključi odjemalce, ki 15 % svojega razpoložljivega dohodka namenijo za energijo[3], ter odjemalce, ki zaradi starosti[4] ali zdravstvenih okoliščin[5] ne morejo zagotoviti drugega vira energije za najnujnejšo gospodinjsko rabo.

  • Nujna oskrba z električno energijo tudi pozimi in v času epidemije

V Focusu se zavzemamo, da se nujna oskrba z električno energijo omogoči v času razglašenega stanja epidemije ranljivim odjemalcem, ki so zaradi epidemije izgubili vsaj 20 % prihodkov. Številne države po Evropi so namreč kot enega od ukrepov v epidemiji COVID-19 sprejele ukrep prepovedi odklopa energije[6]. Zato podobno ureditev predlagamo tudi za Slovenijo, saj bi ranljivim odjemalcem zagotovila določeno varnost v času epidemije.

Zdi se nam pomembno, da se nujna oskrba z električno energijo zagotovi tudi v času med 1. oktobrom in 31. marcem, če gre za upokojeno osebo, ki živi sama ali z otrokom, osebo, ki je invalid ali ki ima dolgoročne zdravstvene težave, ter osebo, ki ima resne finančne težave. Predlagamo, da se tudi v Sloveniji, po zgledu številnih držav po Evropi.[7], prepove odklop električne energije ranljivim odjemalcem v zimskem času in se jim tako zagotovi določeno varnost v najbolj mrzlih mesecih.

  • Ranljiva gospodinjstva kot del energetskih skupnosti državljanov

Pomembno je, da se tudi gospodinjstvom v energetski revščini omogoči, da sodelujejo v energetskih skupnosti državljanov ter da niso zaradi svoje finančne situacije že vnaprej izključena. Na ta način lahko koristijo prednosti in ugodnosti energetskih skupnosti, kot je recimo zagotovljen dostop do električne energije, hkrati pa ukrep prispeva k njihovi vključenosti in možnosti sodelovanja znotraj skupnosti.

Celotne podane pripombe na zakon so dostopne tukaj.logotip-EmpowerMed

  • Evropski projekt EmpowerMed bo pomagal najbolj prizadetim

V društvu Focus se za reševanje energetske revščine zavzemamo tako v praksi, kot tudi na zakonodajni ravni. V okviru evropskega projekta EmpowerMed smo poiskali boljše rešitve in ukrepe za naslavljanje problema energetske revščine na ravni politik. V praksi pa bomo v obalnih občinah pomagali najbolj prizadetim gospodinjstvom.

Več o naših aktivnostih na področju energetske revščine lahko spremljate na naši spletni strani ali spletni strani projekta EmpowerMed.

 

Kontakt: dr. Tomislav Tkalec, 01 515 40 80, [email protected]


[1] Vir:https://www.agen-rs.si/documents/10926/38704/Poro%C4%8Dilo-o-stanju-na-podro%C4%8Dju-energetike-v-Sloveniji-v-letu-2019/5571e312-7b68-4e97-b5e2-6705c534d783

[2] Vir:https://www.agen-rs.si/documents/10926/38704/Poro%C4%8Dilo-o-stanju-na-podro%C4%8Dju-energetike-v-Sloveniji-v-letu-2019/5571e312-7b68-4e97-b5e2-6705c534d783

[3] Zadnji razpoložljivi podatki iz leta 2015 kažejo, da so bili izdatki za elektriko, plin in druga goriva za gospodinjstva v prvem kvintilu (to je 20 % gospodinjstev z najnižjimi dohodki) v povprečju kar 17,7 % vseh razpoložljivih sredstev.

[4] Starost je dodana kot merilo, saj je pogosto odločilni faktor ranljivosti, po eni strani zaradi fizičnih razmer starostnikov, po drugi strani pa zaradi nizkih pokojnin.

[5] Zdravstvene okoliščine so dodane zato, ker gre v situacijah nujne oskrbe pogosto za osebe z zdravstvenimi težavami, kar je tudi eden od trenutnih kriterijev za nujno oskrbo.

[6] Glej zemljevid na http://www.engager-energy.net/covid19/.

[7] Glej ukrepe na https://www.energypoverty.eu/policies-measures?field_measure%5B0%5D=134&field_date_year=&field_date_year_1=&search_api_views_fulltext=&sort_by=title.

 

Projekt EmpowerMed je financiran v okviru programa Evropske unije za raziskovanje in inovacije Obzorje 2020 v skladu s pogodbo št. 847052. Za vsebino tega dokumenta so odgovorni izključno avtorji. Vsebina ne odraža nujno mnenja Evropske unije. Niti agencija CINEA niti Evropska unija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje dokument.