Deklaracija

Od 22. do 27. junija 2007 je Mladinsko zavezništvo za bodočo energijo (Youth Alliance for Future Energy) v Berlinu organiziralo evropsko konferenco o energiji in podnebju poimenovano ‘YouPEC’. Konference so se udeležili mladi okoljski aktivisti iz vseh 27 članic Evropske Unije ter Norveške, Švice in Turčije. 140 udeležencev je diskutiralo o evropski energijski politiki in medtem razvijalo strategije, kako se soočiti z globalnim spreminjanjem podnebja. Udeleženci so imeli priložnost vzpostaviti mednarodne kontakte, izmenjali so si ideje in izkušnje o konkretnih akcijah na področju energije zaščite podnebja.

Pozdravili so aktivnosti EU na področju boja proti podnebnim spremembam z celostno energetsko in klimatsko strategijo, ter predlog Komisije »Omejevanje globalnega spreminjanja na 2 °C: pot do 2020 ter naprej«, ki vsebuje cilje:

· 20 % globalno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do 2020 glede na referenčno leto 1990,

· 20 % zmanjšanje rabe energije do 2020 energetsko učinkovitostjo,

· 20 % deleže obnovljivih virov v primarni energetski bilanci.

Upajo, da bodo te zaobljube navdihnile še ambicioznejše cilje v Evropski energetski politiki.

Predlagajo, da se na naslednjem zasedanju Sveta Evrope obravnava naslednjih šest pomembnih točk:

1. 20 % cilj je prenizek. Minimalen cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, do 2020, glede na referenčno leto 1990, naj bo 30 %. Za preprečevanje bistvenega dviga temperature se predlaga prehod na 100 % obnovljive energije. Ker v EU živi samo 8 % svetovnega prebivalstva, proizvede pa 15 % globalnih izpustov toplogrednih plinov, moramo voditi pri doseganju teh ciljev.

2. Države članice EU naj izkoristijo svoj tehnološki potencial in izboljšajo energetsko učinkovitost za več kot 20 % do 2020. Potrebne so spodbude za bolj učinkovito rabo energije na vseh področjih proizvodnje in porabe. Spodbuja naj se prehod na večjo učinkovitost, ki bo zagotovil nova delovna mesta zaradi potrebnega razvoja in novih tehnologij. Predlaga se, da se čim prej sprejme oz. do konca razvije evropska politika za področje gradbeništva, ki naj postavi visoke zahteve za učinkovito rabo toplote in elektrike.

3. EU naj poveča podporo razvoju in uporabi obnovljive energije, namesto da subvencionira jedrsko energijo in fosilna goriva. S prerazporeditvijo trenutnih subvencij v raziskave in promocijo obnovljivih virov energije, je moč doseči bolj ambiciozne cilje na področju obnovljive energije kot je 20 % do 2020.

4. Spodbujamo EU, da se zaveže k takšni politiki na področju transporta, da bo prispevala k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Ta naj vključuje boljši javni transport z namenom zmanjšanja uporabe zasebnih

vozil. EU mora čim prej predstaviti pravno obvezujoče standarde za avtomobilsko industrijo, do bo le-ta zmanjšala emisije CO2. Ukiniti je potrebno subvencioniranje letalstva, ker je to podnebju najbolj škodljiv

način transporta. V evropski sistem trgovanja z emisijami je potrebno vključiti tudi letalstvo.

5. Evropski sistem trgovanja z emisijami se smatra za učinkovit način zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Ta sistem lahko učinkovito prispeva k uresničevanju cilja zmanjšanja za 30 % do 2020, zato naj se prispevki ambiciozno povečajo. Sistem naj vsebuje tudi letalstvo in prevoze z ladjami. Evropski sistem trgovanja z emisijami je postal globalni primer, zato naj bo glavni cilj evropske energetske politike vzpostavitev globalnega sistema trgovanja z emisijami.

6. Evropsko strokovno znanje in izkušnje s področij energetskih tehnologij, obnovljive energije, energetskega vodenja, načrtovanja prometa itd. naj bodo prosto na voljo in dostopne vsemu svetu. Procesi učenja in izmenjava znanja na mednarodni ravni naj bodo glavno orodje za hitro in

učinkovito reševanje problema globalnega segrevanja. Države v razvoju morajo biti vključene v te mehanizme izmenjave, z namenom da se jim pomaga zgraditi kapacitete za prilagajanje na podnebne spremembe ter izkoristiti prednosti obnovljivih energetskih sistemov.

Obveze, ki smo si jih zastavili

Zavedamo se, da se odgovornost za zagotavljanje trajnostne prihodnosti našega sveta začne z nami. Zaradi tega ne posredujemo samo zahtev trenutno predsedujočim nemškim politikom, ampak se tudi počutimo dolžne aktivno prispevati k realizaciji ambicioznih, zgoraj izraženih, ciljev. Tekom te konference smo se domislili več projektov, ki jih bomo ponesli nazaj v države članice. Predani smo podpori uvajanju obnovljive energije širom Evrope, višanju splošne zavesti o podnebnih spremembah ter akcijam, ki se jih ljudje lahko udeležijo, da zmanjšajo svoje emisije toplogrednih plinov.

Deklaracija v angleškem jeziku

Več o konferenci YouPEC

PICT0176.JPG