Ljubljana, 31.1.2019 – V Koaliciji za trajnostno prometno politiko, v kateri smo združeni prometni strokovnjaki, nevladne organizacije in zainteresirani posamezniki, spremljamo razvoj javnega potniškega prometna tako na nacionalni kot na lokalni ravni. Ob nedavno napovedani podražitvi enkratnih vozovnic Ljubljanskega potniškega prometa smo svetnikom  MO Ljubljana poslali pismo, v katerem jih pozivamo, naj ob morebitni podražitvi predlagajo cenejše mesečne in letne vozovnice. 

Medtem ko mesta po Evropi v želji po zmanjševanju negativnih vplivov osebnega prometa na okolje znižujejo cene vozovnic ali celo uvajajo brezplačni javni prevoz in hkrati izboljšujejo storitev (povečujejo frekvence, dostopnost), je smiselno, da je podražitev javnega prevoza v Ljubljani utemeljena, saj želimo ohraniti že obstoječe potnike ter približati JPP tudi ostalim uporabnikom. Največji potencial pri zmanjševanju negativnih vplivov osebnega prometa v Ljubljani je pri delovno aktivnem prebivalstvu, ki najmanj uporablja JPP. To je bilo ugotovljeno tako v Celostni prometni strategiji Ljubljane kot v Regionalni prometni strategiji za LUR. Predlagani količniki so standard v veliko evropskih mestih, tudi na Dunaju, po katerem se radi zgledujemo.

 

Več informacij je na voljo v pismu tukaj.

ZADEVA: Poziv za zavrnitev predlogov Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o cenah posameznih vrst vozovnic v mestnem linijskem prevozu potnikov na 2. redni seji

Spoštovani svetnice in svetniki MO Ljubljana,

v Koaliciji za trajnostno prometno politiko*, v kateri smo združeni prometni strokovnjaki, nevladne organizacije in zainteresirani posamezniki, spremljamo razvoj javnega potniškega prometna tako na nacionalni kot na lokalni ravni. Opazili smo, da boste na 2. seji mestnega sveta MOL, ki bo v ponedeljek, 18. februarja 2019, med drugim potrjevali tudi podražitev enkratne vozovnice za LPP za vse cone ter uvedbo letne vozovnice LPP.

V zvezi z omenjeno 9. točko dnevnega reda (Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o cenah posameznih vrst vozovnic v mestnem linijskem prevozu potnikov) in predlogom, ki sta ga pripravila Javno podjetje LPP d.o.o. in Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MO Ljubljana, vam sporočamo, da se ne strinjamo s Sklepom o spremembah in dopolnitvah Sklepa o cenah posameznih vrst vozovnic v mestnem linijskem prevozu potnikov.

Ob uvedbi podražitve enkratnih vozovnic predlagamo, da se zniža cena mesečne terminske vozovnice in postavi nižja cena za novo letno splošno neprenosljivo vozovnico.

Predlog cene mesečne vozovnice:

Če želimo spodbujati nakup mesečnih vozovnic je smiseln vsaj 50 % popust glede na posamične. Ker se veliko uporabnikov vozi z LPP samo med tednom (ob vikendih na marsikateri liniji sploh ni povezav), bi bilo ustrezno razmerje 1:20 do 1:22. Predlagamo ceno 26 € (20 x 1,3 €).

Predlog cene letne vozovnice:

Predlagamo, da se cena izračuna na podlagi tarife za mesečno vozovnico pomnoženo s količnikom do maksimalno 8. Če upoštevamo naš zgornji predlog (cena mesečne vozovnice je 26 €), bi morala biti cena letne splošne vozovnice 208 €. Idealno pa bi bilo, da vzamemo količnik 6. Nikakor pa ne more stati letna vozovnica v Ljubljani enako kot na Dunaju** (365 €, njihov količnik je 7), saj tako ponudba prevoza (časovna konkurenčnost, hitrost, integracija vseh prevozov, udobnost) kot življenjski standard nista primerljiva z Ljubljano. Za primerjavo, cena letne vozovnice na Slovenskih železnicah je enaka 8 mesečnim.

Obrazložitev:

Medtem ko mesta po Evropi v želji po zmanjševanju negativnih vplivov osebnega prometa na okolje znižujejo cene vozovnic ali celo uvajajo brezplačni javni prevoz in hkrati izboljšujejo storitev (povečujejo frekvence, dostopnost) , je smiselno, da je podražitev javnega prevoza v Ljubljani utemeljena, saj želimo ohraniti že obstoječe potnike ter približati JPP tudi ostalim uporabnikom. Največji potencial pri zmanjševanju negativnih vplivov osebnega prometa v Ljubljani je pri delovno aktivnem prebivalstvu, ki najmanj uporablja JPP. To je bilo ugotovljeno tako v Celostni prometni strategiji Ljubljane kot v Regionalni prometni strategije za LUR. Predlagani količniki so standard v veliko evropskih mestih, tudi na Dunaju**, po katerem se radi zgledujemo.

Tudi vlada, ki trenutno pripravlja Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe, predlaga bolj ugodne količnike – 26 za mesečne in 8 za letne vozovnice (priloga 2 – tarife). Osnutek uredbe je bil objavljen na E-Upravi (priloga 1), Ministrstvo za infrastrukturo pa pripravlja končno verzijo. Smiselno bi bilo, da pred spremembo cen predlog uskladite z vladnim, čeprav ni idealen.

Ne strinjamo se tudi z obrazložitvijo predlagateljev, »da se s podražitvijo enkratnih vozovnic ne bo povečal prihodek javnega podjetja predvsem zaradi pričakovanega povečanja števila uporabnikov terminskih vozovnic kot novih produktov«. Predlagana cena letne vozovnice je namreč previsoka, da bi pričakovali povečanje števila njenih uporabnikov.

Pozivamo vas, da ne podprete predlaganega sklepa 9. točke dnevnega reda, temveč predlagate spremembo predlogov (znižanje cene mesečne in letne splošne vozovnice) ter sorazmerno tudi cene mesečne in letne vozovnice za ranljive skupine (upokojenci, gibalno ovirane osebe, brezposelni, idr.). Verjamemo, da je lahko MO Ljubljana, tako kot na drugih področjih, tudi pri cenovni politiki mestnega prometa zgled ne le slovenskim mestom, temveč tudi med najbolj ambicioznimi evropskimi mesti.

Za dodatna pojasnila in informacije smo vam na voljo na [email protected] ali 01 515 40 80. Z veseljem se odzovemo tudi vabilu na sestanek.

Z lepimi pozdravi,

Marjeta Benčina

v imenu Koalicije za trajnostno prometno politiko

* Koalicija za trajnostno prometno politiko (KTPP) je neformalno združenje organizacij in posameznikov, ki si prizadeva za trajnostno prometno politiko v Sloveniji. Spremlja in se odziva na aktualne procese v slovenski in evropski prometni politiki in hkrati povečuje medsebojno informiranost o dogajanju na prometnem področju.

** https://www.wienerlinien.at/eportal3/ (dnevna vozovnica 2,2 €; mesečna 51 €; letna 365 € – velja za vse oblike javnega prevoza na Dunaju)

Priloge:

Priloga 1-osnutek Uredba GJS JLPP

Priloga 2- TARIFA