Učinkovit prehod v nizkoogljično družbo zahteva poleg ukrepov na nacionalni ravni tudi visoko stopnjo sodelovanja posameznikov in skupnosti, pri tem pa trajnostno upravljanje z viri prinaša vse več razvojnih priložnosti tudi za lokalno skupnost. V Posočju se pri razvoju turizma zavedajo, da je ohranjena narava njihov najpomembnejši razvojni vir. Hkrati pa destinacijo Dolina Soče obiskujejo čedalje bolj ozaveščeni turisti, ki pričakujejo podnebno odgovorno, nizkoogljično turistično ponudbo.

Zato so se občine Bovec, Kobarid in Tolmin, ki so del destinacije Dolina Soče, vključile v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, ki ga v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE izvajamo v Umanoteri in društvu Focus. Namen sodelovanja je zmanjševanje ogljičnega odtisa turizma, ki lahko turističnemu sektorju prinese tudi pomembne finančne prihranke.

V Posočju se zavedajo posledic, ki jih prinašajo podnebne spremembe, in so že zavezani razvoju trajnostnega turizma. Destinacija Dolina Soče je vključena v Zeleno shemo slovenskega turizma in ima zlati znak Slovenia Green Destination. Ta potrjuje, da je destinacija prepoznavna po trajnostnem delovanju in zavezana razvoju takšne turistične ponudbe tudi v prihodnje. Trenutno želijo na področju turizma razvijati aktivnosti, s katerimi bodo lahko izboljšali zmožnosti domačega turističnega sektorja za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov.

Zato so se vključili v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, katerega namen je podpreti občine pri izvajanju trajnostnih in vključujočih aktivnosti in projektov. S programom želimo Umanotera in društvo Focus povečati vključenost lokalnih skupnosti v izvajanje projektov na področju zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov oz. blaženja podnebnih sprememb, graditi zmogljivosti lokalnih skupnosti za vodenje vključujočih procesov in spodbujati sodelovanje ter združevanje virov za trajnostne skupnostne projekte.

V Posočju bomo v sodelovanju z Javnim zavodom za turizem Dolina Soče pripravili niz delavnic, ki bodo namenjene osveščanju in izobraževanju predstavnikov turističnega sektorja in celotne lokalne skupnosti na področju zmanjšanja rabe energije in emisij toplogrednih plinov. Osredotočili se bomo na tri področja, ki predstavljajo največje vire emisij: prevoze, porabo energije v stavbah in ponudbo hrane. Skupaj bomo tudi načrtovali korake v smeri blaženja podnebnih sprememb z udejanjanjem ukrepov trajnostnega turizma.