V Sloveniji trenutno poteka proces sprejemanja Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda. V ospredje je, poleg problematike podnebnih sprememb ter opuščanja rabe premoga, postavljen pristop pravičnega prehoda, ki mora biti ključen sestavni del prestrukturiranja premogovnih regij.

S prispevkom »Pravična preobrazba: vodenje pravičnih prehodov za vključujočo, trajnostno in odporno družbo«, ki je plod dela znotraj mreže CAN Europe, želimo nadgraditi razpravo v slovenskem prostoru ter dodati bolj celosten pogled na dojemanje pravičnosti, pravičnega prehoda ter pravične transformacije. Dokument predstavlja vizijo pravične preobrazbe ter vključuje deset načel, na katerih temelji vizija pravične družbene preobrazbe

Zaščita blagostanja ljudi in naravnih virov

Za trajnostno, pravično in odporno družbo je dolgoročno potreben proaktiven pristop, ki je celovit, ki temelji na vrednotah in se osredotoča na ljudi ter naslavlja obstoječe neenakosti in neravnovesja moči. Z novo strukturo družbenega upravljanja pa bi tudi zagotovili, da bi z resnično pravičnimi prehodi prispevali k široki, pravični družbeni preobrazbi ter k podnebno varni prihodnosti.

Okoljski in družbeni cilji so skupaj enako pomembni pri ustvarjanju družbe, ki bo odporna na družbene, ekonomske in okoljske krize. To je mogoče doseči na pravičen način. Celostni pravični prehodi morajo torej spodbujati pravično družbeno preobrazbo, ki upošteva vpliv tako podnebnih sprememb kot ukrepov za njihovo blažitev na blaginjo vseh ljudi, pri čemer se še posebej osredotoča na potrebe najbolj ranljivih ter prihodnjih generacij.

Posledica pravičnega prehoda bi bil premik od trenutnega, netrajnostnega modela družbe, za katerega so značilne velike neenakosti znotraj posameznih držav in med njimi ter med rasnimi, spolnimi in družbenoekonomskimi skupinami, k pravičnejši, trajnostni družbi, v kateri bi bile spoštovane omejitve planeta, ki bi v središče postavljala ljudi in njihovo blagostanje in ki bi varovala naravne vire.

Družbena preobrazba v podnebno varen svet je mogoča le, če bomo prepoznali neločljivo povezanost družbenih in okoljskih ciljev ter nujnost nove strukture upravljanja: družbenih ciljev ni mogoče dosegati na račun okoljske trajnosti. Z zanemarjanjem okoljskih ciljev bi razjedli temelje družbene blaginje, saj bi spodkopali javne dobrine ter oslabili podporne sisteme za zdravje in blagostanje. Na drugi strani pa je pri podnebnih politikah potrebno upoštevati njihove družbenoekonomske učinke ter se zavedati, da ciljev okoljske trajnosti ne bi smeli dosegati na račun družbenih ciljev ali jih označevati za glavni dejavnik socialnih krivic.

10 načel, na katerih temelji vizija pravične družbene preobrazbe:

Za pravično družbeno preobrazbo je potrebno:

 • opredeliti dolgoročno vizijo družbenoekonomske in okoljske odpornosti z
  zavezujočimi vmesnimi mejniki in cilji.
 • izvajati transformativne ukrepe s podrobnimi in celovitimi časovnimi načrti, ki
  bodo izdelani skupaj z vsemi deležniki in za njih.
 • prepoznati socialne partnerje kot ključne akterje socialnega dialoga in
  kolektivnih pogajanj v industrijskih panogah in podjetjih.
 • izboljšati odpornost s trajnostno ekonomsko diverzifikacijo ter uskladiti
  socialne cilje s podnebnimi cilji in varstvom okolja.
 • vključiti vidik spola v vse politike, načrte in projekte pravičnega prehoda.
 • odpraviti neenakosti na področjih kakovosti življenja, okolja in dostopa do
  priložnosti ter krivice, ki jih povzročajo podnebne spremembe in njihovi dejavniki.
 • izkoristiti in pravično prerazporediti finančna sredstva iz javnega in zasebnega
  sektorja za spodbujanje družbene in okoljske odpornosti.
 • načrtovati lokalno za globalno preobrazbo ter obenem obnoviti družbo.
 • zakoreniniti cilje trajnostnega razvoja in krožnost v proizvodnjo in protrošnjo.
 • prilagoditi in zagotoviti neposredno podporo pravičnim prehodom v državah
  globalnega juga.

Dokument »Pravična preobrazba: vodenje pravičnih prehodov za vključujočo, trajnostno in odporno družbo« najdete tukaj.