Povezani za gozdove

V projektu “Povezani za gozdove” naslavljamo izgubo biotske pestrosti v slovenskih gozdovih kot posledico podnebnih sprememb in izkoriščanja gozdov za ekonomsko korist.

Biotska pestrost je ključna za normalno delovanje gozdnih ekosistemov. V kolikor se ravnovesja (zaradi podnebnih sprememb) znotraj teh porušijo, gozd ne more več opravljati svoje primarne funkcije. Samo biotsko pestri ekosistemi lahko zagotavljajo koristi za družbo – omogočajo filtracijo vode in zraka, skladiščenje ogljika, zadrževanje zemljine, vir surovin in družbene funkcijo, kot je prostor za sprostitev in rekreacijo. Ena izmed učinkovitih možnosti za ohranjanje biotske pestrosti je vzpostavljanje zaščitenih območij oziroma gozdnih rezervatov. Gozdni rezervati so naravni gozdovi, ki so prepuščeni naravnemu razvoju.

1. Opolnomočena civilna družba

Naslavljamo problematiko nepovezane civilne družbe na področju varstva gozdov, kar se kaže v odsotnosti pravočasnih in strokovnih odzivov na ad-hoc posege v gozdni prostor ter s pomanjkanjem sodelovanja civilne družbe v procesih sprejemanja strateško-zakonodajnih dokumentov s področja upravljanja gozdov. S povezovanjem partnerskih organizacij, dogovorom o sodelovanju in pripravo protokola odzivanja, bomo organizacije civilne družbe sposobne pravočasno in strokovno izvajati zagovorniško vlogo za trajnostno upravljanje z gozdovi ter se odzivati na ad-hoc netrajnostne odločitve pri upravljanju gozdov.

2. Zagovorniška kampanja

Pregledali bomo obstoječe strategije, področno zakonodajo, usmeritve in morebitne dobre prakse za vzpostavitev pravno-formalnih možnosti za pogodbeno in skrbniško varstvo gozdnih zemljišč v lasti zasebnih lastnikov. Tako bomo omogočili vzpostavitev gozdnih rezervatov manjših velikosti (npr. 1 ha in več) na površinah v zasebni lasti. Zasebni lastniki bodo z zavezo za prenehanje gospodarjenja v njihovih gozdovih upravičeni do nadomestil, hkrati pa bodo zemljišča še vedno ostala v njihovi lasti, kar sicer ni praksa pri vzpostavljanju gozdnih rezervatov in zavarovanih območij.

Začetek: junij 2023

Zaključek: april 2024

Kontakt: [email protected]

Partnerji projekta: CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp (vodilni partner), DOPPS – društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

Projekt je podprt s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2014–2021.

Novice o projektu

Evropski poslanci o prihodnosti gozdov doma in po svetu

Evropski poslanci bodo na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta odločali tudi o usodi gozdov v in izven Evrope. Glasovali bodo o Uredbi o uvozu in izvozu izdelkov, katerih proizvodnja ne povzroča uničevanja gozdov ter o reviziji Direktive o energiji iz obnovljivih virov (RED III).

12. 9. 2022|
Go to Top