Povezani za gozdove

Objavljeno: 8. 8. 2023

V projektu “Povezani za gozdove” naslavljamo izgubo biotske pestrosti v slovenskih gozdovih kot posledico podnebnih sprememb in izkoriščanja gozdov za ekonomsko korist.

Biotska pestrost je ključna za normalno delovanje gozdnih ekosistemov. V kolikor se ravnovesja (zaradi podnebnih sprememb) znotraj teh porušijo, gozd ne more več opravljati svoje primarne funkcije. Samo biotsko pestri ekosistemi lahko zagotavljajo koristi za družbo – omogočajo filtracijo vode in zraka, skladiščenje ogljika, zadrževanje zemljine, vir surovin in družbene funkcijo, kot je prostor za sprostitev in rekreacijo. Ena izmed učinkovitih možnosti za ohranjanje biotske pestrosti je vzpostavljanje zaščitenih območij oziroma gozdnih rezervatov. Gozdni rezervati so naravni gozdovi, ki so prepuščeni naravnemu razvoju.

1. Opolnomočena civilna družba

Naslavljamo problematiko nepovezane civilne družbe na področju varstva gozdov, kar se kaže v odsotnosti pravočasnih in strokovnih odzivov na ad-hoc posege v gozdni prostor ter s pomanjkanjem sodelovanja civilne družbe v procesih sprejemanja strateško-zakonodajnih dokumentov s področja upravljanja gozdov. S povezovanjem partnerskih organizacij, dogovorom o sodelovanju in pripravo protokola odzivanja, bomo organizacije civilne družbe sposobne pravočasno in strokovno izvajati zagovorniško vlogo za trajnostno upravljanje z gozdovi ter se odzivati na ad-hoc netrajnostne odločitve pri upravljanju gozdov.

2. Zagovorniška kampanja

Pregledali bomo obstoječe strategije, področno zakonodajo, usmeritve in morebitne dobre prakse za vzpostavitev pravno-formalnih možnosti za pogodbeno in skrbniško varstvo gozdnih zemljišč v lasti zasebnih lastnikov. Tako bomo omogočili vzpostavitev gozdnih rezervatov manjših velikosti (npr. 1 ha in več) na površinah v zasebni lasti. Zasebni lastniki bodo z zavezo za prenehanje gospodarjenja v njihovih gozdovih upravičeni do nadomestil, hkrati pa bodo zemljišča še vedno ostala v njihovi lasti, kar sicer ni praksa pri vzpostavljanju gozdnih rezervatov in zavarovanih območij.

Začetek: junij 2023

Zaključek: april 2024

Kontakt: [email protected]

Partnerji projekta: CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp (vodilni partner), DOPPS – društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

Projekt je podprt s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2014–2021.

Novice o projektu

Za naravne gozdove – pustimo delček gozda pri miru

Partnerji projekta Povezani za gozdove smo zagnali kampanjo za dvig zavedanja o nujnosti vzpostavitve novih gozdnih rezervatov. Takšna območja so ključna za obstoj številnih živalskih vrst, biotsko pestrost in odpornost gozdov na podnebne spremembe. Poglejte simpatične videe, v katerih igrajo glavno vlogo t.i. gozdni specialisti.

22. 4. 2024|

Mednarodni dan gozdov

Letošnji mednarodni dan gozdov je posvečen temi Gozdovi in inovacije: Nove rešitve za boljši svet, ki poudarja povezavo med gozdovi in tehnologijo pri reševanju podnebne krize in krize biotske raznovrstnosti. Pozivamo k odgovornosti.

21. 3. 2024|

Prihodnost slovenskega gozda – bo gozd zdravnik ali bolnik?

Polna dvorana na posvetu o vlogi gozdnih ekosistemov v luči podnebnih sprememb je znak, da nam ni vseeno, kaj se dogaja z gozdom in da se s problematiko v Sloveniji ukvarjajo različni deležniki. Strokovni posvet smo zaradi pomembnosti medsektorskega sodelovanja organizirali z DOPPS in Cipro.

8. 12. 2023|
Go to Top