Prebivalci evropskih mest se trenutno soočajo s številnimi krizami:  visoki življenjski stroški, vpliv onesnaženega zraka na zdravje, negativni vplivi podnebnih sprememb. Vsaka od njih lahko nesorazmerno prizadene ranljive skupine, npr. skupine z nizkimi dohodki, tiste, ki živijo na manj dostopnih območjih, ljudi z oviranostmi, priseljence, manjšine idr. Dokazano je, da te skupine najmanj prispevajo k prometnemu onesnaženju, a hkrati nosijo njegovo največje breme.

5 ways cities can ensure a fair transition to cleaner transport

Zato menimo, da je treba mestnega politike na področju prometa oblikovati tako, da bodo posebno pozornost namenjale potrebam teh skupin. To lahko omili prizadetost teh skupin in prerazporedi nepravično porazdeljeno breme onesnaženja.

V Koaliciji za čista mesta (Clean Cities Campaign), katere član je tudi Focus, smo pripravili sistematičen pregled najboljših praks na področju urejanja prometa v mestih, ki je pokazal, da preverjene rešitve za te izzive že obstajajo in jih je mogoče uvesti po vsej Evropi.

Dolg seznam relevantnih politik je bil ocenjen po treh merilih: hitrost njihove uveljavitve, njihova pravičnost glede na ranljive skupine in njihova stroškovna učinkovitost. Na podlagi tega je bil oblikovan seznam petih učinkovitih rešitev za urejanje prometa:

  1. Sheme, ki s finančno podporo spodbujajo zamenjavo avtomobila z aktivno mobilnostjo, javnim potniškim prevozom ali čistejšimi vozili (angl. scrappage schemes).
  2. Sheme podpore za nakup koles.
  3. Znižanje cen javnega prevoza (ugodne terminske vozovnice).
  4. Vozlišča skupnostne mobilnosti (angl. shared mobility hubs).
  5. Socialni zakup električnih vozil (angl. social leasing).

Na podlagi teh ugotovitev v Koaliciji za čista mesta pozivamo župane in mestne uprave, da:

▶ prednostno določijo cilje in kazalnike enakosti v prometnih politikah,

▶ čim prej pripravijo kratkoročni paket politik, ki bo združeval več zgoraj naštetih preverjenih ukrepov,

▶ postavijo jasne cilje za promet brez emisij do leta 2030 – najučinkovitejša pot do zdravih, za življenje prijetnih in pravičnih mest.

 

Celotno poročilo v angleškem jeziku, ki podrobno predstavi možnosti za urejanje prometa, je na voljo tukaj.

Pred časom smo izpostavili tudi rešitev v obliki območij z nizkimi emisijami.