Pridobivanje energije iz obnovljivih virov je potrebno pospešiti, vendar pa je to treba doseči na družbeno in okoljsko trajnosten način, ki bo EU omogočil pravičen prehod in kjer je vsak ukrep pretehtan glede na okoljsko škodo, ki jo lahko povzroči. S tem namenom je okoljska mrežna organizacija Climate Action Network Europe pripravila pregled in konkretne napotke za hitrejše in pravičnejše izdajanje dovoljenj za uspešen evropski prehod na obnovljive vire energije. 

Na podlagi poročila smo v mreži Plan B za Slovenijo, v delovni skupini  za trajnostno energetiko, pripravili strnjen seznam desetih točk, ki bi ga različni akterji morali upoštevati v svojih prizadevanjih za pospešeno širjenje uporabe fotovoltaičnih in vetrnih elektrarn. Čeprav se zavedamo, da bo treba posledice tega pospešenega širjenja dodatno raziskati tudi z vidika dobaviteljev (navzgor v verigi, npr. v proizvodnji fotovoltaičnih modulov), se ta seznam osredotoča na učinke v smeri proti uporabniku (navzdol v verigi).

Deset ključnih korakov:

  1. Podpora demokratičnim energetskim skupnostim
  2. Upoštevanje in vključevanje lokalnih prebivalcev in civilne družbe v širšem smislu
  3. Delitev koristi in pridobivanje podpore javnosti
  4. Lokalna delovna mesta in spremembe pravnih postopkov
  5. Uporaba geografskega informacijskega sistema (GIS)
  6. Upoštevanje vpliva »prednostnih območij« obnovljivih virov energije
  7. Razvoj na degradiranih (brownfield) območjih proti tistemu na nezazidanih (greenfield) območjih
  8. Biotska raznovrstnost: izkoriščanje sinergij in osredotočanje na širšo sliko
  9. Digitalizacija postopka izdajanja dovoljenj
  10. Preučitev najmanjših razdalj za vetrne projekte

Z napotki na navedenih desetih področjih želimo spodbuditi dialog med oblikovalci politik, izvajalci projektov in tistimi, ki si prizadevajo za ohranjanje narave.  Podrobnejša razlaga posameznih korakov je dostopna TUKAJ, na Focusu smo jo v imenu mreže Plan B posredovali tudi na pristojno ministrstvo in nekaterim deležnikom.